Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Vattenplan för Nykvarn

Nykvarns kommun har en vattenplan för hur sjöar, vattendrag och grundvatten ska tas om hand.

Vattenplanen består av ett huvuddokument som kan användas som underlag för riktade åtgärder i syfte att förbättra och uppnå miljökvalitetsnormerna för sjöar, vattendrag och grundvattenförekomster.

Till huvuddokumentet kommer, allt eftersom arbetet fortskrider, mer detaljerade åtgärdsplaner för varje vattenförekomst/avrinningsområde att utarbetas. Detta mer detaljerade arbete kommer och behöver ske i samråd med förvaltningen men också med grannkommuner, markägare och andra intressenter.

Vattenplanen fastställdes av kommunfullmäktige 2017-03-07.

Vattenståndet i Turingeån

Vattenståndet i Turingeån regleras genom en vattendom från 1952. I domen får Nykvarns kommun rätt att reglera sjön Yngern genom hålldammen vid Yngerns utlopp. Domen anger också dämningsnivåer för Stålbruksdammen.

Kommunen har enligt domen även ansvar för att hålla en vattenföring på minst 70 liter/sekund i ån och se till att det finns en fåra mitt i ån för vattenföringen med visst djup och bredd. Kommunen ska också hålla vattennivån i sjön Yngern inom de vattenstånd som anges i domen.

Vissa år och årstider räcker inte vattennivåerna i Yngern för att få den vattenföring som vore önskvärd för omsättningen av åns vatten. Detta hör samman med mängden nederbörd och grundvattennivåerna i övrigt.Torra somrar är avtappningen från sjön så återhållsam som möjligt för att kunna räcka till.

Om vattennivån sänks för mycket i sjön får det olika negativa konsekvenser eftersom vattnet i Yngern generellt sett har mycket lång omsättningstid – mer än tre gånger så lång omsättningstid som i exempelvis Mälaren (hela 10,4 år jämfört med ungefär 2,8 år).

Ett alltför högt vattenstånd kan å andra sidan leda till skador för fastighetsägare runt sjön. För att vattnet ska räcka hela säsongen brukar därför kommunen "buffra" vatten inom de tillåtna nivåerna. På så sätt minimerar man risken för att biotopen i ån skadas på grund av för låga flöden.

På vissa håll kan även bäverfördämningar påverka flödet i ån negativt. För att riva en fördämning krävs det tillstånd från länsstyrelsen eftersom bävrar enligt lag är biotopskyddade. Kommunen ansöker därför regelbundet om tillstånd från länsstyrelsen om att under höst och vårvinter få riva bäverfördämningar och bedriva skyddsjakt. Det är inte möjligt att ansöka om generella tillstånd att få riva fördämningarna, utan en ny ansökan måste lämnas in varje gång. Därför kan rivningen av fördämningar dra ut på tiden.

Vid lågt vatten ökar också risken att ån växer igen. I dagsläget finns det dock ingen överenskommelse om vem som ska underhålla dammarna och ån eftersom ån har ett par hundra olika ägare utan gemensam organisation. Varje andelsägare har därmed samma ansvar för underhåll av Turingeån och det saknas en huvudman, till exempel en samfällighet, som kommunen skulle kunna teckna avtal med. Nykvarns kommun saknar därmed formell rätt att vidta åtgärder utan godkännande från alla delägare.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.