Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Hantering av schaktmassor

Massor uppkommer i samband med till exempel rivning, schaktning eller sanering. För att få återanvända dessa massor ska det finnas ett uttalat syfte eller ”anläggningsändamål”, som till exempel vägbygge, bullervall eller utfyllnad inför byggnation.

Anmälan eller tillstånd kan behövas


Anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken kan behövas vid användning av massor för anläggningsändamål. Uppgrävda massor räknas som avfall. Det som avgör ifall massorna får användas för anläggningsändamål är risken för förorening av mark och vatten där massornas föroreningsinnehåll och risk för grumling av vatten bedöms. Det är inte självklart att man får lägga upp massor om föroreningssituationen på den aktuella fastigheten försämras. Om åtgärden kräver tillstånd söks det hos Länsstyrelsen och om åtgärden endast kräver anmälan görs det minst 6 veckor innan den påbörjas till miljöavdelningen.

Dessa koder i miljöprövningsförordningen (2013:251) gäller vid tillstånd och anmälan:


29 kap. 49 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.40 gäller för att lagra ickefarligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är:

 • mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller  anläggningsändamål, eller
 • mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.

Återvinning för anläggningsändamål över mindre än ringa risk


29 kap 34 §

Tillståndsplikt B (Länsstyrelsen prövar ansökan) och verksamhetskod 90.131 gäller användning av avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa

29 kap 35 §

Anmälningsplikt C (anmälan ska ske till Miljöavdelningen) och verksamhetskod 90.141 gäller för användning av avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.

Om det inte finns någon föroreningsrisk kan användningen ändå behöva anmälas för samråd om naturmiljön förändras. Denna anmälan sker till länsstyrelsen. Om massorna ska användas inom strandskyddat område kan dispens från strandskyddsbestämmelserna behövas.

Provtagning kan behövas


Innan arbete med masshantering påbörjas ska en bedömning göras ifall det finns risk att föroreningar kan förekomma i massorna. Om risk föreligger behöver provtagning ske. Till synes inert avfall (avfall som svårligen löses upp, brinner, reagerar fysikaliskt eller kemiskt), exempelvis tegel, betong eller schaktmassor kan innehålla föroreningar. Om det finns osäkerhet ifall massorna är förorenade bör provtagning ske. Följande frågor kan ställas för att ge en uppfattning om vad det är för typ av massor:

 • Kommer massorna från en fastighet där saneringsarbeten pågår?
 • Kommer massorna från en fastighet som kan ha fyllts ut med förorenade massor?
 • Finns det eller kan ha funnits avfallsupplag, kemikalielagring, cisterner/tankar eller oljeavskiljare där massorna kommer ifrån?
 • Kommer massorna från schaktning av vägbankar, bangårdar eller banvallar?
 • Har tankning av olja, bensin eller diesel förekommit på platsen där massorna kommer ifrån?
 • Har några olyckor inträffat på platsen där massorna kommer ifrån såsom spill av kemikalier eller brand?
 • Finns det någon annan anledning till att massorna skulle kunna vara förorenade?

Vid volymer om ca 200 m³ bör man ta minst ett samlingsprov. På volymer upp till 2000 m³ bör minst fem prover tas. För volymer därutöver tas minst ett prov per ytterligare 1000 m³. Vid ledningsschakt tas prov var femtionde meter. För större ytor görs en provtagningsplan. Det kan vara klokt att anlita en konsult med erfarenhet av provtagning av massor.

Ansvarsfördelning för masshantering


Den som lämnar massor ska kunna ge information till mottagare och till myndigheter om:

 • Varifrån massorna kommer (fastighet)
 • Tidigare markanvändning
 • Om det finns misstanke om föroreningar och i så fall provtagningsresultat med halter och eventuella laktester
 • Klassificering av massorna (mindre än ringa risk, icke-farligt avfall, farligt avfall
 • Levererad mängd och mottagare
 • Kontroll av att mottagaren har tillstånd att ta emot massorna (53§ Avfallsförordningen)

Den som tar emot massor för mellanlagring/behandling ska:

 • Bedöma om informationen från den som lämnat massorna är rimlig
 • Se till så att det går att koppla samman informationen med rätt massor (all information ska följa med massorna)
 • Dokumentera om klassningen av massorna ändras och i så fall skälen till detta och verksamhetskod
Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.