Kontakta oss

Besöksadress

Skälbyvägen 7A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Civilt försvar

Sveriges försvar har två delar, det civila försvaret och det militära. Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig.

Civilt försvar bygger på samhällets krisberedskap och består av det som utförs av statliga myndigheter, kommuner, landsting och regioner, privata företag och frivilligorganisationer.

I fredstid består det civila försvaret av den beredskapsplanering och de förmågehöjande
åtgärder som myndigheter, kommuner, landsting samt enskilda och företag med flera
vidtar.

Vid krigsfara och krig ska det civila försvaret skydda civilbefolkningen och se till att viktiga samhällsfunktioner, till exempel sjukvård och transporter, fungerar. Det civila försvaret ska också kunna stödja det militära (Försvarsmakten) vid väpnat angrepp.

I många år har förberedelserna för krigsfara och krig varit mycket begränsade i Sverige. Men i takt med en förändrad omvärld stärks nu totalförsvaret, det vill säga både det militära och det civila försvaret. Därför återupptas planeringen för Sveriges civila försvar.

Arbetet med att planera och genomföra civilförsvarsövningar stärker samhällets förmåga att motstå och hantera kriser också under fredstid. Det gynnar samhället i stort.

Höjd beredskap

För att stärka Sveriges möjligheter att försvara sig kan regeringen besluta om höjd beredskap. Samma lagar gäller som i fredstid, men även andra lagar kan börja användas, så kallade fullmaktslagar.

Vid höjd beredskap ska hela samhället kraftsamla för att möta en angripare och för att se till att det viktigaste fungerar. Regeringen beslutar om höjd beredskap och meddelar beslutet genom radio och TV.

Om läget är riktigt allvarligt kan även beredskapslarm utlösas. När beredskapslarm är utlöst börjar fullmaktslagarna gälla automatiskt. Lagstiftningen ger staten ökade befogenheter att använda samhällets samlade resurser för försvaret av Sverige.

Vid ett eventuellt krig råder högsta beredskap. Då ska kommuner och landsting övergå till krigsorganisation.

Övergripande mål för det civila försvaret

I händelse av krig/krigsrisk eller annan allvarlig händelse ska Nykvarns kommun:

  • Vara organisatoriskt och personellt förberedd så att skadorna på människor, miljö, egendom och samhälle minimeras.
  • Bedriva verksamheten i så normala former som möjligt och med särskild hänsyn till barn och till vård- och stödberoende personer.
  • Ha aktuella och testade rutiner för såväl central ledning och information som för enskilda verksamheter.
  • Verka för en brett spridd hemskyddskunskap bland kommuninvånarna som dels kan bidra till att förebygga olyckor, dels kan utgöra en resurs under svåra påfrestningar.
  • Arbeta för att ett krishanteringsråd inrättas för kontinuerlig utveckling av samverkan med externa resurser, myndigheter och organisationer.
Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.