Nyhet 28 januari 2022 08:31

Beslutat av kommunstyrelsen

Krav på vaccination vid nyanställning, beställning av förskola i Bergtorp och ett uppdrag till kommundirektören att ta fram ett kultur- och fritidspolitiskt program var några av ärendena som togs upp vid kommunstyrelsen senaste sammanträde.

Vaccinationskrav vid nyanställning

Kommunstyrelsen beslutade att vaccinationskrav ska gälla vid nyanställningar för personer som ska arbeta med äldre och riskgrupper. Det är för att kunna prioritera trygg och säker vård och omsorg.

Förskola i bergtorp

I takt med kommunens att kommunen växer kommer en ny förskola behövas i Bergtorp. Förskolan kommer enligt plan att stå klar under 2023. Kommunstyrelsen beslutade att starta projektet Bergtorp förskola.

Kultur- och fritidspolitiskt program

Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att ta fram ett program för att långsiktigt utveckla kommunens kultur- och fritidsliv så att fler människor kan stimuleras till en aktiv fritid inom kultur och/eller idrott. Programmet ska tas fram i samverkan mellan kommunledningskontoret, utbildningskontoret, föreningar och andra relevanta aktörer.

Detaljbudget 2022

Kommunstyrelsens verksamhetsplan med detaljbudget för 2022 godkändes. I den beskrivs bland annan kommunstyrelsen ansvarsområden och målbild. Verksamhetsplanen innehåller nio effektmål, två är kommungemensamma och utgår från kommunfullmäktiges sex strategiska mål med tillhörande verksamhetsförändringar. Kommunstyrelsens effektmål är:

  1. En effektiv planerings-, exploaterings- och markanvisningsprocess
  2. Säkerställa bredbandsutbyggnad
  3. Nykvarns kommun ska vara en attraktiv kommun att driva och etablera företag i samt verka för ett brett utbud av arbetstillfällen
  4. Nykvarns kommun ska upplevas tryggt att leva, bo och verka i
  5. Kvalitativ och tillgänglig service utifrån tjänstebrukarnas behov
  6. Kommunens medborgare ska ha lättillgängliga kanaler för synpunkter och förslag samt deltagande
  7. Nykvarns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
  8. Kommunen ska ha tydliga och välförankrade processer och rutiner för det interna arbetet
  9. Budgetavvikelsen ska inte vara negativ.

Utvärdering av covid-19-pandemin

Kommunen har utvärderat krishanteringen under covid-19-pandemin med syfte att utveckla kommunens krishanteringsförmåga. Enligt utvärderingen har kommunen överlag haft ett bra krisledningsarbete, med en välfungerande organisation där man kunnat agera tidigt och ta viktiga beslut snabbt. Den interna och externa kommunikationen har fungerat bra och kommunen har haft mod att ta beslut som varit till nytta för kommunen och medborgarna.

Senast uppdaterad: 28 januari 2022 12:05

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.