Nyhet 27 oktober 2020 09:49

Beslutat av kommunstyrelsen

Godkännade av sourcing- och delårsrapporten, nästa års budget klubbades igenom och den strategiska lokalplanen antogs. Det var några av de ärenden som kommunstyrelsen tog beslut om vid tisdagens möte.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna slutrapporten Sourcinganalys IT-drift. Kommunstyrelsen noterar också utredningens rekommendation om att hänskjuta möjlig finansiering av outsourcing till detaljbudget för kommunstyrelsen 2021 samt att detta sker genom en neutral upphandling.
Kommunstyrelsen beslutade i maj en ny strategi för IT-driften. Förvaltningen fick uppdraget att utreda hur en övergång till outsourcing påverkar kostnadsnivåer och den löpande driftsbudgeten. Även en sourcingplan togs fram. Slutrapporten föreslår att IT-driften köps i tre etapper av en extern IT-driftsleverantör för att säkra skalbarhet, flexibilitet, effektivitet och användbarhet.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna delårsrapporten och beslutsuppföljningen per den 31 augusti 2020. Kommunstyrelsen uppmanar också nämnderna att i sina uppföljningar bedöma måluppfyllelse utifrån kommunens styrmodell.
Helårsprognosen visar ett positivt resultat på 8,4 mkr och ett positivt balanskravresultat men driftsbudgeten har en negativ budgetavvikelse på 7,8 mkr. Efter balanskravjusteringar beräknas årets resultat bli 6,4 mkr. Realisationsvinsterna uppskattas till cirka 2 mkr.

Budget 2021 med flerårsplan 2022-23 klubbades igenom. Skattesatsen fastställdes till 19,97 kronor och kommunen får under 2021 får uppta lån upp till maximalt 1 200 mkr för kommunens och bolagens behov av upplåning.

Kommunens internränta fastställdes till 1,25 procent och samtidigt godkändes resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget för 2021-2023. Även ramarna för nästa års driftbudget togs.

Även resultat- och balansbudget för VA och renhållning godkändes, likaså investerings- och exploateringsbudgeten. Majoritetens riktade satsningar i investeringsbudgeten är de pengar som är avsatta för byggnation av Furuborghallen, Lillhaga förskola och reinvestering i verksamhetslokaler. Skapande av trygghetspunkter, orienteringstavlor, cykelgarage vid stationen och utbyggnation av fiber ingår också. Satsningarna i driftsbudgeten är främst den volymkompensation som kommunen ger till utbildning- och vård och omsorgsnämnden.

Investeringsprojektpengar för vårdboende utgår då förvaltningen ska återkomma med en utredning kring olika alternativ för byggnation och drift av vårdboende.

Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktiges sammanträde den 5 november.

Den strategiska lokalplanen antogs. Dokumentet ger förutsättningar för att med framförhållning kunna planera och strukturera kommunens samlade lokalbehov.

Nästkommande strategiska lokalplan ska ta med en redogörelse för kommunens samlade fastighetsbestånd samt inhyrda lokaler. Den planerade investeringen av vårdboende utgår från lokalplanen och att förvaltningen återkommer med utredning kring olika alternativ för byggnation och drift av vårdboende.

Förslaget innehåller en nybyggnation av Bergstorps förskola. Samtidigt vill kommunen sälja Winklerska förskolan och Turinge prästgård. Planen föreslår också rustning av Folkets park och Älgbostad och utveckling av Ge Järnet, Scoutstugan, omklädningsrummet på Alcrofältet, Furuborgsområdet, Oxvretenstugan och elljusspåret

Senast uppdaterad: 27 oktober 2020 09:49

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.