Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Sammanfattning av projektet

Bottensedimenten i sjön Turingen i Nykvarns kommun är förorenade av kvicksilver från ett numera nedlagt pappersbruk. Följden är bland annat kraftigt förhöjda kvicksilverhalter i fisk som är otjänlig som föda.

Små mängder kvicksilver läcker även ut från Turingen till Mälaren. Föroreningarna försvårar det genetiska utbytet inom sjösystemet, bland annat med sjön Yngern som är av riksintresse för naturvården.

År 1995 genomfördes etapp 1 av Projekt Turingen, efterbehandling av Turingeån. Turingeån fick nya åfåror och vattnet leds nu förbi två dammar där betydande mängder kvicksilver isolerats i sedimenten. Transporten av kvicksilver via ån har genom saneringen minskat med mer än hälften.

1999 – 2003  genomförde vi etapp 2 i projektet, efterbehandling av sjön Turingen, som syftade till att isolera 90-95 procent av kvicksilvret i sedimenten.  I det första steget, som genomfördes under 1999-2000, sanerades kvicksilver genom att man grävde upp förenade sediment utanför Turingeåns mynning i sjön samt vass och rotfilt i Brygghusviken. De uppgrävda massorna deponerades i Brygghusvikens västra del. Mynningsområdet täcktes därefter med en geotextil och rena täckningsmassor. Under åren 2002-2003 avslutades arbetena med att sjöbottnen i cirka 80 procent av sjön täcktes med ett konstgjort sediment, en gel.

Projektet har finansierats främst med bidrag från Miljödepartementet, Naturvårdsverket samt EU:s miljöfond (Life Environment). Landstingets miljövårdsfond men även Södertälje och Nykvarns kommuner har lämnat bidrag till projektet.

Bakgrund

Sjön Turingen ligger i Nykvarns kommun cirka tre kilometer norr om Nykvarns tätort. Igenom samhället rinner Turingeån. Här invigdes 1852 Sveriges första helt maskinella pappersbruk, som på ett par år blev det största i landet. Här, liksom på många andra håll, användes 1946 – 1966 fenylkvicksilver för slembekämpning i maskiner och ledningssystem. Verksamheten vid bruket lades ned 1971.

Kvicksilverhaltiga fiberrester från bruket spolades ut i Turingeån, en del stannade i åns bottensediment, en del fördes vidare till sjön Turingen. Cirka 350 kilo kvicksilver har påträffats i sjösystemet. Fisken i sjön ”svartlistades” 1968. Kvicksilverhalterna som kraftigt överskridit både Naturvårdsverkets målvärde och Livsmedelsverkets rekommendation för hygieniskt gränsvärde i föda har fram till 1999 då efterbehandlingsarbetena i sjön Turingen inleddes i stort sett legat stilla.

Sjösystemet har undersökts sedan 60-talets slut. År 1991 inleddes ett mer systematiskt utredningsarbete tillsammans med företrädare för Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Ett stort antal undersökningar har sedan dess gjorts om Turingen och dess miljösituation.

Turingen är en långsmal sjö, cirka 100 hektar stor, som via lilla Turingen mynnar ut i Sundsörsviken, en del av Mälaren. Uppströms förbinds den genom Turingeån med sjön Yngern. Yngern är riksintressant genom sin unika bottenfauna och vattenkvalitet.

I Turingen finns omkring 225 000 m³ bottensediment som är förorenade av kvicksilver. De största kvicksilvermängderna finns nära Turingeåns mynning samt i sjöns djupare delar. Bakgrundshalt av kvicksilver i normala sjösediment är 0,05-0,1 mg/kg TS. I Turingen når halten som mest upp till 35 mg/kg TS.

Sedimenten vid åmynningen bedömdes vara mycket rörliga och svarade för en stor del av det kvicksilver som cirkulerar i sjön. Enligt en särskild systemanalys 1998 kan dessa sediment vara den viktigaste källan till både kvicksilver i fisk och transport av kvicksilver vidare genom sjön till Mälaren. Åtgärder här medför därför troligen den snabbaste förbättringen av sjöns miljötillstånd.

Förhöjda – men successivt avtagande – halter finns genom Turingen ut i Sundsörsviken. Kvicksilvret är bundet vid partiklar och sprids när sedimenten rör sig.

Åtgärder genomförda under åren 1999-2000


Arbeten vid åmynnningen

Området vid åmynningen innehåller en stor del av det kvicksilver som finns i Turingens sediment. Vågrörelser och strömmar från ån i det grunda mynningsområdet har tidigare virvlat upp bottensediment och spridit föroreningarna till övriga delen av Turingen och Mälaren. Åtgärder i mynningsområdet bedömdes därför ge den största effekten.

Cirka 1000 m³ förorenade sediment utanför åmynningen har muddrats upp. De uppgrävda massorna lades i Brygghusvikens västra del.

Slutligen täcktes hela mynningsområdet – ca 4 ha – ned till drygt fem meters vattendjup med en ihop sydd geotextil (se bild nedan ”Geotextil”) samt ett i genomsnitt 40 centimeter tjockt lager av mosand och krossmaterial (se ill. nedan ”Motäckning + krossmaterial”).

Arbeten vid Brygghusviken

Vi har också grävmuddrat Brygghusvikens östra del och tagit bort både vass och vassrötter. Rotfilten har därefter lagts ovanpå vassen i vikens västra del tillsammans med övriga muddermassor. Deponin täcktes med geotextil och ett minst 40 centimeter tjockt lager av rent material (mosand).

Skyddsåtgärder

För att förhindra spridning av föroreningarna i sjön ringades arbetsområdena in med en inre och en yttre skyddsskärm av fiberduk (se bild nedan ”Yttre skyddsskärm”). Muddringsarbetet begränsades till området innanför den inre skärmen, som sedan togs bort. Övertäckning (med rena massor) pågick sedan innanför den yttre skärmen. Vattenflödet i Turingeån och vattenståndet i Turingen sänktes tillfälligt. Denna reglering utfördes vid utloppet från sjön Yngern och vid Sundsviks kraftstation vid lilla Turingen.

Allt arbete inom projektet följs av ett särskilt miljökontrollprogram. Det omfattar ett stort antal faktorer: fallande sediment, svävande partiklar (grumlighet), sedimentförhållanden, ekologiska förhållanden, vattenkvalitet, meteorologiska och hydrologiska förhållanden samt buller.

Åtgärder under år 2001, 2002 och 2003


Geltäckning av Turingens botten

I slutet av år 2000 tecknades kontrakt med ett svenskt företag, Vattenresurs AB, för att genomföra de återstående arbetena, täckning av sjöbottnen med ett konstgjort sediment med en metod som utvecklats av bolaget. Täckningen består av en ”gel”, som bildas genom att utnyttja en vanlig fällningskemikalie – aluminiumklorid – och vissa tillsatser och vatten vilket bildar en aluminiumhydroxidflock.

Geltäckningsentrepenören påbörjade sina etableringsarbeten vid sjön under våren 2001. Under sensommaren, hösten och vintern har monteringen av gelläggaren pågått med stora leveransförseningar som följd. Intrimningen av utrustningen kunde därför inte påbörjas förrän under sommaren 2002. Först i slutet av september kunde de egentliga arbetena påbörjas.

Geltäckningen fick avbrytas i början av november 2002 när kylan blev för svår. Arbetena  slutfördes under 2003.  Därefter har uppföljande miljökontroll fram till 2013 genomförts i systemet.

Miljökonsekvenser

De åtgärder som valts innebär små ingrepp i sjön och i de förorenade sedimenten. Därmed minimeras eventuella negativa konsekvenser.

När projektet är avslutat kommer kvicksilverhalten i vattnet och i ytsedimenten att vara betydligt lägre än idag. Spridningen av kvicksilver till Mälaren minskas avsevärt. Kvicksilverhalterna i fisk kommer att vara fortsatt förhöjda men bör efter något eller några decennier ligga under det nationella målvärdet, 0,5 mg/kg TS. Då kommer fisken att kunna ätas utan restriktioner. Efter den avslutande täckningen väntas också siktdjupet öka i sjöns vatten, vilket är positivt för både bad och fiske.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.