Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Dagvattenanläggning

Utsläpp av dagvatten som kan medföra en olägenhet är en miljöfarlig verksamhet. Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från hårdgjorda ytor som till exempel tak, gator och asfalterade ytor. Alla dagvattenanläggningar som tar omhand dagvatten från detaljplanelagt område (exklusive sådan avledning som görs för enbart en fastighets räkning) är anmälningspliktiga enligt miljöbalken.

Vad är dagvatten?

Dagvatten är regnvatten och smältvatten från tak och andra hårda ytor i bebyggda miljöer. Det sköljer med sig föroreningar och kan orsaka översvämningar. Under naturliga förhållanden tas regn- och smältvatten upp av växter, eller renas när det rinner genom marken innan det når sjöar eller grundvattnet. I ett samhälle med många tak, asfalterade ytor och stenlagd mark, rinner vattnet istället snabbt av på ytan som dagvatten. Innehållet av föroreningar och höga vattenflöden skapar problem som behöver lösas.

Anmälan om dagvattenanläggning

Dagvattenanläggningar inom planlagt område som ska användas för flera fastigheter eller för avvattning från begravningsplatser ska anmälas till kommunens miljöavdelning. Anmälningsplikt gäller också om en befintlig dagvattenanläggning ändras på ett sätt som kan medföra en väsentlig ändring av vattnets mängd eller sammansättning.

Vad betraktas som en dagvattenanläggning?

En dagvattenanläggning skapas för att rena, fördröja och/eller styra och avleda dagvattnet ner mot en recipient. Exempel på dagvattenanläggningar är dammar, sedimentationsbassänger, anlagda våtmarker, anlagda diken, översvämningsytor, oljeavskiljare och dagvattenledningar. Ibland består en dagvattenanläggning av en kombination av olika typer av anläggningar.

Gör en anmälan!

En anmälan innehållande följande uppgifter ska lämnas in till miljöavdelningen:

  • Ansvarig för verksamheten (firmatecknare), adress
  • Anläggningens adress/fastighetsbeteckning
  • När verksamheten planeras att starta
  • Information om avrinningsområde och markanvändning, vilka markytor berörs av byggnationen?
  • Om det finns uppgifter om förorenad mark
  • Beskrivning av recipienten och utsläppspunkter till recipienten och vilka ytor som avvattnas och anläggningar/verksamheter i området som kan påverka vattnets kvalitet
  • Flöden, föroreningsbelastning och reningseffekt
  • Teknisk beskrivning
  • Egenkontroll

En karta som visar anläggningens placering och det avvattnade området, en ritning av anläggningen och beskrivning av dimensioneringen samt ett program för egenkontroll måste finnas med. Observera att hela anläggningen, med till exempel rör, diken och infiltrationsytor, ska beskrivas.

Vad händer sedan?

En anmäld dagvattenanläggning registreras hos miljöavdelningen. Efter att anmälan behandlats är det normala att miljöavdelningen även fattar ett beslut som innehåller krav på vissa försiktighetsåtgärder.

Genom att en anläggning anmäls får miljöavdelningen möjlighet att i framtiden kontrollera att verksamhetsutövaren har rutiner och sköter anläggningen så att den fungerar som det var tänkt. Syftet är att skydda sjöar och grundvatten.

Du får också ett beslut om tillsynsavgift för den tid vi arbetat med ärendet. Hur stor avgiften blir beror på hur lång tid handläggningen har tagit. Se bygg- och miljönämndens miljöbalkstaxa under rubriken Taxor och avgifter.

Vattenverksamhet ska anmälas till länsstyrelsen

Projekt som innebär att man ska arbeta eller bygga i befintliga vattenområden räknas som "vattenverksamheter" och ska i de flesta fall anmälas till länsstyrelsen. I vissa fall behöver man ansöka om tillstånd för vattenverksamhet.

Kontakta därför även länsstyrelsen om en ny dagvattenanläggning kan innebära vattenverksamhet. Det kan alltså innebära att anmälan måste göras både till miljöenheten och till länsstyrelsen innan anläggningen kan börja byggas. Mer information finns på Länsstyrelsens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. webbsida.

Strandskyddsdispens behöver sökas separat

Inom strandskyddat område behöver även strandskyddsdispens sökas för dagvattenanläggningen. En sådan ansökan handläggs också av byggavdelningen, separat från anmälan. Se mer information under rubriken Strandskydd Öppnas i nytt fönster..

För mer information om anmälan, kontakta miljöavdelningen.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.