Nyhet 14 maj 2020 11:27

Detaljplan för Sundsör 2:1 (Sundsviks ängar) ställs ut på granskning

Vy mot planområdet från väg 523

Vy mot planområdet från väg 523

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-05 § 62 att godkänna planförslaget och ställa ut detaljplanen för granskning

Planförslaget är utställt för granskning under perioden 2020-05-13 till 2020-06-12. Under denna period finns handlingar tillgängliga här på hemsidan samt vid utställningsyta i Nykvarns bibliotek.

Innan nästa skede, antagandet ska kommunen sammanställa de synpunkter som inkom under granskningen och kommunens svar på dessa i ett granskningsutlåtande.

Bebyggelseförslaget har inte ändrats sedan samrådsförslaget. Vissa justeringar har skett av vägar och vändplatser.

En naturvärdesinventering är utförd vilket inneburit att dagvattendamm är flyttat mot nordväst längs befintligt dike. Inventeringen klargjorde även behov av kompensationsåtgärder för främst fågelliv i Storkärret men även påverkan djurliv i de skogsområden som försvinner. Lämpliga kompensationsåtgärder beskrivs i planbeskrivning samt separat handling. För att säkerställa att ingen olämplig påverkan sker mot kärrets sydvästra del har planområdet utökats västerut för att reglera mer naturmark.

Arkeologisk undersökning är genomförd som påvisar kulturmiljölämningar i området, dessa behandlas vidare i samverkan med länsstyrelsen.

Här hittar du granskningshandlingar och mer information om detaljplan för Sundsör 2:1

Senast uppdaterad: 27 maj 2020 15:51

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.