Nyhet 24 mars 2021 13:59

Beslutat av kommunstyrelsen

Årsredovisning, antagande av detaljplan för Blandaren 2 och Ströpsta 3:94 och riktlinjen för motverkan av mutor och jäv. Det var några av de ärenden som kommunstyrelsen tog beslut om vid tisdagens möte.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna och fastslå årsredovisningen för 2020.

Årets resultat reglerar underskottet på 12,9 miljoner kronor från 2019. På samma möte beslutades även att investeringsmedel om 14,9 miljoner kronor överförs till 2021 år budget. Dessutom godkändes beslutsuppföljningen respektive miljöredovisningen för 2020.

Resultatet för 2020 blev +23,8 miljoner kronor och resultatet enligt balanskravet är 11,6 miljoner. Det negativa balanskravet från 2019 ska regleras i kommande år budgetar, senast om tre år.

Nämndernas budgetutfall mot tilldelade ramar uppvisar ett underskott på 5,2 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen beslutade också att tillföra både va-verksamhetens (-2,5 miljoner) och renhållningsverksamhetens (-3 miljoner) resultat till tidigare års ackumulerade resultat som balanseras i ny räkning.

Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunstyrelsen beslutade att anta detaljplanen för Blandaren 2.
Planområdet ligger i Furuborgsområdet intill konstgräsplanen. Planen medger att Bovieran AB bygger flerbostadshus med cirka 54 lägenheter för äldre. Exploatörens tanke är att bygga tre byggnader i tre våningar med en inglasad vinterträdgård enligt Bovierans koncept.

Vinterträdgården kommer att ha ett temperaturstyrt klimat där temperaturen och luftfuktigheten kan hållas på en nivå som förlänger den sociala utesäsongen.

Detaljplanen har varit på granskning i maj-juni 2020 och har reviderats utifrån inkomna synpunkter. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunstyrelsen godkände de nya riktlinjerna för mutor och jäv. Samtidigt hävdes det gamla dokumentet Mutor och jäv – Vägledning för anställda och förtroendevalda inom Nykvarns kommun.
Eftersom kommunen arbetar på invånarnas uppdrag och i deras intresse är det viktigt att upprätthålla medborgarnas förtroende för verksamheten. Inga oegentligheter får hända och därför är det viktigt att kommunen har styrdokument som vägleder anställda, förtroendevalda och kommunala bolag för att motverka oegentligheter så som mutor och jäv.

Riktlinjerna har även tagit med den försiktighetsprincip som Sveriges kommuner och regioner (SKR) rekommenderar. Det går ut på att det alltid är bättre att inte delta i ärendets handläggning eller beslut när det är tveksamt om det är jäv eller inte för att inte rubba medborgarnas förtroende för kommunen.

Kommunstyrelsen beslutade att anta detaljplanen för Ströpsta 3:94.
Planområdet ligger i Brokvarn och syftet med detaljplanen är att exploatören Brokvarn fastigheter AB, ska bygga cirka 42 bostäder, radhus och flerbostadshus, i området. Planen möjliggör även uppförande av tre komplementbyggnader till för förråd, miljörum och en samlingslokal. Parkering sker inom fastigheten.

Detaljplanen har varit på granskning i oktober 2020 och har reviderats utifrån inkomna synpunkter. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Senast uppdaterad: 25 mars 2021 09:24

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.