Nyhet 07 juli 2020 13:39

Ny översiktsplan ger
riktning för framtiden

Var ska det byggas? Hur ska marken användas? Nu börjar arbetet med en ny översiktsplan som visar hur Nykvarn ska växa i framtiden.

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Enligt samma lag ska kommunfullmäktige minst en gång varje mandatperiod ta ställning till översiktsplanens aktualitet.

– Mycket av det som finns i den nuvarande översiktsplanen har byggts ut. Nya mål för hur vi vill att Nykvarn ska växa i framtiden behöver sättas. Det finns ett stort politiskt intresse av att delta i arbetet, säger Bob Wållberg (NP), kommunstyrelsens ordförande i Nykvarns kommun.

Översiktsplanen behöver vara aktuell för att kunna vägleda beslut i den kommunala verksamheten och spegla den politiska viljan om byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med naturresurser. Syftet är att skapa en gemensam bild kring en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling i Nykvarn. 

– Omvärlden har ändrats. I dag behöver vi ta mycket mer hänsyn till klimatfrågan, säger Sofia Forsberg, samhällsplanerare i Nykvarns kommun.

Den nuvarande översiktsplanen är från 2014 och sedan dess har nya lagar och regionala och nationella planer tillkommit. En aktuell översiktsplan behöver redovisa hur den förhåller sig till nationella miljömål, riksintressen och regionala mål.

– En kommun är inte en isolerad ö utan behöver förhålla sig till sin omgivning, bland annat planerna i Stockholmsområdet, konstaterar Sofia Forsberg.

RUFS 2050 är en regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen som har stor betydelse för arbetet. Planen pekar ut riktningen så att rätt saker initieras i närtid för att långsiktiga mål och största regionala nytta ska uppnås till 2050. Kommunens översiktsplan måste inte följa regionplanen men eventuella avvikelser ska lyftas och motiveras.

Översiktsplanen kan även ses som en överenskommelse med länsstyrelsen om huvudsaklig mark- och vattenanvändning. För att förtydliga hur kommunen ska uppfylla intentionerna i översiktsplanen har samhällsbyggnadskontoret även tagit fram ett antal strategiska program, till exempel bostadsförsörjningsprogram, lekplatsplan och miljöprogram. Planen behöver också ta hänsyn till hur vatten- och avloppsförsörjningen hanteras inom kommunen.

– En översiktsplan är på övergripande nivå men den hjälper oss när vi till exempel tar fram detaljplaner, konstaterar Sofia.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan är en lång process och beräknas vara klart till slutet av 2021. En politisk styrgrupp och tjänstemän träffas regelbundet och medborgarna engageras längs vägen.

– Vi hoppas att så många som möjligt vill vara delaktiga. Med anledning av coronasituationen återkommer vi med mer information om samråd och kommande aktiviteter, säger Sofia. 

Senast uppdaterad: 07 juli 2020 13:39

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.