Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Vattenplan för Nykvarn

Nykvarns kommun har en vattenplan för hur sjöar, vattendrag och grundvatten ska tas om hand.

Vattenplanen består av ett huvuddokument som kan användas som underlag för riktade åtgärder i syfte att förbättra och uppnå miljökvalitetsnormerna för sjöar, vattendrag och grundvattenförekomster.

Till huvuddokumentet kommer, allt eftersom arbetet fortskrider, mer detaljerade åtgärdsplaner för varje vattenförekomst/avrinningsområde att utarbetas. Detta mer detaljerade arbete kommer och behöver ske i samråd med förvaltningen men också med grannkommuner, markägare och andra intressenter.

Vattenplanen fastställdes av kommunfullmäktige 2017-03-07.

Vattenståndet i Turingeån

Vattenståndet i Turingeån regleras utifrån en vattendom från 1952. I domen får Nykvarns kommun rätt att reglera sjön Yngern genom hålldammen vid Yngerns utlopp. Domen anger också dämningsnivåer för Stålbruksdammen.

Kommunen har enligt domen ansvar för att hålla en vattenföring på minst 70 liter/sekund i ån och se till att det finns en fåra mitt i ån för vattenföringen med visst djup och bredd. Kommunen ska också hålla vattennivån i sjön Yngern inom de vattenstånd som anges i domen.

  • Dämningen begränsas normalt till höjden + 38,40 m och tappningen till 0,35 m3/s (motsvarande den normala vattenförbrukningen)
  • Om starkt regn inträffar skall, sedan höjden + 38,40 m uppnåtts, tappningen ökas men Yngern samtidigt tillåtas stiga, dock i vad på dammen beror högst 3 cm för dygn
  • Vid vattenstånd högre än + 38,50 skall dammen hållas helt öppen.
  • Enligt medgivande skall med hänsyn till nedanförliggande sanitära intressen minst 0,07 m3/s (70 liter/sekund) ständigt framsläppas från sjön.
  • Vid vattenstånd lägre än + 37,80 m får ej avtappas mer än angivna 0,07 m3/s.

Det finns ingen nedre gräns för vattennivån i sjön. Men om nivån understiger +37,80 ska endast 70 l/s framsläppas. Vad gäller den övre gränsen för sjöns vattennivå så är det +38,65 som gäller. I praktiken är det dock +38,50 som är gränsen för regleringen för då ska samtliga luckor i dammen hållas helt öppna.

Eftersom vattnet i Yngern generellt sett har mycket lång omsättningstid – mer än tre gånger så lång omsättningstid som i exempelvis Mälaren (hela 10,4 år jämfört med ungefär 2,8 år) så kan de fastställda dämningsgränserna innebära stora fluktuationer på sjövattennivån beroende på årstid och nederbördsmängder. Torra somrar är dock avtappningen från sjön så återhållsam som möjligt för att inte vattennivån ska bli för låg.

På vissa håll kan även bäverfördämningar påverka flödet i ån negativt. För att riva en fördämning krävs det tillstånd från länsstyrelsen eftersom bävrar enligt lag är biotopskyddade. Kommunen ansöker därför vid behov om tillstånd från länsstyrelsen om att under höst och vårvinter få riva bäverfördämningar och bedriva skyddsjakt. Det är inte möjligt att ansöka om generella tillstånd att få riva fördämningarna, utan en ny ansökan måste lämnas in varje gång. Därför kan rivningen av fördämningar dra ut på tiden.

Vid lågt vatten ökar också risken att ån växer igen. I dagsläget finns det dock ingen överenskommelse om vem som ska underhålla dammarna och ån eftersom ån har ett par hundra olika ägare utan gemensam organisation. Varje andelsägare har därmed samma ansvar för underhåll av Turingeån och det saknas en huvudman, till exempel en samfällighet, som kommunen skulle kunna teckna avtal med. Nykvarns kommun saknar därmed formell rätt att vidta åtgärder utan godkännande från alla delägare.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.