Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Pågående planarbete -  Mörby verksamhetsområde etapp 6 (Mörby 6)

Diarienummer
KS/2018:419

Projektnamn
Mörby verksamhetsområde etapp 6 (Mörby 6)

Område
Mörby, Stockholm Syd

Detaljplanens innehåll
Verksamheter, logistik, industri, kontor, handel (ej dagligvaru- eller livsmedelshandel) och begränsad idrott.

Skede
Granskning

Handläggare
Saeed Baydon
E-post: saeed.baydon@nykvarn.se
Telefon: 08-555 014 11

Karta med detaljplanens planområde markerat samt markerade planområden för kringliggande pågående och gällande detaljplaner

Karta med detaljplanens planområde markerat samt markerade planområden för kringliggande pågående och gällande detaljplaner

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av ett verksamhetsområde med markanvändning inriktat på verksamheter, logistik, industri, kontor och handel (ej dagligvaru- eller livsmedelshandel). En mindre del av planen möjliggör även för begränsat idrottsändamål. I detaljplaneförslaget möjliggörs cirka 63 hektar för verksamheter, handel och/eller kontor varav 47 hektar även möjliggör för industri.

Med hänsyn till naturvärden och med beaktande av hantering av vattenflöden undantas delar av planområdet från exploatering och planeras som natur.

Då kommunen funnit att genomförande av planen kan innebära betydande miljöpåverkan har en miljökonsekvensbeskrivning(MKB) producerats, denna har samråtts tidigare parallellt med planförslaget.

Inkomna samrådsyttranden med kommunens kommentarer har redovisats i en samrådsredogörelse.

Planområdet är beläget öster om befintliga verksamhetsetableringar vid Mörby verksamhetsområde och är del av utbyggnadsområdet Stockholm syd, se länk Länk till annan webbplats.. Hela området inrymmer ca 109 ha. företrädesvis skogsmark.

Skeden

Planförslaget är utställt för granskning under perioden 2022-04-25 till 2022-05-22. Under denna period har du möjlighet att delge kommunen dina synpunkter på planförslaget.

Eventuella synpunkter ställs skriftligen till Nykvarns kommun och ska vara kommunen tillhanda senast 2022-05-22. Ange planens namn och diarienr: KS/2018:419 i rubrik eller meddelanderad. Inlämnade synpunkter utgör en allmän handling. Den som inte senast under granskningen delgivit kommunen sina synpunkter kan förlora rätten att överklaga detaljplanens antagandebeslut.

Synpunkter via brevpost skickas till: Nykvarns kommun, 155 80 Nykvarn

Synpunkter via e-post skickas till: kommun@nykvarn.se

Granskningshandlingar

Nedan hittar du planhandlingarna och utredningarna som är utställda på granskning.

Planhandlingar

Utredningar

Samråd

Planförslaget var utställt för samråd under perioden 2021-02-08 till 2021-03-05. Under denna period hade du möjlighet att delge kommunen synpunkter på planförslaget och/eller tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Nästa skede är granskningen, under utställningen för granskning har du återigen möjlighet att delge kommunen eventuella synpunkter.

Samrådshandlingar

Nedan hittar handlingarna som var utställda under samrådsperioden.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.