Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Pågående planarbete -  Mörby verksamhetsområde etapp 6

Diarienummer
KS/2018:419

Projektnamn
Mörby verksamhetsområde etapp 6 (Mörby 6)

Område
Mörby, Stockholm Syd

Planändringens innehåll
Handel, industri, kontor, lättare verksamheter, lager och logistik.

Skede
Samråd

Handläggare
Martin Mansell
E-post: martin.mansell@nykvarn.se
Telefon: 08-555 010 99

Karta med detaljplanens planområde markerat samt markerade planområden för kringliggande pågående och gällande detaljplaner

Karta med detaljplanens planområde markerat samt markerade planområden för kringliggande pågående och gällande detaljplaner

Detaljplanens syfte är att möjliggöra verksamhetsmark. I huvudsak så är avsikten logistik, kontor, handel och ej störande industrier (dvs tillverkning). I södra delarna av verksamhetsområdet föreslås även tyngre industriverksamheter som kan innebära störningsrisk. Totalt inrymmer förslaget verksamhetsmark på ca 77 ha.
Med hänsyn till naturvärden och med beaktande av hantering vattenflöden undantas resterande delar av planområdet från exploatering.

Då kommunen funnit att genomförande av planen kan innebära betydande miljöpåverkan har en miljökonsekvensbeskrivning(MKB) producerats, denna samråds parallellt med planförslaget.

Planområdet är beläget öster om befintliga verksamhetsetableringar vid Mörby verksamhetsområde och är del av utbyggnadsområdet Stockholm syd, se länk Länk till annan webbplats.. Hela området inrymmer ca 109 ha. företrädesvis skogsmark.

Planförslaget är utställt för samråd under perioden 2021-02-08 till 2021-03-05. Under denna period har du möjlighet att delge kommunen synpunkter på planförslaget och/eller tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Eventuella synpunkter ställs skriftligen till Nykvarns kommun och ska vara kommunen tillhanda senast 2021-03-05. Ange planens namn och diarienummer: KS/2018:419 i rubrik eller meddelanderad. Inlämnade synpunkter utgör allmän handling.

Inlämnande av synpunkter via e-post sker till:
kommun@nykvarn.se

Inlämnande av synpunkter via brevpost sker till:
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Inlämnande av synpunkter över disk sker till:
Servicecenter
Skälbyvägen 7A

Dokument

Nedan hittar du samrådshandlingarna. Önskar du ta del av utredningarna (se sidan 3 i Planbeskrivningen) kontaktar du kommunen på kommun@nykvarn.se eller 08-555 010 00. 

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.