Nyhet 03 juni 2020 08:57

Beslutat av kommunstyrelsen

Exploateringsavtal för gamla idrottsplatsen, riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap, kulturmiljöprogram till samråd och entreprenadupphandling av utbyggnad av gator och VA i Mörby. Det var några av de ärenden som kommunstyrelsen tog beslut om vid gårdagens möte.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att anta planförslag för Nykvarn 10:25 och 10:27, m.fl., (gamla idrottsplatsen)
Mark- och exploateringschefen fick i uppdrag att underteckna avtal med HSB Produktion i Södertälje HB för att bygga bostäder på idrottsplatsen.

Planförslaget ger HBS en möjlighet att bygga 90-100 lägenheter i flerbostadshus upp till fem våningar med möjlighet till etagevåningar överst. Husen avtrappas genom uteplatser, balkonger och terrasser i olika höjd för att smälta in i miljön. Lägenheterna har varierande storlekar, 2-5 rum och kök, och grupperas kring en skyddad innergård.

Enligt planen ska de intilliggande gatorna förbättras. Gammeltorpsvägen kompletteras med en gång- och cykelväg och Dammstugevägen får en gångtrottoar. I området planeras även två mindre parker och parkeringsplatser under gården och på markplan.

Kommunstyrelsen antog riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) och gav kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till överenskommelse med föreningslivet.
IOP är en partnerskapsmodell mellan idéburna organisationer med social inriktning och den offentliga sektorn. Genom IOP kan föreningslivet och kommunen hitta gemensamma lösningar på samhällsutmaningar utan att använda sig av föreningsbidrag eller upphandling. Det kan exempelvis handla om hemlöshet, integration, arbetslöshet eller mottagande av flyktingar.

Riktlinjen innehåller en beskrivning av processen att upprätta, genomföra och utvärdera ett partnerskap. Uppdraget ska återrapporteras i september 2020.

Kommunstyrelsen beslutade att låta förslaget till kulturmiljöprogram gå ut på samråd.
Kulturmiljöprogrammet ska bevara och lyfta fram områden i kommunen som är tydliga informationsbärare av viktiga perioder i kommunens historiska utveckling. En kulturmiljö kan vara en byggnad eller plats, en stadsdel, ett stort landskap eller en bygd.

Kulturmiljöprogrammet är en uppdatering och revidering av Nykvarn kommuns bevarandeprogram från 2004 och ska peka på vilka värden och karaktärsdrag som är viktiga att bevara och ge en vägledning inför framtidens utveckling av Nykvarn.

Programmet går ut på samråd inom kort.

Kommunstyrelsen fick i uppdrag att inleda upphandling av entreprenad för utbyggnad av allmänna anläggningar inom Mörby 5. 2.
Kommundirektören fick i uppdrag att återkomma med förslag till tidsplan, budget och förfrågningsunderlag för beslut till kommunstyrelsens sammanträde i september 2020.

Projekteringen av allmänna anläggningar inom området är snart klara och förvaltningen vill starta upphandling av entreprenad. Kostnaden för utbyggnaden av allmänna anläggningar inom hela Mörby 5 bedöms ligga mellan 150 och 200 mkr. Intäkten beror på om tomten säljs som råtomt eller som förädlad mark. Exploateringen av Mörby 5 bedöms ge ett ekonomiskt överskott på minst 200 mkr fördelat på cirka 5 år.

Ärendet skickas vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Senast uppdaterad: 03 juni 2020 08:57

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.