Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas sammanfattningsvis all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan påverkan miljön negativt. Det kan exempelvis vara utsläpp till luft, mark eller vatten, buller, strålning, avfallshantering, kemikaliehantering med mera.

En bil som tvättas. Bild.

Exempel på miljöfarliga verksamheter

 • Drivmedelsstationer
 • Fordonstvättar
 • Fordonsverkstäder
 • Kemtvättar
 • Lackerare
 • Mekanisk verkstad
 • Småbåtshamnar
 • Tandläkare (tandvård)
 • Tryckerier

Miljöbalken Länk till annan webbplats. är den lag som styr vad som klassas som miljöfarlig verksamhet. I miljöprövningsförordningen Länk till annan webbplats. framgår vilka miljöfarliga verksamheter som måste söka tillstånd eller göra en anmälan.

 1. Skriv ner inriktning och omfattning för den verksamhet du avser att starta. Det är avgörande för om och vilken typ av miljöprövning som behövs.
 2. Skaffa dig kunskap om verksamhetens olika konsekvenser och risker för människors hälsa och miljön. I miljöbalken finns det så kallade kunskapskravet.
 3. Hitta en lokalisering som passar din verksamhet och som minimerar risker för störningar och påverkan på miljö och människors hälsa.

Kontakta miljöavdelningen om du har frågor om tillstånds- eller anmälningsplikten.

I miljöprövningsförordningen finns en klassning av miljöfarliga verksamheter i nivåerna A, B och C utifrån miljöpåverkan och omfattning. Kraven är olika för de olika klasserna eftersom de har olika typer av påverkan på miljön. Verksamheter som inte faller under de tre klasserna kallas övriga miljöfarliga verksamheter.

För tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter omfattas av krav enligt Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll Länk till annan webbplats..

A-verksamheter

Det krävs tillstånd från mark- och miljödomstolen för att anlägga eller driva A-klassade verksamheter. Tillståndet söker du hos Länsstyrelsen i Stockholms län. Exempel på tillståndspliktig verksamhet är stora verkstadsindustrier, ytbehandlare och gjuterier.

B-verksamheter

Det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att anlägga eller driva B-verksamheter. Vänd dig direkt till Länsstyrelsen i Stockholms län.

C-verksamheter

En C-verksamhet ska anmälas till bygg- och miljönämnden senast sex veckor innan anläggande eller start om inte miljönämnden bestämmer något annat.

Övriga miljöfarliga verksamheter

Miljöfarliga verksamheter som inte klassas som A-, B- eller C-verksamhet behöver inte förprövas eller anmälas. Kontakta ändå gärna miljöavdelningen så tidigt som möjligt för rådgivning och information.

Om du har möjlighet att välja en lämplig plats, lokal och utrustning redan från början undviker du miljömässiga felinvesteringar.

 1. Följ de villkor och förelägganden som gäller för din verksamhet.
 2. Tänk på att göra årlig miljörapportering till myndigheter om sådana krav gäller för din verksamhet.
 3. Meddela tillsynsmyndigheten om det inträffar utsläpp/incident.
 4. Meddela tillsynsmyndigheten om du planerar förändringar av verksamheten.
 5. Ha ett anpassat och uppdaterat egenkontrollprogram som du följer för din verksamhet.

Det är du som verksamhetsutövare som ska visa att du arbetar för att minska miljöpåverkan från din verksamhet och att du har tillräcklig kunskap för att uppfylla miljöbalkens krav. Det är en följd av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken (till exempel omvända bevisbördan, kunskapskravet och kravet på bästa möjliga teknik) och kravet på egenkontroll i 26 kap. 19 § miljöbalken.

Verksamheten eller fastighetsägaren ska alltså bedriva egenkontroll enligt miljöbalken. Det är också ett effektivt hjälpmedel för att uppfylla miljöbalkens krav och beslut från myndigheter. God egenkontroll ger dig kunskap om din verksamhets miljöpåverkan. Det är du som verksamhetsutövare som känner din verksamhet bäst. När efterlevnaden av miljöbalken fungerar bra genom en god egenkontroll är det bästa sättet att minska riskerna för hälsa och miljö.

Vad är egenkontroll?

Kravet på egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare regelbundet ska kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön. Det kan du till exempel göra genom att planera och organisera ditt miljöarbete och genom beräkningar, undersökningar, andra utredningar eller mätningar. Genom att införa rutiner för till exempel hur utrustning ska hanteras, kan du minska risken för onödiga utsläpp eller sänka energiförbrukningen. Genom att sedan följa upp mätresultat och andra resultat från undersökningar kan du identifiera förbättringsområden.

Egenkontroll är alltså ett förebyggande arbete där du ska planera och ha kontroll över verksamheten för att minska påverkan på hälsa och miljö. Egenkontrollen innehåller fyra delmoment: att planera, genomföra, följa upp och förbättra egenkontrollen kontinuerligt.

Se mer om egenkontroll på Naturvårdsverkets Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. hemsida.

Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet för miljöfarliga verksamheter i kommunen. Det betyder att miljöavdelningen kontrollerar att:

 • verksamheterna inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser eller syftet med miljöbalken
 • verksamheterna inte bryter mot förordningar, föreskrifter eller beslut utfärdade med stöd av miljöbalken
 • det finns en fungerande egenkontroll.

I tillsynen kan miljöavdelningen granska rapporter och göra föranmälda eller oanmälda inspektioner. I tillsynen ingår också bland annat handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål.

Miljöavdelningen har en rådgivande funktion men kan också förelägga om åtgärder. Om miljöavdelningen misstänker brott mot miljöbalken och överträdelsen kan vara straffbar, är vi skyldiga att anmäla för åtalsprövning.

Enligt miljöbalken ska tillsynen delvis finansieras genom avgifter. Därför tar miljöavdelningen ut en tillsynsavgift för det arbete vi utför, enligt den taxa som bestämts av kommunfullmäktige, se kommunens avgifter och taxor.

Bygg- och miljönämnden ansvarar för tillsyn av miljöfarliga verksamheter som kan påverka människors hälsa och miljön och att ovanstående följs. Det görs genom föranmälda eller oanmälda inspektioner, handläggning av anmälningar eller klagomål. Tillsyn omfattar även viss rådgivning och information.

Tillsynen ska betalas av den som bedriver en verksamhet och därför tar miljöavdelningen ut en tillsynsavgift enligt en taxa som fastställs av kommunfullmäktige. Vissa verksamheter omfattas av årlig avgift som tas ut i början av året medan vissa verksamheter får en timavgift som tas ut efter utförd tillsyn.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.