Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Mottagningstelefon Barn och familj
08-555 010 69
Mottagningstelefon Ekonomiskt bistånd
08-555 010 48
Mottagningstelefon Vuxen
08-555 014 70

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Om du tillhör personkrets enligt LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) kan du ansöka om någon av lagens insatser hos kommunens LSS handläggare. Om du inte själv klarar av att ansöka om insatsen kan en företrädare ansöka åt dig.

Inom LSS finns nio angivna insatser:

Stöd och rådgivning

Du som har en funktionsnedsättning har rätt till rådgivning och annat personligt stöd från personal med särskild kunskap om hur det är att leva med funktionsnedsättning.

Stödet kan till exempel ges av kurator, psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent, logoped, arbetsterapeut eller dietist. Mer information om vilken rådgivning som kan ges och hur du tar kontakt med rätt instans hittar du på 1177.se.

Även anhöriga till en person som omfattas av LSS har rätt att få råd och stöd för att underlätta det vardagliga gemensamma livet.

Personlig assistans

Om du har behov av stöd med grundläggande behov i form av att sköta din personliga vård, att äta eller dricka, att klä på och av dig, att kommunicera, i form av sondmatning, andningshjälp eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om dig kan du ansöka om personlig assistans.

Om du har behov av stöd med grundläggande behov kan du även ansöka om stöd med andra personliga behov. Detta kan exempelvis vara i form av stöd med matlagning eller fritidsaktiviteter.

Om du har behov av personlig assistans med mer än 20 timmar i veckan för grundläggande behov ska Försäkringskassan fatta beslut om assistansen. Både barn och vuxna kan bli beviljade personlig assistans. Om du har fyllt 65 år har du rätt att behålla din assistans som du beviljats tidigare men kan inte ansöka om utökad assistans. Har du behov av utökade insatser efter det att du fyllt 65 år kan du ansöka om insatser enligt Socialtjänstlagen

Ledsagarservice

Ledsagarservice är en personlig service som ska underlätta för dig att delta i samhällslivet och ha kontakter med andra. Servicen kan till exempel handla om att besöka vänner, delta i kultur- och fritidsaktiviteter eller gå promenader. En ledsagare hjälper dig att ta dig från en plats till en annan om du till följd av din funktionsnedsättning inte kan ta dig dit på egen hand. Personlig omvårdnad ingår i normalfallet inte i insatsen.

Kontaktperson

Om du upplever dig vara eller riskerar att bli socialt isolerad kan du ansöka om insatsen kontaktperson. Insatsen syftar till att minska social isolering, hjälpa dig delta i fritidsaktiviteter och ge råd i vardagssituationer.

En kontaktperson kan fungera som en vän och medmänniska du gör saker tillsammans med på fritiden, oavsett om du är ung eller vuxen. Du kan genom kontaktpersonen få chans att träffa andra och göra sådant du själv väljer, till exempel gå på bio, ta en promenad, fika eller medverka i en aktivitet.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet syftar till att föräldrar eller makar som lever ihop med en person som har en funktionsnedsättning ska få möjlighet att koppla av och kunna genomföra aktiviteter utanför det egna hemmet. Insatsen kan också ges när den enskilde bor i familjehem. Insatsen innebär att en avlösare ger den enskilde med funktionsnedsättning omvårdnad och stöd i samband med att anhöriga åker hemifrån.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att den enskilde tillfälligt vistas på korttidshem, i stödfamilj eller deltar i en lägerverksamhet. Vistelsen kan både vara enstaka eller flera dagar. Syftet med insatsen är både att den enskilde ska erbjudas miljöombyte och rekreation eller att anhöriga ska få avlösning i sitt omvårdnadsarbete.

Korttidstillsyn - barn över 13 år

Kommunen är skyldig att erbjuda skolpliktiga barn fritidsverksamhet upp till vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Barn med funktionsnedsättningar kan ha fortsatt behov av tillsyn då de av flera skäl inte klarar sig på egen hand när föräldrarna studerar eller arbetar. Insatsen kan pågå fram till dess att barnet avslutat sina gymnasiestudier. Korttidstillsyn ska ge barnet trygghet, omvårdnad och en meningsfull sysselsättning.

Boende för barn

Utgångspunkten i arbetet med barn och ungdomar med svåra funktionsnedsättningar är att de så långt det är möjligt ska kunna växa upp tillsammans med sina familjer. Barn och ungdomar som blivit beviljad andra insatser enligt LSS och ändå inte kan bo hemma med föräldrarna, kan bli beviljade boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar.

Boende för vuxna

Om en person har ett omfattande behov av vård och stöd i vardagen men som vill flytta kan ansöka om bostad med särskild service enligt LSS. En bostad med särskild service enligt LSS kan utformas på olika sätt men det finns tre huvudformer: särskilt anpassad bostad utan fast bemanning, bostad med särskild service i form av en servicebostad och gruppbostad. Med servicebostad avses en fullvärdig bostad med god tillgänglighet där omfattande service och vård kan ges dygnet runt.

Gruppbostad är tänkt att vara ett bostadsalternativ för den som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. I dessa boenden ska omvårdnad ingå. I omvårdnaden bör ligga en skyldighet att ge stöd och hjälp till den enskilde med de dagliga behov som den inte klarar själv.

Daglig verksamhet

En person som är i yrkesverksam ålder, som tillhör personkretsen 1 eller 2 enligt LSS, som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig kan ansöka om daglig verksamhet. Att ha ett arbete är av mycket väsentlig betydelse för många människors
livskvalitet och delaktighet i samhällslivet. Verksamheten skall erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter önskemål.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.