Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Pågående planarbete -  Miare backar (del av Vidbynäs 1:19)

Diarienummer
KS/2013:403

Projektnamn
Miare Backar

Område
Vidbynäs

Planarbetets innehåll
Bostäder

Skede
Inför samråd

Handläggare
Celina Alentun
E-post: celina.alentun@nykvarn.se
Telefon: 08-555 012 46

Karta med detaljplanens planområde markerat

Karta med detaljplanens planområde markerat

Syftet med detaljplanen är att, efter beslut i kommunstyrelsen 2014-06-03 § 90 och 2021-10-19 § 191, pröva förutsättningar för en utbyggnad med 250-300 villor i max två våningar.

Detaljplanen har föregåtts av en ansökan om planbesked och ett planprogram, se mer under tidigare skeden nedan.

Programområdet ligger norr om Nykvarns tätort och E20 vid Vidbynäs golfbana ute på landsbygden mellan Turinge och Kämsta/Stångarö, cirka 3,5 kilometer (fågelväg) från Nykvarns Centrum.

Vägfrågan

Vägfrågan är inte färdigt utredd. Kommunen kommer att undersöka olika alternativ.

Kollektivtrafik

Huvudvägen till Miare Backar kommer att dimensioneras för kollektivtrafik. Diskussioner med SL/Nobina och Region Stockholm pågår.

Områdets karaktär

Enligt kommunstyrelsens beslut 2021-10-19 § 191 ska det i Miare Backar planeras för friliggande villor i två våningar. Det kommer inte bli radhus eller flerbostadshus.

Skola

Eftersom det är längre än 3 kilometer från kommande Miare Backar till närmaste skola kommer grundskolebarn att få busskort för sina resor till och från skolan.

Förskola

Förskolefrågan är inte färdigt utredd.

Fastighetsägare

I dagsläget har kommunen varken bestämt planområde eller sakägarkrets, och vet inte hur fastigheter kan komma att påverkas. Planområde och sakägarkrets kommer bestämmas innan ett planförslag går ut på samråd.

Fiber

Open Infra, som kommunen har samverkansavtal med, kan och vill bygga fiber till kommande Miare Backar.

Var befinner sig kommunen i planprocessen just nu?

Detaljplaner styr hur mark och vatten får användas inom ett avgränsat område och hur bebyggelse får se ut. När kommunen tar fram detaljplaner sker det enligt den så kallade planprocessen. Planprocessen regleras av plan- och bygglagen (2010:900) och vid ett så kallat utökat förfarande, som tillämpas för detaljplan Miare Backar, måste planen gå igenom följande steg: kungörelse > samråd > samrådsredogörelse > underrättelse om granskning > granskning > granskningsutlåtande > antagande > laga kraft.

I planprocessen görs en avvägning av olika intressen (exempelvis ekologiska, kulturhistoriska, ekonomiska, tekniska, m.m.) samt en avvägning mellan enskilda intressen (exploatörens) och allmänna intressen (kommunen, medborgare, andra markägare, föreningar, m.m.) enligt 2 kap. Plan- och bygglagen (2010:900).

Det planförslag som är under framtagande kommer skickas ut på samråd och därefter granskning. Efter samråd och granskning kommer planförslaget att revideras enligt de yttranden som inkommer. Det är under samråd och granskning som sakägare, andra berörda och allmänheten kommer ha möjlighet att skriftligen lämna synpunkter på planförslaget till kommunen. Efter att planen antas av kommunfullmäktige kommer de som lämnat sina synpunkter på planförslaget i samråd och/eller granskning under 3 veckor ha möjlighet att överklaga planen.

Formellt sett startar planprocessens utökade förfarande med kungörelse, men innan dess behöver det ha fattats ett politiskt beslut som gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett planförslag. En initiering av planprocessen kan ske på olika sätt, exempelvis genom planbesked eller planprogram. För detaljplan Miare Backar beslutade kommunstyrelsen 2014-06-03 § 90 om positivt planbesked och gav förvaltningen i uppdrag att ta fram ett planprogram för att undersöka förutsättningarna för planen. Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-19 § 191 att godkänna planprogrammet och gav förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med detaljplan inför samråd. Just nu befinner sig kommunen i detaljprocessens tidigaste skede – framtagande av planförslag inför samråd.

Fram till 2021 har det inte funnits en politisk majoritet som står bakom ett beslut om att förvaltningen ska arbeta vidare med detaljplan Miare Backar. Det har pågått jobb till och från sedan det första beslutet 2014 och det har förts långa diskussioner om föravtal. Enligt kommunens projektplan för Miare Backar siktar kommunen på att planen ska vinna laga kraft andra kvartalet 2024.

Skeden

Detaljplan inför samråd

Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-19 § 191 att godkänna planprogrammet och gav förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med detaljplan inför samråd. Planarbetet är nu i detaljplaneprocessens tidigaste skede - inför samråd. Som stöd i kommunens arbete har det tagits fram en projektplan med en projektstruktur bestående av en projektgrupp, referensgrupp och en styrgrupp.

Undersökning av miljöpåverkan

Inför ett samråd, som en del av det första steget i planprocessen, ska en undersökning av miljöpåverkan tas fram enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken för att undersöka om en detaljplan kan komma att medföra en betydande miljöpåverkan eller ej. Det är en gedigen process där kommunen funderar på vilka konsekvenser som en detaljplan kan antas medföra och hur de kan hanteras. Vilka utredningar som kan behöva göras under ett detaljplanearbete bedöms i undersökningen av miljöpåverkan. Ytterligare utredningar kan tillkomma under ett detaljplanarbete.

Kommunen har gjort en undersökning av miljöpåverkan för detaljplan Miare Backar. Kommunen bedömer att planen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan men att flera utredningar behöver göras för att säkerställa markens lämplighet för bebyggelse. Just nu sker tidigt samråd med Länsstyrelsen i Stockholms län om kommunens undersökning av miljöpåverkan.

Utredningar

De utredningar som har gjorts tidigare för Miare Backar hänger ihop med och tillhör planprogrammet. Nu befinner sig kommunen i detaljplaneprocessen, och de utredningar som gjordes för planprogrammet behöver kompletteras. Flera utredningar kan även tillkomma inför samråd (ex. dagvattenutredning, geoteknisk utredning). Kommunen kommer att avropa utredningar enligt kommunens ramavtal.

Nedan finns länkar till de utredningar som har tagits fram hittills. Den arkeologiska utredningen som Riksantikvarieämbetet tog fram 2002 är gammal och ska kompletteras. Alla gjorda utredningar, förutom den som WSP tog fram 2020, har beställts av exploatören både innan och under planprogramskedet. WSP-rapporten har avropats av kommunen enligt kommunens ramavtal.

Informationsmöte 2 maj 2022

Den 2 maj 2022 bjöd kommunen in berörda fastighetsägare, medlemmar i berörd vägsamfällighet och allmänheten till ett informationsmöte för att berätta mer om arbetet med exploateringsprojekt Miare Backar. Detaljplan Miare Backar är ett delprojekt i exploateringsprojektet.

Planbesked

Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-03 § 90 om positivt planbesked och att ett planprogram skulle tas fram. Programskedet är valbart. Syftet med ett planprogram är att ange förutsättningar för planarbetet, uttrycka kommunens vilja och mål med planuppdraget. Efter ett programsamråd avgörs om arbetet ska gå vidare med en detaljplan för hela eller delar av programområdet. Kommunen kan efter ett programsamråd också besluta att inte gå vidare med en detaljplan för området.

Nedan hittar du Kommunstyrelsens beslut om planbesked

Planprogram

Efter det positiva planbeskedet påbörjades arbetet med att ta fram ett planprogram som ställdes ut på samråd mellan 2019-02-20 och 2019-03-20.

Syftet med planprogrammet är att pröva förutsättningar för en utbyggnad med cirka 300 bostäder, en blandning av bostadstyper och upplåtelseformer. Det kan innebära en- eller tvåbostadshus i en eller två våningar, radhus , kedjehus eller flerbostadshus upp till 4-5 våningar. Tomtstorleken kan komma varierar beroende på terrängen, topografi, naturvärden och bebyggelsetyp. Sprängning och fyllning av området i stor omfattning är inte önskvärt.

Efter samrådet sammanställdes inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-19 § 191 att godkänna planprogrammet.

Nedan hittar du Kommunstyrelsens beslut om att godkänna planprogrammet, det godkända planprogrammet och program-samrådsredogörelsen.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.