Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Mottagningstelefon Barn och familj
08-555 010 69
Mottagningstelefon Ekonomiskt bistånd
08-555 010 48
Mottagningstelefon Vuxen
08-555 014 70

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Om du har någon form av funktionsnedsättning kan du enligt LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) ansöka om vissa insatser hos kommunen. Om du inte själv klarar av att ansöka om insatsen kan en företrädare ansöka åt dig.

Inom LSS finns nio insatser:

Stöd och rådgivning

 Du som har en funktionsnedsättning har rätt till rådgivning och annat personligt stöd från personal med särskild kunskap om hur det är att leva med funktionsnedsättning.

Stödet kan till exempel ges av kurator, psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent, logoped, arbetsterapeut eller dietist. Mer information om vilken rådgivning som kan ges och hur du tar kontakt med rätt instans hittar du på 1177.se.

Även anhöriga till en person som omfattas av LSS har rätt att få råd och stöd för att underlätta det vardagliga gemensamma livet.

Personlig assistans

Om du har behov av stöd som omfattar grundläggande behov i form av att sköta din personliga vård, att äta eller dricka, att klä på och av dig, att kommunicera, sondmatning, andningshjälp eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om dig, så kan du ansöka om personlig assistans.

Om ditt behov omfattar mer än du 20 timmar i veckan ska Försäkringskassan fatta beslut om assistansen. Både barn och vuxna kan beviljas personlig assistans. Om du har fyllt 65 år har du rätt att behålla din assistans som du beviljats tidigare. Har du behov av utökade insatser efter det att du fyllt 65 år kan du ansöka om insatser enligt Socialtjänstlagen.

Ledsagarservice

Ledsagarservice är en personlig service som ska underlätta för dig att delta i samhällslivet och ha kontakter med andra. Servicen kan till exempel handla om att besöka vänner, delta i kultur- och fritidsaktiviteter eller gå promenader. En ledsagare hjälper dig att ta dig från en plats till en annan om du på grund av din funktionsnedsättning inte kan ta dig dit på egen hand.

Kontaktperson

Om du upplever dig vara eller riskerar att bli socialt isolerad och ensam kan du ansöka om insatsen kontaktperson. Insatsen ska hjälpa dig delta i fritidsaktiviteter och kunna ge råd i vardagssituationer.

En kontaktperson kan fungera som en vän och medmänniska som du gör saker tillsammans med på fritiden. Du kan genom kontaktpersonen få chans att träffa andra och göra sådant du själv väljer, till exempel gå på bio, promenera, fika eller vara med i olika aktiviteter.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet ska hjälpa föräldrar eller makar som lever ihop med en person som har en funktionsnedsättning att få möjlighet att koppla av och genomföra aktiviteter utanför det egna hemmet. Insatsen innebär att en avlösare ger personen med funktionsnedsättning omvårdnad och stöd i samband med att anhöriga åker hemifrån.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse innebär att en person med funktionsnedsättning tillfälligt vistas på korttidshem, i stödfamilj eller deltar i en lägerverksamhet. Vistelsen kan både vara en eller flera dagar. Syftet med insatsen är både att den enskilde ska erbjudas miljöombyte och avkoppling eller att anhöriga ska få hjälp i sitt med att vårda och stötta en anhörig med funktionsnedsättning.

Korttidstillsyn - barn över 13 år

Kommunen är skyldig att erbjuda skolpliktiga barn fritidsverksamhet upp till vårterminen det år då eleven fyller 13 år.

Barn med funktionsnedsättningar kan ha fortsatt behov av tillsyn om de av olika anledningar inte klarar sig på egen hand när föräldrarna studerar eller arbetar. Insatsen kan pågå fram till dess att barnet avslutat sina gymnasiestudier. Korttidstillsyn ska ge barnet trygghet, omvårdnad och en meningsfull sysselsättning.

Boende för barn 

Barn och ungdomar med svåra funktionsnedsättningar ska så långt det är möjligt kunna växa upp tillsammans med sina familjer. Barn och ungdomar som ändå inte kan bo hemma med föräldrarna, kan beviljas boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar.

Boende för vuxna

Om du har ett stort behov av vård och stöd i vardagen och vill flytta hemifrån kan du ansöka om bostad med särskild service. En bostad med särskild service kan utformas på olika sätt men det finns tre huvudformer: Särskilt anpassad bostad utan fast bemanning, Servicebostad samt Gruppbostad.

Med servicebostad menas att du bor i en egen bostad dit personal kan komma och hjälpa dig dygnet runt.

Gruppbostad är tänkt att vara ett boende för dig som har ett väldigt stort behov av personal som hjälper dig ofta. Här kan du även få hjälp med omvårdnad kring de dagliga behov som du inte klarar själv.

Daglig verksamhet

Om du är i yrkesverksam ålder, har en funktionsnedsättning och inte arbetar eller studerar, kan du ansöka om daglig verksamhet. Insatsens syfte är att erbjuda dig en sysselsättning på dagtid som ska ge dig stimulerande och meningsfulla uppgifter samt ge dig möjlighet till utveckling och gemenskap tillsammans med andra. Du kan även få hjälp med att öka dina möjligheter till att kunna få ett vanligt arbete.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.