Nyhet 05 maj 2021 08:41

Beslutat av kommunstyrelsen

Reviderad tidplan för budgetprocess och detaljplan för Cementen 1 och Cementen 2 mfl går till samråd. Det var några av de ärenden som kommunstyrelsen tog beslut om vid förra tisdagens möte.

Kommunstyrelsen fastställde en reviderad tidsplan för budgetarbetet 2022.
Kommunstyrelsen bedömer att en senarelagd budgetprocess kan leda till säkrare prognoser eftersom det finns osäkerheter kring de ekonomiska förutsättningarna kopplat till Covid-19, vilket statligt stöd kommunen får och hur skatteunderlaget för 2022 utvecklar sig.

Kommunstyrelsens beredning av budgeten flyttas från den 1 juni till den 19 oktober och antagandet i kommunfullmäktige från den 17 juni till den 4 november. Den nya tidsplanen är i linje med kommunallagens tidskrav på budgetprocessen.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna tilläggsavtal till överenskommelse gällande Cementen 1 med flera. Kommunstyrelsen godkände även att detaljplan för Cementen 1 och Cementen 2 samt en del av Nykvarn 1_74 m.fl går på samråd.
Kommunen tecknade avtal med exploatörerna redan 2018 men nu när processen kommit längre har ett tilläggsavtal till överenskommelsen tagits fram för att förtydliga parternas ekonomiska åtaganden. Exploatörerna står för utbyggnad av allmänplats kring bostäder och kommunen för allmänplats vid området för idrottsändamål. Kommunen står även för vissa kostnader för utbyggnad av park- och naturmark och utbyggnaden av det som är kvar att bygga på Trädgårdsvägen. Kommunstyrelsen beslutade också att mark- och exploateringschefen ska underteckna tilläggsavtalet.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett större sammanhängande område för idrottsändamål och ett nytt bostadsområde med cirka 292 nya bostäder, småhus, radhus och stadsvillor i Furuborgsområdet. Detaljplanen prövar även möjligheten för att bygga en ny förskola. Kommunstyrelsen beslutade också att en strategisk miljöbedömning inte behövs eftersom genomförande av detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan. Genomförandetiden ska betraktas som preliminär och kan komma att justeras utifrån den rådande befolkningsprognosen.

Senast uppdaterad: 28 mars 2022 09:38

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.