Nyhet 20 oktober 2021 10:45

Beslutat av kommunstyrelsen

Delårsrapport och mål- och budgetramar för 2022 ekonomisk flerårsplan 2023-2024. Det var några av de ärenden som kommunstyrelsen tog beslut om vid tisdagens möte.

Kommunstyrelsen behandlade mål och budget för 2022. Kommunstyrelsen vill att kommunfullmäktige fastställer en oförändrad skattesats 2022 till 19,97 kronor.

Även de strategiska målen för perioden 2022-2024 behöver fastställas. Dessutom ska resultatbudget, kassaflödesbudgeten, balansbudget, ramarna för driftbudgeten mellan nämnderna, investerings- och exploateringsbudgetarna, resultat- och balansbudget för VA-verksamheten och renhållningsverksamheten också godkännas av kommunfullmäktige.

Resultatbudgeten för 2022 har en ram för nämndernas nettokostnader om cirka 684 mkr (696,9 mkr inklusive interna poster). Budgeterat resultat för 2022 är 7 mkr vilket är 1 procent av skatter och generella statsbidrag.

När fullmäktige fastställer nämndernas budgetramar i november fattar nämnderna beslut om detaljbudget och effektmål.

Kommunstyrelsen godkände delårsrapporten för Nykvarns kommun och beslutsuppföljningen per den 31 augusti 2021.
Enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) augustiprognos har kommunen cirka 10 mkr högre skatteintäkt jämfört med budget för året. Kommunens prognosticerade resultat för helåret är 19, 2 mkr. Vård- och omsorgsnämnd och Utbildningsnämnd har en prognos i balans med budget. Nettoinvesteringar under perioden för bland annat Furuborghallen, nya Lillhaga förskola och hyresgästanpassningar i nya kommunhuset uppgår till cirka 120 mkr.

Måluppföljningen visar på en god eller mycket god nivå. Av totalt 55 effektmål har 78% god eller mycket god måluppfyllelse. Gällande kommunfullmäktiges strategiska mål är måluppfyllelsen god eller mycket god för 88% av målen.

Kommunstyrelsen godkände delårsrapporten för kommunstyrelsen och beslutsuppföljningen per den 31 augusti 2021. Kommunens verksamhet har fortsatt i ganska hög utsträckning påverkats av Covid-19 pandemin men arbetet med kommunstyrelsens effektmål har löpt på enligt plan och bedöms som god. Kommunstyrelsens måluppfyllelse visar utifrån kommunens sex strategiska mål att två är mycket bra. Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och har lyckats utveckla processer för ökad kvalitet och effektivitet. Resterande fyra målsättningar uppfylls bra; dvs att Nykvarn är en attraktiv kommun, har god ekonomisk hushållning och att invånarna är nöjda med den kommunala servicen och har en hög delaktighet i kommunens verksamhet.

Prognosen för kommunstyrelsen på totalnivå innebär en budget i balans och det finns även en möjlighet för ett mindre överskott.

Senast uppdaterad: 20 oktober 2021 13:56

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.