Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Frågor och svar om omvandlingsområden om omvandlingsområden

Här hittar du allmänna frågor och svar om vatten och avlopp i omvandlingsområden.

Anslutning

Praktiska frågor

Pumpstation på fastighet och LTA-system

Kostnad för VA-anslutning

Ordlista

 

Anslutning

Måste alla fastighetsägare ansluta sig?

Alla fastigheter inom verksamhetsområdet måste betala anslutningsavgift oavsett om anslutning och driftstagning sker i samband med att förbindelsepunkt upprättas eller inte. Ingen skillnad görs mellan permanentboende, sommarstugeägare eller obebyggda fastigheter.

Anslutning och driftstagning krävs för fastigheter som har en enskild avloppsanordning som inte uppfyller miljöbalkens krav, de som har en sluten tank samt de som i tillståndsbeslut har ett villkor som säger att anslutning ska ske inom en viss tid.

Har du en enskild avloppsanordning som uppfyller miljöbalkens krav måste du inte ansluta fastigheten till det kommunala VA-nätet.

Måste jag ansluta mig till både vatten och avlopp?

Samtliga fastigheter som ligger inom beslutat verksamhetsområde bör enligt miljöbalkens föreskrifter ansluta till det kommunala avloppsnätet. De fastigheter som har egen vattenbrunn och genom vattenprov kan visa att vattnet är utan anmärkning (enskilt vatten) kan slippa anslutas till den kommunala vattenledningen. Dock måste anläggningsavgift erläggas. Om du enbart ska ha en tappkran på tomten från din brunn och inte drar in vatten i huset behöver du inte lämna in vattenprov.

Vem beslutar om jag måste ansluta mig?

När ett område via kommunfullmäktige beslutats ingå i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp kommer kommunens miljöenhet göra tillsyn på de fastigheter som inte ansluter sig. För de avloppsanläggningar som inte bedöms uppfylla kraven beslutar bygg- och miljönämnden om anslutning.

Oavsett om du ansluter dig eller inte måste du ändå betala anläggningsavgiften och den fasta delen av brukningsavgiften. Anledningen till det är att alla fastigheter som har rätt att använda den allmänna va-anläggningen ska bidra till kostnaderna.

Måste även en obebyggd tomt anslutas?

Om tomten ligger inom detaljplanerat område eller inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp innebär det att den ska anslutas.

Min anläggning är bara några år. Kan jag slippa anslutning?

Nej, du slipper inte detta. Om din fastighet ligger inom verksamhetsområdet måste du betala en anläggningsavgift till Nykvarns kommun. Om du väljer att inte koppla in för att du vill använda ditt enskilda avlopp så kan bygg- och miljönämnden förelägga dig att ansluta dig om din anläggning inte uppfyller dagens krav.

Vad gäller för de fastigheter som i dag inte har indraget vatten i huset?

Fritidsfastigheter där vatten (och därmed avlopp) inte är indraget i huset behöver inte anslutas till kommunens avloppsnät.

Om fastigheten inte har indraget vatten kan vi inte kräva att man ska ha ett avlopp eftersom den mängd avloppsvatten som uppstår med enbart en tappkran på tomten är liten. Fastigheter som har den typen av lösning sprider också ofta sitt disk- och tvättvatten på växterna som bevattning, vilket innebär att det inte blir något punktutsläpp som det blir om du har indraget vatten med utlopp. Det förutsätts dock att man har en toalettlösning som är godkänd av Nykvarns kommuns bygg- och miljönämnd.

Anledningen till att kraven på en fungerande avloppslösning blir större om fastigheten har indraget vatten är att det ofta innebär en standardhöjning, vilket i de flesta fall innebär att man nyttjar sin fastighet annorlunda. I de flesta fall ökar man användningen av vatten och därmed öka även flödet av spillvatten från badrum, disk och tvätt.

Vad gäller om jag har en dubbeltomt?

För så kallade dubbeltomter (samma ägare till två fastigheter, men som nyttjas som en) tas anläggningsavgift ut som för en fastighet. Om fastigheterna senare används som separata fastigheter kommer tillkommande anläggningsavgifter att tas ut enligt då gällande taxa.

När kan jag bli ansluten?

Anslutning till kommunalt VA kan ske när hela det kommunala ledningsnätet är utbyggt och godkänt och ledningarna på din tomt är utbyggda, besiktigade och anslutna till kommunens ledningar. Anläggningsavgiften ska också vara betald.

Vad är skillnaden mellan anslutning innanför och utanför verksamhetsområdet?

Om fastigheten ligger utanför ett verksamhetsområde har kommunen ingen skyldighet att ordna kommunalt vatten och avlopp. Fastigheter som vill anslutas till kommunalt VA-nät får själva bygga ledningar fram till hänvisad anslutningspunkt. För fastigheter som ligger utanför verksamhetsområdet finns även möjlighet att anslutas till kommunalt VA som en förening. Ju fler fastigheter som är med i VA-föreningen desto billigare blir det per fastighet.

Var går ansvarsgränsen mellan kommunens och mina ledningar?

Kommunen anlägger ledningar fram till förbindelsepunkten. Därefter ansvarar du för att gräva in ledningar till din fastighet. Förbindelsepunkten är den punkt där dina ledningar ansluts till det kommunala vatten-och avloppsledningsnätet. Normalt sett ligger förbindelsepunkten en halv meter utanför tomtgräns.

Praktiska frågor

Hur långt gräver kommunen servisen till min fastighet?

Kommunen anlägger ledningar fram till förbindelsepunkten. Därefter ansvarar du för att gräva in ledningar till din fastighet. Förbindelsepunkten är den punkt där dina ledningar ansluts till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Normalt sett ligger förbindelsepunkten en halv meter utanför tomtgränsen.

Vem gräver på min tomt?

Nykvarns kommun gräver fram till förbindelsepunkten. Ledningen från förbindelsepunkten och inne på fastigheten ansvarar du som fastighetsägare för.

Hur lång tid har jag på mig för att gräva och dra ledningarna på min tomt?

I normalfallet har du ett år på dig från det att förbindelsepunktskartan har levererats och fastigheten getts möjlighet att ansluta sitt VA-system till det kommunala. Tiden kan variera något beroende på årstiden när det kommunala nätet driftsätts.

Hur mäts förbrukat vatten?

För fastigheter som har både kommunalt vatten och avlopp debiteras mängden spillvatten enligt vattenförbrukningen, det vill säga mängden spillvatten som kommer ut från huset antas vara samma som mängden dricksvatten som går in i huset.

För fastigheter som är anslutna enbart till spillvattennätet installeras en vattenmätare i huset som mäter intaget av vatten från den egna brunnen. Därefter debiteras spillvattenmängden enligt den uppmätta vattenförbrukningen.

Hur mäts förbrukat avlopp?

För fastigheter som är anslutna enbart till spillvattennätet installeras en vattenmätare i huset som mäter intaget av vatten från den egna brunnen och därefter debiteras spillvattenmängden enligt den uppmätta vattenförbrukningen.


Vattenmätare

Hur och var ska vattenmätaren sitta? Finns det regler?

Så här ska vattenmätaren sitta i normalfallet. I vissa fall kan vattenmätaren placeras i en vattenmätarbrunn (helst i plast) om placering i fastigheten inte är möjlig.

Vad gör jag med min befintliga anläggning på min tomt?

Det finns två möjligheter. Antingen kan du sluttömma och deponera anläggningen. Alternativt kan du sluttömma den och fylla anläggningen med sand eller dylikt.  


Pumpstation på fastighet och LTA-system

Hur stor är LTA-stationen (pumpstationen)?

Den är ungefär 2,5 meter hög och 1,0 meter bred.

Kommer grund pumpstation att kunna användas?

Nej, full höjd ska användas. Dock finns möjlighet att fylla upp kring stationen. Glöm inte att kontrollera med kommunens bygg- och miljöavdelning hur mycket du får fylla upp.

Vilket underhåll kräver LTA-stationen och vad krävs av mig som fastighetsägare?

Kommunen ansvarar för drift och underhåll av LTA-stationen. Viktigt att tänka på är att LTA-stationen inte får vara överbyggd och att området cirka 1,5 meter kring pumpstationen är plant och fritt från föremål så att servicepersonal lätt kan utföra arbeten på pumpenheten om så behövs.

Fastighetsägaren står för kostnaderna när reparation behövs för att pumpen satts igen av sådant som inte hör hemma i avloppet. Fastighetsägaren står även för kostnader som uppstått på grund av att ledningar och pumpstation har frusit.

Vilka alternativ finns om jag vill stänga strömmen till bostadshuset under vintern?

Om du under höst och vinterhalvåret vill stänga av strömmen till bostadshuset finns följande alternativ. För att undvika att vattenmätaren fryser sönder kan kommunen, mot en avgift, ta ner vattenmätaren på hösten och sätta upp den igen på våren. Det förutsätter dock att man i utbyggnadsskedet har gjort förberedelser som möjliggör en urtappning av vattensystemet samt tömmer eller frostskyddar spillvatteninstallationernas vattenlås med en miljövänlig vätska.

Ett annat alternativ är att fastighetsägaren på egen bekostnad anlägger en mätarbrunn vid tomtgränsen, i närheten av förbindelsepunkten. Tänk bara på frysrisken. Det finns även en möjlighet till "vattenmätarlöst" abonnemang, som innebär att hushållet betalar en fast summa varje år. Permanentboende betalar för 150 m3/år och fritidsboende för 60 m3/år.

LTA-enheten (pumpstationen) behöver elförsörjning året runt. Kostnaden för att ha elförsörjningen igång för en permanentboende beräknas till 100 kronor/år.

Kan jag under höst, vinter och vår ha strömmen avstängd till pumpstationen?

Nej, det finns en risk att det läcker in grundvatten i spillvattenledningen från bostadshuset till pumpenheten. Detta kan leda till översvämning om man stänger av elförsörjningen. Om det skulle ske får fastighetsägaren betala reparationskostnaderna.

Kan jag stänga av strömmen till värmekabeln i isolerlådan?

Man ska inte stänga av elförsörjningen till värmekabeln i isolerlådan. Om pumpen behöver starta måste vattnet kunna pumpas iväg i ledningen från pumpenheten till förbindelsepunkten. Är ledningen då förlagd i en isolerlåda, där värmekabeln inte är på, finns det en risk vid kalla vintrar att ledningen fryser. Pumpen kommer då att försöka pumpa iväg vattnet tills pumpen går sönder, vilket medför kostnader som fastighetsägaren få betala.

Vad får man spola ner i avloppet?

Spola bara ner vanligt avloppsvatten från kök, bad och tvätt. Var noga med att inte spola ner bindor, tops, tandtråd, snus, tamponger etc. Fettet i stekpannan ska torkas bort med papper och slängas i papperskorgen innan stekpannan diskas, precis som man gör om man är ansluten till ett självfallssystem.

Var placeras villapumpstationen på tomten?

Placeringen av villapumpstationen och dess utrustning beslutar Nykvarns kommun i samråd med fastighetsägaren. Stationen placeras utomhus inom fastigheten så att den är lättåtkomlig för tillsyn och service året om, även vintertid genom snöröjning.

Vem monterar/sköter villapumpstationen?

Fastighetsägaren ansvarar för nedgrävning av pumpstationen. För att systemet ska fungera är det viktigt att denna placeras lodrätt så att pumpen kan arbeta på rätt sätt och att spillvattnet från huset rinner rätt väg. Fastighetsägaren ansvarar också för att el från fastighetens elcentral är framdragen till villapumpstationen så att pumpen kan kopplas in. Nykvarns kommun ansvarar för besiktning och funktionskontroll av anläggningen. Nykvarns kommun äger pumpen och står för underhåll och service. Fastighetsägaren står för tillsyn och elförsörjning samt ser till att stationen är tillgänglig för underhåll året om.

Vart ringer jag om det blir fel på min pumpstation?

Ring till kommunens växel telefon 08-555 010 00.

Kostnad för VA-anslutning

Vad kostar det att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp?

Kostnaden för anslutning till kommunalt vatten och avlopp baseras på VA-taxans anläggningsavgifter. Det finns en taxa som gäller innanför verksamhetsområdet och en utanför verksamhetsområdet. Båda taxorna finns tillgängliga under Kommunalt vatten och avlopp.

Hur mycket betalar jag i brukningsavgift?

Brukningsavgifter regleras i VA-taxan som finns på hemsidan. För år 2017 gäller följande kostnader: Fast avgift per år och vattenmätare (för en villa): 2 926 kr/år. Rörlig avgift: 20,60 kr/m3, fördelat på 6,18kr/m3 för enbart dricksvatten och 14,42 kr/m3 för enbart spillvatten. Har du anslutning till kommunalt dagvatten tillkommer en fast avgift på 566,52 kr/år. Mer information hittar du under Kommunalt vatten och avlopp.

När ska anslutningsavgiften vara betald?

Anslutningsavgiften ska betalas när grävarbetena till din fastighet har avslutats och du via brev fått information om förbindelsepunktens läge samt fått faktura på anläggningsavgiften.

Vad blir kostnaden för VA om man bara har tappkran på tomten?

Om du som fastighetsägare väljer att bara dra ledningar från förbindelsepunkten till en tappkran på tomten betalar du en något lägre anläggningsavgift än om du drar in vatten i huset. Anledningen till detta är att du inte kommer att betala för hela den parameter i anläggningsavgiften som kallas för bostadsenhetsavgift, eftersom en fastighet utan indraget vatten och avlopp inte räknas som en fungerande bostadsenhet.

Om du i framtiden vill ansluta dig helt till kommunalt vatten och avlopp betalas resterande del av avgiften enligt då gällande taxa.

Du kommer dock att behöva betala för avloppsanslutningen även om denna inte ska användas. Det beror på att Lagen om Allmänna Vattentjänster (LAV) säger att alla fastigheter ska betala anläggningsavgift för avloppsvatten oavsett om man ansluter eller inte. Utöver den kommunala avgiften tillkommer även kostnader för arbeten på den egna tomten.

Kan jag använda rotavdrag?

Det bör varje fastighetsägare/arrendator kontrollera. Vanligen går det att göra rotavdrag för arbete. Kontrollera med skatteverket. www.skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Ordlista

Vad är ett verksamhetsområde?

Verksamhetsområde är ett geografiskt område där det finns kommunalt vatten och/eller avlopp. Verksamhetsområdets gränser fastställs av kommunfullmäktige. Innanför verksamhetsområdet har kommunen skyldighet att försörja fastigheterna med vatten- och/eller avloppstjänster och varje fastighet får en anslutningspunkt vid sin fastighetsgräns.

Vad är en förbindelsepunkt?

En förbindelsepunkt är den punkt där dina ledningar ansluts till det kommunala vatten- respektive avloppsnätet. Normalt sett ligger förbindelsepunkten 0,5 meter utanför fastighetsgränsen. Förbindelsepunkter för vatten och spillvatten kan lämnas på olika ställen till en fastighet. Nykvarns kommun ansvarar för ledningarna fram till förbindelsepunkterna. Ledningen från förbindelsepunkten och inne på fastigheten ansvarar du som fastighetsägare för.

Vad är en förbindelsepunktskarta?

Det är en karta som visar anslutningspunktens läge där hopkoppling mellan de allmänna ledningarna och fastighetens ledningar skall ske. Här kan även dimensioner på ledningarna finnas nedskrivna.

Vad är lätt trycksatt avloppssystem (LTA)?

Alla fastigheter kommer att anslutas till avloppsledningsnätet med hjälp av tekniken lätt trycksatt avlopp (LTA). För dig som fastighetsägare innebär det att en pumpstation med pump, så kallad villapumpstation, ska grävas ner på fastigheten.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.