Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2
155 30 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.


Telefon: 08-555 01000


Bergtorp (Ströpsta 3:32, 2:312 m.fl)

Detaljplanen ger möjlighet att skapa cirka 400 bostäder i varierat utbud av villor, radhus och flerbostadshus i området som ligger intill cirkulationsplatsen vid Järnavägen/Centrumvägen. Exploateringen av området sker med privata aktörer. Kommunen utför på exploatörens bekostnad allmänna anläggningar och åtgärder som behövs inför byggstart.

Utbyggnad av kommunal infrastruktur

Utbyggnad av huvudgata inklusive tillhörande anläggningar.
Ett vägområde på 13.5 meter, körbana 6.5 meter med trädplantering, gång- och cykelväg, belysning och dike på båda sidor.

Utbyggnad av lokalgata inklusive tillhörande anläggningar.
Ett vägområde på 8 meter, körbana 5.5 meter och en gångbana på ena sidan samt belysning.

Dagvattenanläggningar
Samtliga anläggningar bygger på lokalt omhändertagande av dagvatten inom allmän platsmark och kvartersmark.

Parkmark/Naturmark
Iordningställande av parkmark/naturmark inom allmän platsmark.

Aktuellt i projektet

5 augusti 2020: Arbetet med att dra vatten och avlopp till det nya området inleds. Ledningarna ska gå till Bergtorp från Rapsvägen via Brittgårdsvägen. Arbetet inleds på delar av Brittgårdsvägen. En tillfällig körbana anläggs mot Järnavägen via Hälsans stig (följ de röda markeringarna och pilarna). Den tillfälliga vägen ligger kvar tills va-arbetet är klart, fredagen den 28 augusti. Delar av korsningen Åkervägen/Rapsvägen måste också stängas av kortare perioder vid vissa arbetsmoment. Vid dessa tillfällen får bilisterna åka runt, mot Skördevägen och ut Rapsvägen, och vice versa. Post, leveranser och sophantering fungerar som vanligt under anläggningstiden.

Juli 2020:  Upphandlingen av entreprenör är klar. Arbetet med utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen sker i fem etapper:

Etapp 1:1
Förläggning av dagvattenledning och vatten och avlopp till området söder om Järnavägen. Anläggning av områdets södra dammar. I början av sommaren ska delar av Brittgårdsvägen stängas av och en tillfällig väg ut till Järnavägen byggs. Framkomligheten för sopbil, räddningstjänst, post med mera kommer att fungera. Boende i området kommer att informeras via brev. V 31 drar arbetet med schaktning igång i området. Rapsvägen och Brittgårdsvägen berörs.

Etapp 1:2
Lokalgata etapp 1, norra dammen och gång- och cykelväg. V 31 drar arbetet med schaktning igång i området. Rapsvägen och Brittgårdsvägen berörs.

Etapp 2
Ombyggnation av huvudgata. Förnyad konkurrensupphandling för lokalområdet i villaområdet sker under försommaren 2020. Huvudgatan beräknas bli klar vid årsskiftet 2020-2021. Upphandling pågår.

Etapp 3
Färdigställande av lokalgata, huvudgata, gång- och cykelväg samt naturmark i området.

Etapp 4 och 5
Information kommer senare.

Etablering av byggbodar med byggström och byggvatten vid Rudkällavägen sker under början av sommaren.

Projektledare
Mats Ingvaldsson
mats.ingvaldsson@nykvarn.se

Läs mer om detaljplanen här

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.