Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Pågående planarbete - Hökmossen 2B

Diarienummer
KS/2014:115

Projektnamn
Detaljplan Hökmossen 2B

Område
Yngerns östra strand

Planändringens innehåll
Bostadsändamål

Skede
Granskning

Handläggare
Saeed Baydon
E-post: saeed.baydon@nykvarn.se
Telefon: 08-555 014 11

Planområdesgräns på ortofoto

Planområdesgräns på ortofoto (Klicka på bild för större bild)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse. Intentioner med att utveckla området med ny bebyggelse finns beskrivet i gällande översiktsplan.

I granskningsförslaget bedöms 100-120 bostäder möjliggöras vara merparten, ca 75%, i flerbostadshus. För att undvika olämpligt initialt trafiktillskott på Hökmossvägen så kommer inflyttningsmöjligheter i flerbostadshusbestånd dock att förskjutas 6-7 år. Småhusbebyggelsen fokuseras i huvudsak kring befintlig bebyggelse längs Hökmossvägen. I planen avses även genomfartstrafik styras bort från Hökmossvägens sträckning längs Yngern till den nyligen anlagda Torvmossvägen. Delar av befintlig gata stängs därmed för biltrafik och utgör istället gång- och cykelväg.

Detaljplaneområdet ligger ca 2 km sydväst om Nykvarns centrum. Området nås via Hökmossvägen/Torvmossevägen som leder från tätorten till planområdet.

Detaljplaneförslaget är utställt på granskning under perioden2021-03-15 till 2021-04-09. Under denna period har du möjlighet att delge kommunen synpunkter på förslaget. Under granskningen finns detaljplaneförslaget tillgängligt i Servicecenter och på kommunens hemsida.

Eventuella synpunkter på planförslaget ställs skriftligen till Nykvarns kommun och ska vara kommunen tillhanda senast 2021-04-09. Ange planens namn och diarienr: KS/2014:115 i rubrik eller meddelanderad. Inlämnade synpunkter utgör allmän handling. Den som inte senast under granskningsperioden inlämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga kommunens beslut att anta planförslaget.

Inlämnande av synpunkter via e-post sker till:
kommun@nykvarn.se

Inlämnande av synpunkter via brevpost sker till:
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Inlämnande av synpunkter över disk sker till:
Servicecenter
Skälbyvägen 7A

Granskningshandlingar

Nedan hittar du granskningshandlingarna. Önskar du ta del av utredningarna (se sidan 3 i Planbeskrivningen) kontaktar du kommunen på kommun@nykvarn.se eller 08-555 010 00. 

Samråd

Planen var ute på samråd under hösten 2017 och det fanns tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna och kommunens bemötande av dessa kommer att redovisas i en separat granskningsredogörelse.

Samrådshandlingar

Nedan hittar du handlingarna som var utställda under samrådsperioden.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.