Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Starta en detaljplan

Du som vill göra en åtgärd som kan innebära att en detaljplan behöver upprättas, ändras eller upphävas har möjligheten att ansöka om planbesked till kommunstyrelsen.

För att få ett planbesked om att få upprätta, ändra eller upphäva en detaljplan skickar du in en ansökan till kommunen. Kommunstyrelsen fattar sedan beslut om att inleda en planläggning eller inte.

Vid ett positivt planbesked börjar planarbetet med ett första möte med tjänstemän på samhällsbyggnadskontoret. Där diskuteras bland annat syfte, utformning och lagstiftning. Där redovisas även uppskattning på kostnader.

Ett positivt planbesked är inte en garanti för att en detaljplan kan antas. Under planarbetet kan synpunkter och information exempelvis innebära att ändring av inriktning och/eller omfattning behöver göras.

Vid ett negativt planbesked ska skäl för avslaget framgå av beslutet. 

Kommunstyrelsen ska fatta beslut om planbesked inom fyra månader från att fullständig ansökan inkommit till kommunen. Beslut om planbesked kan inte överklagas.

Handlingar som behövs för att ansöka om planbesked är:

  • Ansökningsblankett med en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden, du hittar den under E-tjänster och blanketter ovan.
  • En karta som visar det område som berörs
  • Om åtgärden avser ett byggnadsverk ska ansökan också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning.

Kommunstyrelsen tar ut en avgift för att lämna planbesked, oavsett om det är positivt eller negativt. Kostnaden baseras på nedlagda timmar och den gällande timtaxan.

Kostnad för detaljplanearbete efter positivt planbesked baseras på timtaxan. Timtaxan indexregleras varje år. Timtaxan för 2021 är 1 262,5 kr per timme för nedlagt arbete.

Plankostnadsavtal

När kommunstyrelsen lämnat ett positivt planbesked ska ett plankostnadsavtal tecknas mellan kommunen och sökande/exploatör. I det ska det framgå vad respektive part har för förväntningar och åtagande. Avtalet ska också innehålla budgetberäkning, baserad på gällande timtaxa.

Om planavgiften inte reglerats med ett plankostnadsavtal ska avgiften tas ut i samband med bygglov. Planavgiften för gällande detaljplan ska betalas av den som söker och beviljas bygglov.

Planavgiften består av fasta priser för ny och tillbyggnad på en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader. För resterande byggnader som flerfamiljshus (även rad-, par- och kedjehus på gemensam fastighet när det är fler än två bostäder), byggnader för verksamheter och anläggningar m.fl. baseras på bruttoarean + öppenarea, komplementbyggnader och tillbyggnad av dessa byggnader baseras på tillkommande bruttoarea + öppenarea.

Planavgift som tas ut för nybyggnad i bygglovsskedet ska endast tas ut vid ett tillfälle. Bygglovsbefriade åtgärder påverkas inte av plantaxan.

Mer information finns i kommunens plantaxa som du hittar under Relaterad information ovan.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.