Nyhet 02 december 2020 12:47

Beslutat av kommunstyrelsen

Förslag till nya former av medborgardialog, nya riktlinjer för finskt förvaltningsområde klubbades igenom och ny riktlinje för service och bemötande antogs. Även exploateringsavtalet och planförslaget för Baffeln 2 och 11, m.fl. godkändes. Det var några av de ärenden som kommunstyrelsen tog beslut om vid tisdagens möte.

Den som är folkbokförd i kommunen har rätt att väcka ett ärende i fullmäktige genom att skicka in ett medborgarförslag till kommunen. Eftersom systemet har visat sig ha vissa brister har frågan om möjligheten att upprätta en digital plattform för e-förslag utretts.
Eftersom utredningen visar att det är få medborgarförslag som beviljas, det tar för lång tid att få svar på sitt förslag och vissa av förslagen hade kunnat hanteras som synpunkter beslutade kommunstyrelsen på sitt senaste möte att föreslå kommunfullmäktige att avskaffa medborgarförslaget och ersätta det med e-förslag. En utvärdering ska ske senast den 31 december 2022.

E-förslag ska enligt kommunstyrelsens förslag finnas tillgängligt för allmänheten senast den 30 april 2021. Medborgarförslag som kommit fram till dess hanteras enligt gällande rutiner.

Styrdokument och reglemente kopplade till medborgarförslaget ska också revideras, enligt kommunstyrelsen. E-förslag baseras på att medborgarna lämnar förslag till förbättring och förändring via ett webbverktyg på kommunens hemsida. Förslaget godkänns av en moderator och medborgare kan sedan rösta på den. Om ett förslag får mer än 50 röster hanteras det i nämnden eller i kommunfullmäktige.

Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunstyrelsen beslutade att anta riktlinjer för genomförande och uppföljning av ansvar inom finskt förvaltningsområde.
I enlighet med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska myndigheter ha mål och riktlinjer för sitt arbete med nationella minoriteter. Nykvarns kommun tog under våren 2020 fram förslag för riktlinjer och dessa har under hösten varit på remiss hos bygg- och miljönämnden, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Kommunstyrelsen antog riktlinjerna med utbildningsnämndens tillägg.

Utbildningsnämnden önskade ha med förtydliganden om att rätten till förskola på finska kan innebära att förskolan ligger i en annan kommun och att modersmålsundervisningen kan bedrivas som fjärrundervisning.

Kommunstyrelsen antog en ny riktlinje för service och bemötande. Samtidigt upphävs den tidigare policyn för tillgänglighet och bemötande i Nykvarns kommun.
Riktlinjen lägger grunden för kommunens service och beskriver det förhållningssätt som alla anställda, förtroendevalda och privata aktörer behöver ha för att skapa goda serviceupplevelser. Bemötandet ska utgå från medborgarnas behov och präglas av lyhördhet, vänlighet, omtanke, lyssnade, respekt och engagemang.

Viktiga delar av servicen är kommunens tillgänglighet och kommunikation. Alla som är i kontakt med kommunen ska bemötas vänligt, korrekt och rättssäkert och få sina frågor besvarade. Detta uppnås bland annat genom att medarbetarna ska svara på inkomna frågor inom en arbetsdag och anpassa servicen efter behovet. Det kan till exempel handla om utökad bemanning, utökade öppettider, fler kommunikationskanaler och utlämnande av allmänna handlingar.

Exploateringsavtal för del av Baffeln 2 och 11 m.fl och bevakningsavtalet med Trafikverket godkändes. Mark och exploateringschefen fick också i uppdrag att underteckna avtalet. Kommunstyrelsen beslutade även att godkänna planförslaget och att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Enligt avtalet med Baffeln 211 AB kan exploateringen av Baffeln 2 och 11 m.fl utföras enligt den godkända detaljplanen. Den möjliggör byggandet av tre flerbostadshus med sammanlagt cirka 30 lägenheter cirka 400 meter nordväst om Nykvarns centrum. Enligt avtalet ska exploatören även bekosta hastighetsdämpande åtgärder vid Maskinförarevägen och viss ombyggnad av infarten till området.

Eftersom planområdet ligger cirka 50 meter från Svealandsbanan kräver Trafikverket att ett avtal om ett så kallat bevakningsuppdrag tecknas. Avtalet innehåller bland annat krav på riskanalyser, sprängningsplaner och framtida genomförandeplaner. Skyldigheterna övergår till byggherren enligt exploateringsavtalet.

Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Senast uppdaterad: 22 mars 2022 15:47

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.