Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Pågående planarbete - Nykvarn 11:1

Diarienummer
KS/2018:73

Projektnamn
Detaljplan Nykvarn 11:1

Område
Centrala tätorten

Planändringens innehåll
Bostäder och äldreboende

Skede
Vilande

Handläggare
Saeed Baydon
E-post: saeed.baydon@nykvarn.se
Telefon: 08-555 014 11

Planområdet (Klicka för större bild)

Planområdet (Klicka för större bild)

Illustration av exploatörens förslag (Klicka för större bild)

Illustration av exploatörens förslag (Klicka för större bild)

Syftet med detaljplanen är att uppföra flerbostadshus med omkring 190 lägenheter samt möjliggöra för ett äldreboende och en förskola. Parkering till den nya bostadsexploateringen kommer ske inom fastighetsmark. Planen möjliggör för en parkeringsplats i ett angränsande kvarter nordöst om planområdet. Den parkeringsplatsen kommer användas för hämtning och lämning av barn till förskolan. Vägen som ligger längs med planområdet i norr tas med i planen som en kommunal gata. Planen möjliggör så att vägens standard höjs och kompletteras med en gång- och cykelväg. Den befintliga gång- och cykelvägen nordväst om planområdet tas också med i planen för att länka ihop gång- och cykelnätet samt för att underlätta för kommunens gång- och cykeltrafikanter.

Planområdet är beläget centralt i Nykvarns tätort, cirka 400 meter sydost om Nykvarn centrum, söder om Norra Stationsvägen. Planområdet är cirka 2.8 hektar stort.

Skeden

Detaljplanen var ute på samråd mellan 2019-04-11 och 2019-05-09.

Samrådshandlingar

Nedan hittar du handlingarna som var utställda under samrådsperioden.

Kompletterande samråd

Detaljplanen berör samfälligheten Nykvarn S:2. Då delägarna inte var utredda under det första samrådet genomfördes ett kompletterande samråd med syfte till att samla in synpunkter från delägarna i samfälligheten Nykvarn S:2 som berörs av detaljplanen. Delägarna för samfälligheten är cirka 140 fastigheter och kommunen har därför endast utrett de delägare som bedöms ha störst andel i samfälligheten. Samtliga delägare är dock sakägare i planprocessen och hade möjlighet att lämna sina synpunkter under samrådstiden.

Dokument kompletterande samråd:

Planhandlingarna som skickades ut under det första samrådet var fortfarande aktuella under det kompletterande samrådet, de finns längre upp i denna ruta.

Det kompletterande samrådet pågick mellan 2020-01-13 och 2020-02-04.
Den som inte senast under granskningstiden skriftligen framfört synpunkter kan förlora rätten att överklaga kommunens beslut att anta planen.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.