Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Pågående planarbete -  Cementen 1 m.fl.

Diarienummer
KS/2018:155

Projektnamn
Detaljplan för Cementen 1 och Cementen 2 samt en del av Nykvarn 1:74 m.fl.

Område
Tätorten, Furuborg

Detaljplanens innehåll
Idrott, bostäder och förskola

Skede
Granskning

Handläggare
Saeed Baydon
E-post: saeed.baydon@nykvarn.se
Telefon: 08-555 014 11

Planområdet i förhållande till Nykvarns centrum på flygfoto

Planområdet i förhållande till Nykvarns centrum (Klicka på bild för större bild)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett större sammanhängande område för idrottsändamål och ett nytt bostadsområde med cirka 280 nya bostäder i form av kedjehus, radhus och stadsvillor. Detaljplanen prövar möjligheten för uppförande av en ny förskola för cirka 160 barn, väster om Furuborgskolan. Inom den nordvästra delen av planområdet möjliggörs natur- och parkmark. En mindre del i norr möjliggör för odling.

Förslagna bostäder består av en blandning av sammanlagt cirka 178 radhus och kedjehus samt 11 mindre flerbostadshus (stadsvillor) med cirka 8/10 lägenheter i varje villa. Radhusen, kedjehusen och stadsvillorna föreslås uppföras i max två våningar. Fyra av de föreslagna stadsvillorna har dock möjlighet att uppföras i två och ett halvt plan, med inredd vind.

Detaljplanen bedöms ligga i linje med kommunens översiktsplan och är strategiskt viktig för kommunens framtidsplanering för idrott. Detaljplanen bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan och en strategisk miljöbedömning behövs därför inte tas fram.

Inkomna samrådsyttranden med kommunens kommentarer har redovisats i en samrådsredogörelse.

Planområdet är cirka 26 hektar och beläget en kilometer nordväst om Nykvarns centrum, i området Furuborg. Området avgränsas av järnvägen i söder, Björkhemsvägen i öst och Furuborgskolan samt ett naturområde i norr.

Skeden

Planförslaget var utställt för samråd under perioden 2021-05-11 till 2021-06-08. Under denna period hade du möjlighet att delge kommunen synpunkter på planförslaget och/eller tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Nästa skede är granskningen, under utställningen för granskning har du återigen möjlighet att delge kommunen eventuella synpunkter.

Samrådshandlingar

Nedan hittar handlingarna som var utställda under samrådsperioden.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.