Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Spridning av bekämpningsmedel

Vid yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel behövs i vissa fall tillstånd sökas eller en anmälan göras.

Regelverket för spridning av bekämpningsmedel är Förordning om bekämpningsmedel (SFS 2014:425) som trädde i kraft den 15 juli 2014.

Tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel

Enligt förordningen krävs det tillstånd för att yrkesmässigt få sprida bekämpningsmedel inom följande områden:

 • på tomtmark för flerfamiljshus,
 • på gårdar till skolor och förskolor,
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde,
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar,
 • vid planerings- och anläggningsarbeten,
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor*,
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material*.  

Anmälningsplikt för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

Anmälningsplikt gäller för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel inom följande områden:

 • på vägområden, för att förhindra spridning av främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat*,
 • på banvallar,
 • inom områden med en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark.

Kravet på anmälan gäller inte för åkermark!

Ansökan, anmälan & bilagor

Ansökan om tillstånd och anmälan med bilagor lämnas in till Bygg- och miljönämnden.

Enligt NFS 2015:2, 7 kap 1§ framgår följande om vad som ska ingå i en ansökan: 

1. karta eller annan beskrivning av spridningsområdets läge och areal,

2. kontaktuppgifter till den som ska sprida växtskyddsmedel samt i förekommande fall till den för vars räkning spridningen ska ske,

3. syftet med spridningen,

4. växtskyddsmedlets namn och registreringsnummer med upplysning om verksamt ämne,

5. beskrivning av spridningsmetod,

6. dos som ska användas, och

7. beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen.

Utmärkning av områden

Den som avser att sprida bekämpningsmedel där allmänheten får färdas fritt ska sätta upp anslag en vecka före spridningen med uppgifter om var, när och hur bekämpningen utförs, bekämpningsmedlets namn, kontaktuppgifter till den som utför bekämpningen mm. Anslagen ska tas bort tidigast en månad efter spridningen. 

Golfgreener räknas inte som plats där allmänheten får färdas fritt. Spelarna ska dock informeras på lämpligt sätt när kemiska bekämpningsmedel använts samt vilka försiktighetsåtgärder de bör vidta.

Undantag 

Förbud, tillstånds- och anmälningsplikt gäller inte användning som:

 • har karaktär av punktbehandling,
 • har en sådan begränsad omfattning att människors hälsa och att miljön inte riskerar att skadas.

Behörighetsutbildning för dig som använder bekämpningsmedel

För att du ska kunna hantera och använda bekämpningsmedel i jordbruk, skogsbruk och trädgårdsodling på rätt sätt krävs det att du blir godkänd på en behörighetsutbildning. Behörigheten du får är giltig i fem år och sen ska du vart femte år gå en vidareutbildningskurs för att få din behörighet förlängd. Du måste ha fyllt 18 år för att få använda växtskyddsmedel yrkesmässigt.

Växtskyddsmedel delas in i olika klasser

Bekämpningsmedel som används för växtskydd brukar kallas växtskyddsmedel. Alla godkända växtskyddsmedel delas in i tre klasser. För att få använda växtskyddsmedel i klass 1L och 2L måste du ha giltigt användningstillstånd. För användning av medel i klass 3 krävs ingen utbildning.

 • Klass 1L: Växtskyddsmedel som endast får användas för yrkesmässigt bruk och av den som har användningstillstånd.
 • Klass 2L: Växtskyddsmedel som endast får användas för yrkesmässigt bruk och av den som har användningstillstånd.
 • Klass 3: Medel som får användas av alla, det vill säga även privatpersoner. 

Bokstaven efter siffran anger inom vilken verksamhet som växtskyddsmedlet ska användas. L betyder att växtskyddsmedlet används inom jordbruk, skogsbruk eller trädgårdsskötsel.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.