Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Naturvård och skötsel

På en karta från 1824 med olika färger och nummer med tillhörande beskrivningar, illustreras Jägarskogens marker. Här har bönderna brukat jord och skog omsorgsfullt för att få ut så mycket som bara gick av marken.

Inägor och utmarker - små och stora åtgärder i olika tider

För att kunna dra nytta av sina marker så långt som bara möjligt delades markerna in för olika ändamål. Vanligen i det som kallas inägomark och utmark. Inom inägomarken (som utgör södra naturreservatet, Jägarskogsudden) brukades ängar, åkermarker och betesmarker. Bruket och användningen mellan dessa marktyper kunde variera för att få ut så god avkastning som möjligt.

På Jägarskogsudden finns fortfarande spår från ett flera hundra år gammalt landskap. Det öppna landskapet har delvis växt igen men restaureras allteftersom. Bland träd och buskar hittar vi röjningsrösen, spår av stängseltråd och särskild växt- och svampflora.

Utanför det öppnare landskapet i södra Jägarskogen övergår landskapet till skog. Skogen som också brukades, kallas för bondeskog och användes på ett varsamt sätt för att få olika resurser till hus, byggnader, verktyg m.m. Genom att bonden hugg enstaka träd till det som behöves på gården skapades variation och lucker i skogen vilket gav uppslag av sly och gräs. På så sätt användes också skogen för ett tidigt bete på försommaren och kallas för utmark. På sensommaren när ängen växt till sig, skördades örterna och gräset, torkades och togs om hand under tak som foder under vintern till djuren. När höet var hämtat kunde sedan djuren släppas på för att beta kvarvarande gräs och örter.

Ibland sågades även träd av några meter upp för att sedan kunna klippa (hamla) de fina skotten som sedan växte ut, på så sätt kunde bonden få mer foder til sina djur.

De stor bruket i Nykvarn har haft stor påverkan på markanvändningen i kommunen. Det finns en, kanske fler kolmilor i Jägarskogen och under den period som bruket varit i behov av mycket kol har också stora skogsområden påverkats genom avverkning. Vid flera tillfällen har Jägarskogen utsatts för stora huggningar för kolindustrin.

Sentida bruk

Den sista större avverkningen som gjordes var dock på 1980-90-talet och hade inget med kolning att göra utan var nutida trakthyggesbruket. Spåren från sentida avverkning när Nykvarn tillhörde Södertälje kommun sköts idag genom röjningar för att få fram varierade och naturliga bestånd med hög biologisk mångfald och högt rekreativt värde.

Restaurering

Sedan beslutet van laga kraft 2009, har området skötts intensivt för att återskapa landskapet. Detta görs årligen genom slåtter av ängar, bete, röjningar och avverkningar. Under flera år användes ett 40-årigt ekbestånd som planterats på ängsmark till att skapa olika material i ek. T.ex. användes eken till stolpar, reservatstavlor och grindar.

I september 2014 avverkades hela det 40-åriga ekbeståndet för att återskapa den gamla naturmiljön och skapa ökad biologisk mångfald genom återupptaget ängsbruk.

I den tidigare utmarken det som idag ligger norr om gärdesgården har stora insatser gjorts med skördare. Ett område om 3,5 hektar höggs i syfte att rädda stora grova aspar, björkar, ekar, lönnar och lindar. Under kommande och tidigare gallringar utförs i regel alltid ringbarkningar, högstubbar och fällning av träd som får ligga och ruttna. Dessa åtgärder görs för att kontinuerligt skapa död ved av olika trädslag och i olika nedbrytningsfaser för att ge en sån hög mångfald av organismer som möjligt.

Skötsel och åtgärder för friluftslivet

2005 fick kommunen så kallade LONA-pengar (Lokala naturvårdssatsningen) för att anlägga stigar, grillplats med bänkar och vindskydd. 2010 fick kommunen ytterligare LONA-pengar för att anlägga en bro i ek, ta fram foldrar, bygga en 600 meter lång gärdesgård samt tillverka och montera en ny informationstavla vid parkeringen.

Information om Jägarskogens naturreservat

Information om Jägarskogens naturreservat hittar du på kommunens hemsida och i foldern som finns på flera turistattraktioner i Nykvarn samt även på plats i Jägarskogen. Vid parkeringen och entrén till reservatet finns två stora tavlor som informerar om jägarskogen och sjön Yngern.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.