Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Pågående planarbete -  Cementen

Diarienummer
KS/2018:155

Projektnamn
Detaljplan för Cementen 1 och Cementen 2 samt en del av Nykvarn 1:74 m.fl.

Område
Tätorten, Furuborg

Planändringens innehåll
Idrottsändamål och nytt bostadsområde

Skede
Samråd

Handläggare
Saeed Baydon
E-post: saeed.baydon@nykvarn.se
Telefon: 08-555 014 11

Planområdet i förhållande till Nykvarns centrum på flygfoto

Planområdet i förhållande till Nykvarns centrum (Klicka på bild för större bild)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett större sammanhängande område för idrottsändamål. Vidare syftar detaljplanen till att möjliggöra en utbyggnad av ett nytt bostadsområde med cirka 292 nya bostäder i form av småhus, radhus och stadsvillor. Förslagna bostäder består av en blandning av sammanlagt cirka 192 radhus och kedjehus samt 11 mindre flerbostadshus (stadsvillor) med cirka 8/9 lägenheter i varje villa. Radhusen och kedjehusen föreslås uppföras i två våningar medan stadsvillorna varierar mellan två till tre våningar.

Detaljplanen prövar möjligheten för uppförande av en ny förskola, väster om Furuborgskolan. Den planerade förskolan kommer att omfattas av åtta avdelningar för cirka 160 barn. Gator, natur samt gång-och cykelvägar säkerställs också av detaljplanen. Detaljplanen bedöms ligga i linje med kommunens översiktsplan.

Planområdet är cirka 26 hektar och beläget en kilometer nordväst om Nykvarns centrum, i området Furuborg. Området avgränsas av järnvägen i söder, Björkhemsvägen i öst och Furuborgskolan samt ett naturområde i norr.

Planförslaget är utställt för samråd under perioden 2021-05-11 till 2021-06-08. Under denna period har du möjlighet att delge kommunen synpunkter på planförslaget och/eller tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Eventuella synpunkter ställs skriftligen till Nykvarns kommun och ska vara kommunen tillhanda senast 2021-06-08. Ange planens namn och diarienummer: KS/2018:155 i rubrik eller meddelanderad. Inlämnade synpunkter utgör allmän handling.

Inlämnande av synpunkter via e-post sker till:
kommun@nykvarn.se

Inlämnande av synpunkter via brevpost sker till:
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Inlämnande av synpunkter över disk sker till:
Servicecenter
Skälbyvägen 7A

Dokument

Nedan hittar du samrådshandlingarna. Önskar du ta del av utredningarna (se sidan 5 i Planbeskrivningen) eller undersökning av miljöpåverkan kontaktar du kommunen på kommun@nykvarn.se eller 08-555 010 00. 

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.