Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Starta en detaljplan

Du som vill göra en åtgärd som kan innebära att en detaljplan behöver tas fram, ändras eller upphävas har möjligheten att ansöka om planbesked till kommunstyrelsen.

För att få ett planbesked om att få ta fram, ändra eller upphäva en detaljplan skickar du in en ansökan till kommunen. Kommunstyrelsen fattar sedan beslut om att inleda en planläggning eller inte.

Vid ett positivt planbesked börjar planarbetet med ett första möte med tjänstemän på samhällsbyggnadskontoret. Då pratar vi bland annat syfte, utformning och lagar vi behöver förhålla oss till. Kommunen går även igenom en uppskattning på kostnader.

Ett positivt planbesked är inte en garanti för att en detaljplan kan antas. Under planarbetet kan synpunkter och information innebära att ändring av inriktning och/eller omfattning behöver göras.

Vid ett negativt planbesked ska skäl för avslaget framgå av beslutet. 

Kommunstyrelsen ska fatta beslut om planbesked inom fyra månader från att fullständig ansökan kommit in till kommunen. Beslut om planbesked kan inte överklagas.

Dokument som behövs för att ansöka om planbesked är:

  • Ansökningsblankett med en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden, du hittar den under E-tjänster och blanketter nedan.
  • En karta som visar det område som berörs
  • Om åtgärden avser ett byggnadsverk ska ansökan också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning.

Kommunstyrelsen tar ut en avgift för att lämna planbesked, oavsett om det är positivt eller negativt. Kostnaden baseras på nedlagda timmar och den timtaxan som gäller då ansökan kommit in till kommunen.

Timtaxan indexregleras varje år.

Timtaxan för 2022 är 1 275,125 kronor per timme för nedlagt arbete.

Kostnad för arbete med detaljplan efter positivt planbesked baseras på timtaxan. Timtaxan indexregleras varje år. Timtaxan för 2022 är 1 275,125 kronor per timme för nedlagt arbete.

Plankostnadsavtal

När kommunstyrelsen lämnat ett positivt planbesked ska ett plankostnadsavtal tecknas mellan kommunen och sökande/exploatör. I avtalet ska det framgå vad respektive part har för förväntningar och åtagande. I avtalet ska det också finnas en uppskattad budget för planarbetet.

Om planavgiften inte tas ut genom ett plankostnadsavtal ska avgiften tas ut i samband med bygglov, det vill säga efter det att detaljplanen börjat gälla. Planavgiften ska betalas av den som sökt och fått godkänt bygglov.

Planavgiften består av fasta priser för nybyggnad och tillbyggnad på en- och tvåbostadshus inklusive komplementbyggnader.

För övriga byggnader (det vill säga byggnader med fler än två bostäder eller byggnader som inte är till för boende) baseras planavgiften på byggnadens storlek. Komplementbyggnader och tillbyggnad som hör till övriga byggnader baseras på komplementbyggnadens eller tillbyggnadens storlek.

Planavgift som tas ut för nybyggnad av huvudbyggnad i bygglovsskedet ska endast tas ut vid ett tillfälle. Planavgift tas inte ut för bygglovsbefriade åtgärder.

Mer information finns i kommunens plantaxa som du hittar under Relaterad information ovan.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.