Nyhet 05 maj 2020 16:07

Beslutat av kommunstyrelsen

Godkända årsredovisningar, outsourcing av kommunens IT-drift, beslut om politisk styrgrupp till den nya översiktsplanen och förslag om att detaljplan för Nykvarn 1:11 Hökmossebadet går till antagande. Det var några av de ärenden som kommunstyrelsen tog beslut om vid gårdagens möte.

Kommunsstyrelsen godkände miljöredovisningen inklusive delmålsbilagan för verksamhetsåret 2019.
Miljöredovisningen är en uppföljning av kommunens arbete med att uppnå målsättningar gällande fem prioriterade område från kommunens miljöprogram; ett tryggt och hållbart samhälle, hållbart byggande, hållbara transporter, resor och energianvändning, hållbara livsmiljöer för natur och människor och hållbar konsumtion och giftfri miljö.

Det har skett framsteg inom samtliga fem områden men pågående insatser inom vissa områden behöver ökas under 2020 för att nå tidsplanen. I vissa miljöfrämjande insatser är kommunen beroende av andra intressenter.

Kommunstyrelsen beslutade att tillämpa utkontraktering (outsourcing) som en ny strategisk inriktning för kommunens fortsatta IT-drift.
Under vintern 2019/2020 lät kommunen genomföra en utredning för att ta reda på hur IT-driften behöver organiseras för att möta framtida behov. Utredningen rekommenderar både ur ett ekonomiskt och kvalitetsmässigt perspektiv att driften bör outsourcas för att säkra skalbarhet, flexibilitet, effektivitet och användbarhet.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur en övergång påverkar kostnadsnivåer och finansieringsmetoder, utreda hur behovet av upprustning och modernisering av IT-miljön påverkar löpande driftsbudget för IT och ta fram en inköpsplan. Kommunen ska också upphandla IT-tjänster samt införa och tranformera verksamheten och IT-miljön enligt den framtagna planen.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna årsredovisning med bilagor för 2019
Resultatet för år 2019 är +10,3 mkr. Vid avräkning av realisationsvinsten 22,7 mkr på grund av markförsäljning främst i Mörby och Brokvarn blir resultatet enligt balanskravet -12,5 mkr. Det negativa balanskravsresultatet skall regleras i kommande års budgetar och skall vara slutgiltigt reglerat senast inom tre år.

Driftredovisningen som redovisar nämndernas budgetutfall mot tilldelade ramar/intäkter, visar ett budgetunderskott på -26,5 mkr (2018 - 25,8 mkr).

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastslå årsredovisningen för 2019.

Kommunstyrelsen beslutade att kommunstyrelsen och en person per parti som finns representerat i kommunfullmäktige deltar i den politiska styr- och referensgruppen för kommunens nya översiktsplan.
Nykvarns kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2014. Översiktsplanen anger grunddragen i mark- och vattenanvändningen i hela kommunen samt bebyggelseutvecklingen med sikte fram till år 2025. Enligt Plan- och bygglagen ska kommunfullmäktige ta ställning till om översiktsplanen är aktuell minst en gång varje mandatperiod. Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2019 i uppdrag att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att anta planförslag för Nykvarn 1:11 m.fl.
Syftet med detaljplanen är att utveckla Hökmossbadet och dess omgivningar till ett aktivitets- och friluftsområde med god tillgänglighet och möjliggöra utbyggnad av cirka 55 hushåll i småhus och flerbostadshus vid Karlslundsvägen.

Intäkter från markförsäljning innebär finansieringsmöjligheter för utveckling av aktivitetsområdet vid Hökmossbadet, till exempel bollplaner, nya lekanläggningar, natursköna vistelseplatser och en avskild gång- och cykelväg mot Jägarskogen.

Bebyggelseförslaget har inte ändrats efter genomförd granskning. Vissa förtydliganden och justeringar har gjorts på plankartan och i plan- och genomförandebeskrivning,

Senast uppdaterad: 05 maj 2020 16:07

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.