Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2
155 30 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Pågående planarbete -  Baffeln 2 och 11

Diarienummer
KS/2015:337

Projektnamn
Detaljplan Baffeln 2 och 11

Område
Tätorten, nordväst om centrum

Planändringens innehåll
Bostadsändamål

Skede
Antagande

Handläggare
Martin Mansell
E-post: martin.mansell@nykvarn.se
Telefon: 08-555 010 99

Planområdesgräns på flygfoto

Planområdesgräns på flygfoto

Illustration över föreslagen bebyggelse

Illustration över föreslagen bebyggelse

Syftet med planen är att pröva möjligheterna att ersätta den i gällande detaljplan angivna byggrätten för bostadsändamål i form av friliggande enbostadshus, med en ny byggrätt för bostadsändamål i flerbostadshus. Flerbostadshusen utgörs av tre stycken trevåningsbyggnader med inredningsbar vind. Den tilltänkta bebyggelsen bedöms möjliggöra ca 30 hushåll. På grund av riskhänsyn och bullerpåverkan skjuts byggrätter mot sydväst. För att minska insynspåverkan mot kringliggande bebyggelse är byggrätter avgränsade minst 20 meter från grannfastigheters befintliga huvudbyggnader, krav ställs på placering av balkonger/ takkupor samt vegetation säkerställs mot närliggande fastighets uteplats väster om planområdet.

Planområdet är beläget ca 400 nordväst om Nykvarns centrum. Arealen är ca 0,7 ha. En av de berörda fastigheterna är bebyggd med friliggande villa.

Antagande och överklagan

Kommunfullmäktige i Nykvarns kommun antog 2020-12-16 detaljplanen för Baffeln 2 och 11. Den som var missnöjd med beslutet hade möjlighet att överklaga senast 2020-01-08.

På grund av de uppkomna tekniska problemen med kommunens digitala anslagstavla har en tillfällig version upprättats på kommunens hemsida. I och med denna problematik har överklagandetiden för ärenden behandlade av kommunfullmäktige 16 december förlängts till 2021-02-05. Vi beklagar problemen!

Om du önskar överklaga Kommunfullmäktiges beslut om antagande skickas ditt överklagande till:
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Du kan även lämna in ditt överklagande till:
Servicecenter
Skälbyvägen 7A
Länk till mer info om servicecenter och öppettider

Skrivelsen med överklagandet ska lämnas/skickas till kommunen som prövar om överklagandet kommit in i rätt tid och som därefter skickar skrivelsen och handlingarna i ärendet till Mark- och miljödomstolen.  

Detaljplanen vinner laga kraft om ingen överklagar beslutet och om länsstyrelsen beslutar att inte överpröva kommunens beslut. Laga kraft inträder tidigast dagen efter överklagandetiden passerat.

Samråd och granskning

Detaljplanen var ute på samråd mellan 2017-04-21 och 2017-05-19 och var utställd på granskning mellan 2019-10-14 och 2019-11-04. Under dessa skede fanns det möjligheter att lämna sina synpunkter på förslaget till detaljplan. Önskar du ta del av handlingarna som var ute på samråd och granskning kontaktar du kommunen på kommun@nykvarn.se eller 08-555 010 00.

Dokument

Nedan hittar du handlingarna som låg till grund för Kommunfullmäktiges beslut om antagande 2020-12-16 samt meddelande om antagande, sändlista för meddelande om antagande och meddelande om ändrad överklagandetid.

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.