Nyhet 25 januari 2021 09:49

Beslutat av kommunstyrelsen

Bredbandsstrategi antagen.

Strategi för bredband, detaljplan för Sundsör 2:1 (Sundsviks ängar) och verksamhetsplan för kommunstyrelsen med detaljbudget 2021. Det var några av de ärenden som kommunstyrelsen tog beslut om vid tisdagens möte.

Bredbandsstrategi: Syftet med bredbandsstrategin är att skapa en gemensam målbild och inriktning för bredbandsutbyggnaden i Nykvarn för att nå uppsatta nationella, regionala och kommunala mål. Målet är att stimulera marknaden till fortsatt utbyggnad av bredband. Kommunens invånare och näringsliv ska ha tillgång till stabila mobila tjänster senast 2023 alternativt snabbt bredband senast 2025 i enlighet med regeringens bredbandsstrategi.

För att uppnå målen ska kommunen verka för en marknadsdriven utbyggnad av så kallade öppna robusta och framtidssäkra nät genom samverkan med marknadsaktörer. Kommunen ska också verka för att det dras in fiber till nya bostadsområden.

Parkeringstal: Kommunstyrelsen beslutade att det ska tecknas ett separat avtal om parkeringstal för fastigheterna som ingår i detaljplanerna för centrum. Ärendet går tillbaka till kommunstyrelsen den 16 februari. Beslutsnivån ändrades från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen.

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna verksamhetsplanen med detaljbudget 2021 för kommunstyrelsen inklusive bilagor. Även avstämningsärende och nämndernas verksamhetsplaner 2021 med detaljbudgetar inklusive bilagor för 2021 godkändes.


Samtidigt uppmanades utbildningsnämnden att revidera sin detaljbudget för att fördela budgetramen med utgångspunkt i faktiska kostnader för köp av verksamhet. Dessutom ska utbildningsnämnden minska budgetramen för övriga verksamhet i motsvarande mån i syfte att nå en budget i balans. Utbildningsnämnden uppmanades också att revidera sin verksamhetsplan och komplettera den med flera relevanta ekonomiska mått och aktiviteter i syfte att förbättra nämndens hantering av det prognosticerade underskottet. Åtgärderna ska beskrivas på kommunstyrelsens nästa sammanträde den 16 februari.

Detaljplan för del av Sundsör 2:1 (Sundsviks ängar): En detaljplan antogs, med undantag för de markområden som avgränsas på plankartan och under förutsättning att fullmäktige godkänner exploateringsavtalet för samma område.

Syftet men planen är att möjliggöra ny bebyggelse i området. Beroende på bostadsmarkandens efterfrågan genomförs byggandet i etapper. Totalt handlar det om 65-80 lägenheter i form av villor, radhus, parhus och flerbostadshus. Detaljplanens genomförande förutsätter att kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för va för samtliga fastigheter i planområdet.

Planförslaget medger även ett område för flexibel markanvändning för ej störande verksamheter, till exempel en samlingslokal.

Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Senast uppdaterad: 25 januari 2021 09:49

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.