Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Sundsviks ängar (Sundsör 2:1)

I Sundsvik planeras ett nytt område med bostäder och verksamheter.

Illustration över det tänkta bostadsområdet Sundsviks ängar.

Kommunfullmäktige har godkänt en detaljplan med bostadsbebyggelse och verksamhetsyta i Sundsvik. Planområdet är sammanlagt cirka 17,6 hektar stort och ligger ungefär 6 km norr om centralorten.

Totalt planeras cirka 65 bostäder, varav cirka 28 lägenheter i form av radhus, parhus och flerbostadshus och cirka 37 villor.

En damm ska anläggas för att fördröja och rena dagvattnet som kommer från områdets hårdgjorda ytor. Längs Stensättravägen fortsätter flerbostadshusen att placeras kring gårdstun och fasaderna längs vägen bildar ett tydligt gaturum där en ny gång- och cykelväg förläggs.

Gång- och cykelvägen från området samlar upp områdets fotgängare och cyklister och leder dem vidare till Stensättravägens gång- och cykelväg. Längst i väster, i närheten av Storkärr, planeras tomter för villor.

Den nordvästra delen av planområdet berörs av det utökade strandskyddet på 300 meter från Mälaren. Marken utgörs idag av naturmark och åkermark och föreslås planläggas för bostäder och allmän gata. Den föreslagna bebyggelsen ligger 260 meter från strandlinjen och avgränsas av Stensättravägen.

I den östra delen av planområdet berörs strandskydd 100 meter från lilla Turingen. Marken utgörs i dag av åkermark och föreslås att planläggas som teknisk anläggning, pumpstation och allmän gata. Anläggningen ligger avgränsat från vattnet av väg 523,

Kommunens roll i projektet

Nykvarns kommun ska anlägga vatten och avlopp i området.

Aktuellt i projektet

Aug 2022: Entreprenör för kommunalt vatten och avlopp upphandlas. Tilldelning beräknas vara klart senare under hösten.

Mars 2022: Exploatören har ansökt om bygglov för fler bostäder.

Kontakt

VA-enheten, Nykvarns kommun

Växel: 08-555 010 00

E-post: vatten.avlopp@nykvarn.se

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.