Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Lekplatser och lekplatsplan och lekplatsplan

Idag finns 17 kommunala lekplatser i Nykvarn, förutom de som finns på skolgårdar och förskolegårdar. Kommunfullmäktige antog 21 juni 2017 §57 en ny lekplatsplan för de kommunala lekplatserna.

Lekplatser i Nykvarn besiktas och underhålls av AB Nykvarnsbostäder (Nybo). Felanmälan sker till Nybo.

Lekplatsplan

Sammanfattning av lekplatsplanen 

Lekplatsplanen ger en nulägesbeskrivning av lekplatsernas kondition och lekvärde. Planen är tänkt att ge en vägledning om hur lekplatserna på allmän platsmark kan och bör utvecklas och förbättras ur såväl lek- som säkerhets- och tillgänglighetssynpunkt. Lekplatsplanen är också tänkt att utgöra en vägledning vid nyanläggning av lekplatser och om behovet av lekplats, typ av lekplats etc.

De sammanfattande punkterna nedan anger vad som ska ligga till grund för både planering och förvaltning av Nykvarns lekplatser.

•Lekplatsen ska, i möjligaste mån, vara tillgänglig för alla och därmed främja möten mellan olika åldrar, kulturer och människor med eller utan olika funktionshinder.

• I nya detaljplaner ska Samhällsbyggnadsavdelningen säkerställa att det finnas plats för lek både på kvartersmark och på kommunal mark. Även i detaljplaner som rör mark utanför kommunens huvudmannaskap ska ytor anges som lek- och rekreationsytor.

• Avståndet mellan lekplatser i Nykvarns kommuns tätorter bör inte överstiga 500 meter. Hänsyn ska också tas till naturliga barriärer såsom järnväg, större vägar och vattendrag så att barn inom upptagningsområdet inte behöver korsa dessa på sin väg till och från lekplatsen.

• Lekplatsen ska planeras och underhållas så att olyckor förhindras.

• Med fastställda rutiner och en tydlig ansvarsfördelning för besiktning och underhåll säkerställs att lekplatserna i Nykvarns kommun uppfyller EU:s säkerhetsstandard EN 1176 och EN 1177.

Utveckling av lekplatser


Utvecklingsplan 2017-2025

Med en långsiktig plan skapas en bättre överblick för hur åtgärderna fördelas inom kommunen och på vilka lekplatser åtgärder ska ske under kommande år. Planen säkerställer också en likvärdig standard på de allmänna lekplatserna vid planering, nyanläggning och upprustning. Åtgärdsplanen förutsätter att den årliga reinvesteringsbudgeten för lekplatser om 500 000 kr ligger kvar eller utökas och att anslag medges därutöver för nyanläggning av lekplatser.


2017-2020

Samtliga kvarvarande lekplatser, med undantag av Källparken och Gammeltorp stora, rustas under perioden 2017-2025 upp för att uppfylla kriterierna för områdeslekplats. Det bör ske i två faser där kommunen under åren 2017-2020 i första hand säkerställer att befintlig utrustning uppfyller måtten för säkerhet. I de fall lekredskapen anses uttjänta ska de bytas ut och kompletteras för att lekplatsen ska uppnå en standard med vad som kan betecknas som ett basutbud för en mindre, tillgänglighetsanpassad lekplats. Vid val av ny lekutrustning ska hänsyn tas till planerad framtida utformning av respektive lekplats. Samtliga lekplatser kompletteras med soffor, bord och papperskorgar.

En parkourpark och en cykelpark anläggs på någon av ytorna där lekplatser avvecklats eller annan lämplig plats inom tätorten. Avsättning av investeringsmedel för detta tas med i planeringen av investeringsbehov för senast 2018.

Lekplatsutrustning som kan tas tillvara på från de lekplatser som föreslås läggas ner flyttas till badplatserna Lövnäsbadet och Taxingebadet för att ersätta och komplettera befintlig lekutrustning. Vid utbyggnad av Hökmossbadet ska ny lekplats ingå i projekteringen och detsamma ska gälla för eventuellt anläggande av ytterligare ny badplats. Lekplatser vid friluftsbad bör främst uppfylla kriterier för närområdeslekplats.

2020-2025

Kommunens lekplatser rustas successivt upp för att uppfylla kriterierna för områdeslekplats. Alla lekplatser ska vara helt eller delvis tillgänglighetsanpassade. Upprustningen bör utföras för en lekplats i taget där utformningen planeras utefter teman (t.ex. sagovärld, djungel, rymden m.m.) för respektive lekplats för att undvika likformighet på de olika lekplatserna. Framtida underhållsåtgärder kan därmed periodiseras under de kommande åren för att bibehålla en jämn nivå på lekplatsernas standard.

Eftersom många detaljplaner är under framtagande så kan förutsättningarna förändras under en relativt kort tidsperiod. Det är därför svårt att i dagsläget fastställa någon prioriteringsordning för upprustandet av lekplatserna. Behovet bedöms utifrån den aktuella situationen under perioden.

En ny lekplats anläggs i anslutning till Taxingebadet. Avsättning av investeringsmedel för ändamålet tas med i planeringen av investeringsbehov för perioden.

Avveckling - en del av utvecklingen

Av Nykvarns närområdeslekplatser har många i praktiken avvecklats i takt med att utrustningen har blivit uttjänt och inte ersatts. Skälet har i första hand varit att det saknats en plan för vilka lekplatser som ska satsas på och vilka som bör avvecklas. Det kan också vara pågående detaljplaner som inbegriper området för lekplatsen som gör de framtida förutsättningarna ovissa.

Under förutsättning att tillgänglighet och godtagbart avstånd säkerställs så är ett färre antal lekplatser med god standard att föredra framför flera med lägre standard. Att avveckla en lekplats innebär dock inte automatiskt lägre kostnader. Platsen måste rivas, omdanas och även skötas i sin nya utformning.

En del bostadsområden har en äldre befolkningsstruktur och då är lekplatsen inte längre den mötesplats som efterfrågas. Det är ändå viktigt att inte göra sig av med platsen eftersom den naturliga ålderscykeln gör att lekplatsen åter kan behövas. Lekplatser kan också läggas ner om behovet av lek redan tillgodoses av fastighetsägare, skolor, daghem eller annan aktör.

Lekplatser som avvecklas 2017-2018

Av Nykvarns nuvarande lekplatser föreslås att åtta stycken avvecklas. Några av dessa omfattas av kommande detaljplaner medan andra bedöms ha ett sämre geografiskt läge i förhållande till andra närliggande lekplatser. Kravet på närhet till lekplats bedöms ändå uppfyllas då flera lekplatser idag ligger tätt intill varandra.

Då säkerhetskraven inte uppfylls på flera av dessa lekplatser så genomförs nedläggningen inom en period av högst två år. 2017 avvecklas lekplatserna Åsby 2, Åsby 3, Gammeltorpsvägen 5 och Vattenverkets lekplats. 2018 avvecklas lekplatserna Västersol, BÅS-parken, Hasselbacken och Haglunden.

Några av ytorna för dessa lekplatser föreslås att omdanas för att utgöra en del av Nykvarns bostadsnära grönytor medan andra bör utredas för andra typer av aktiviteter såsom t.ex. parkour-, fitness- eller cykelparker. Någon yta kan också komma att prövas för bostadsbyggande.

Utvecklingsplan för kommunens lekplatser.
Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mapp Storlek på filen Knapp för att expandera beskrivning
4.7 MB
Lekplatsplan_Antagandehandling.pdf
107.3 kB
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-06-21.pdf
Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.