Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2
155 30 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.


Telefon: 08-555 01000


Nykvarns kommun och Kilenkrysset genomför samråd gällande fastigheterna Mörby 5:1 och Krummeltorp 1:1

 

Logistikområdet Stockholm Syd planeras, med sina cirka 1000 hektar mark, varav 600 hektar ligger i Nykvarns kommun, att bli Stockholm läns största verksamhetsområde med inriktning på logistik. Nykvarns kommun och Kilenkrysset AB har för avsikt att utveckla berört område enligt lagakraftvunnen detaljplan för Mörby del 5 (Diarienummer: KS/2012:80, laga kraft 2018-07-20).

Detaljplanområdets lokalisering på en karta

Detaljplanområdets lokalisering (röd markering)

För att utveckla området på avsett sätt krävs åtgärder som innefattar förändringar i områden som idag utgörs av sumpskog, bäck och våtmarker. Dagvatten från området kommer att ledas till och släppas ut i den existerande våtmarken och bäcken i den södra delen av området. Bäcken planeras att konstrueras om så att den får områden som däms upp för att skapa olika djup/våtmarker för att fördröja och rena dagvattnet. För att möjliggöra utbyggnaden av ett stickspår till en framtida kombiterminal krävs även utfyllnad av en sumpskog om ca 12 000 m². Dessa åtgärder utgör enligt miljöbalken vattenverksamhet för vilken det krävs tillstånd från Mark- och Miljödomstolen. Nykvarns kommun och Kilenkrysset AB har därför inlett arbetet med att förbereda en ansökan om tillstånd. Som ett led i tillståndsprocessen genomförs nu detta avgränsningssamråd enligt 6 kap i miljöbalken.

Samrådet rör i huvudsak grävning, schaktning och utfyllnad i vattenområde samt dämning och anläggande av våtmarker för rening och fördröjning av dagvatten samt bortledning av grundvatten under byggtiden. Allt inom fastigheterna Mörby 5:1 och Krummeltorp 1:1 i Nykvarns kommun.

Synpunkter på projektet kan lämnas skriftligen till kommunen senast fredagen den 18 december 2020 för att ingå i dokumentationen från detta samrådstillfälle. Skriftliga synpunkter ställs till:

kommun@nykvarn.se eller Nykvarns kommun, 155 80 Nykvarn.

Märk brev och kuvert respektive e-post med: KS/2020:360 Samråd Vattenverksamhet Mörby 5.

Ett samrådsunderlag som beskriver den planerade verksamheten och den huvudsakliga miljöpåverkan finns tillgängligt för nedladdning. Se länken nedan.

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.