Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2
155 30 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.


Telefon: 08-555 01000


Pågående planarbete -  Ånsta 2:1 med flera

Diarienummer
KS/2014:132

Projektnamn
Detaljplan Ånsta 2:1 m.fl.

Område
Mörby, Stockholm Syd

Planändringens innehåll
Lättare verksamheter, lager, logistik, fordonsservice och transformatorstation

Skede
Antagande

Handläggare
Martin Mansell, Plan- och projektavdelningen
E-post: martin.mansell@nykvarn.se
Telefon: 08-555 010 99

Planområdesgräns för detaljplan för Ånsta 2:1 på flygfoto (Klicka för större bild)

Planområdesgräns för detaljplan för Ånsta 2:1 på flygfoto (Klicka för större bild)

Syftet med planen är att möjliggöra utveckling av ett verksamhetsområde med markanvändning inriktat på logistik, ej störande industri, kontor och lager inom ramen för logistikområdet Stockholm Syd.

Genom att anpassa planens struktur till naturvärden och landskapets topografi är strävan också att undanta känsliga och värdefulla områden från exploatering samtidigt som naturligt låglänta områden utnyttjas för fördröjning och rening av dagvatten.

Området är beläget i den östra delen av Nykvarns kommun, på gränsen till Södertälje kommun, ca 4 km öster om centrala Nykvarn. Planområdets areal är ca 126 ha och utgörs av del av Ånsta 2:1 samt Hanstavik 2:1. Marken inom planområdet är privatägd.

Antagande

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2021-02-04 § 9. Om du är missnöjd med kommunens beslut att anta detaljplanen, kan du överklaga detta hos Mark- och miljödomstolen, du skickar/lämnar dock din överprövan till Nykvarns kommun. Överklagandetiden är mellan 2021-02-09 och 2021-03-02.

Om du önskar överklaga Kommunfullmäktiges beslut om antagande skickas ditt överklagande SENAST 2021-03-02 till:
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Du kan även lämna in ditt överklagande till:
Servicecenter
Skälbyvägen 7A
Länk till mer info om servicecenter och öppettider

Skrivelsen med överklagandet ska lämnas/skickas till kommunen som prövar om överklagandet kommit in i rätt tid och som därefter skickar skrivelsen och handlingarna i ärendet till Mark- och miljödomstolen.  

Detaljplanen vinner laga kraft om ingen överklagar beslutet och om länsstyrelsen beslutar att inte överpröva kommunens beslut. Laga kraft inträder tidigast dagen efter överklagandetiden passerat.

Läs mer om överklagande i dokumentet "Meddelande om antagande" nedan.

Samråd och granskning

Detaljplanen var ute på samråd mellan 2019-08-29 och 2019-09-29 och var utställd på granskning mellan 2020-05-28 och 2020-06-19. Under dessa skeden fanns det möjligheter att lämna sina synpunkter på förslaget till detaljplan. Önskar du ta del av handlingarna som var ute på samråd och granskning kontaktar du kommunen på kommun@nykvarn.se eller 08-555 010 00.

Dokument

Nedan hittar du handlingarna som låg till grund för Kommunfullmäktiges beslut om antagande 2020-12-16 samt meddelande om antagande och sändlista. Önskar du ta del av utredningarna (se sidan 3 i Planbeskrivningen) kontaktar du kommunen på kommun@nykvarn.se eller 08-555 010 00. 

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.