Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Bårsjöns naturreservat

Bårsjön är enligt Naturvårdsverkets "Myrskyddsplan för Sverige" ett av landets mest värdefulla myrområden. Bårsjöns naturreservat är ett varierat våtmarksområde med spännande flora och fauna. Här finns mycket att upptäcka;  tranor, fiskgjuse, ovanliga mossor och orkidéer. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.  

Beskrivning

Bårsjöns naturreservat ligger mellan Nykvarns och Södertälje kommun och är cirka 71 hektar stort. Bårsjön utgör nästan 7 hektar och täcks till stora delar av flytbladsvegetation och gungfly. Resterande delar av reservatet utgörs av artrika våtmarker och sumpskogsområden.

Tack vare underliggande jordlager med kalkförekomster finns särskild flora i området. Det finns en mängd ovanliga arter och rödlistade arter. Här kan man finna olika pyrolaarter, orkidéer och mossor, t.ex. platt spretmossa som är en  Natura-2000-art.

Djurlivet är inte sämre! Sjön utgör habitat för grodor och trollsländor. Här trivs både fiskgjuse och tranor.

Vill man vandra så passerar Täljeleden Bårsjön på dess södra sida.

Syftet med reservatet är att bevara ett mångformigt våtmarksområde med öppna fattigkärr och medelrikkärr samt artrika blandsumpskogar med kalkpåverkad flora. Reservatet skall bidra till att upprätthålla gynnsam bevarandestatus för de naturtyper och arter som skall skyddas enligt bevarandeplan för Natura-2000-området.

Förvaltning och tillsyn

Länsstyrelsen i Stockholms län.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

  • Förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva måla eller liknande,
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.
  • Störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar kräldjur eller groddjur),
  • Under fåglarnas häckningstid, perioden 1 april - 15 juli, befara Bårsjön med kanot eller annan farkost,
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur,
  • Medföra hund eller annan husdjur som inte är kopplat,
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • Framföra motordrivet fordon,
  • Elda.
Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.