Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Ändring av detaljplan inom Mörby 5:34

Diarienummer
KS/2021:357

Projektnamn

Ändring av detaljplan inom Mörby 5:34

Område
Mörby verksamhetsområde

Detaljplanens innehåll
Tillbyggnad av verksamhetslokal

Skede
Samråd

Handläggare
My Vållberg
E-post: my.vallberg@nykvarn.se
Telefon: 08-555 014 73

Planområdets lokalisering i förhållande till tätorten

Planområdets lokalisering i förhållande till tätorten

Avsikten med ändring av detaljplan för Mörby arbetsområde etapp 3 (0140-P06/0601) är att möjliggöra en tillbyggnad av befintlig lager- och industribyggnad inom fastigheten Mörby 5:34. Föreslagen tillbyggnad är placerad där det idag går kommunala ledningar för dricksvatten, avlopp och dagvatten som försörjer Mörby 5:7 så dessa behöver flyttas för att tillbyggnaden ska vara möjlig. Ledningarna flyttas till norr om Mörby 5:7 till kommunalägd mark där markreservat och ledningsrätt inte behövs.

Planområdet är beläget ca 2,5 kilometer öster om Nykvarns centrum i Mörby verksamhetsområde. Området avgränsas av Mörbyvägen i sydväst, av industri- och verksamhetsfastigheter i öst och nordväst och i övrigt av natur.

Skeden

Förslaget till ändring av detaljplan är utställt på samråd mellan 2022-06-21 och 2022-07-12. Under samrådsperioden finns samrådshandlingarna tillgängliga i Servicecenter i kommunhuset samt på kommunens hemsida.

Eventuella synpunkter ställs skriftligen till Nykvarns kommun och ska vara kommunen
tillhanda senast 2022-07-12. Ange diarienr: KS/2021:357 i rubrik. Inlämnade synpunkter utgör allmän handling. Den som inte senast under granskningstiden skriftligen framfört synpunkter kan förlora rätten att överklaga kommunens beslut att anta planen.

Synpunkter i brevform skickas till:
Nykvarns kommun, Planavdelningen, 155 80 Nykvarn.

Synpunkter i digitalt format skickas till:
kommun@nykvarn.se

Samrådshandlingar

Nedan hittar handlingarna som är utställda under samrådsperioden.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.