Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2
155 30 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.


Telefon: 08-555 01000


Starta en detaljplan

Du som vill göra en åtgärd som kan innebära att en detaljplan behöver upprättas, ändras eller upphävas har möjligheten att ansöka om planbesked till kommunstyrelsen.

För att få ett planbesked om att få upprätta, ändra eller upphäva en detaljplan skickar du in en ansökan till kommunen. Kommunstyrelsen fattar sedan beslut om att inleda en planläggning eller inte.

Vid ett positivt planbesked börjar planarbetet med ett första möte med tjänstemän på samhällsbyggnadskontoret. Där diskuteras bland annat syfte, utformning och lagstiftning. Där redovisas även uppskattning på kostnader.

Ett positivt planbesked är inte en garanti för att en detaljplan kan antas. Under planarbetet kan synpunkter och information exempelvis innebära att ändring av inriktning och/eller omfattning behöver göras.

Vid ett negativt planbesked ska skäl för avslaget framgå av beslutet. 

Kommunstyrelsen ska fatta beslut om planbesked inom fyra månader från att fullständig ansökan inkommit till kommunen. Beslut om planbesked kan inte överklagas.

Ansökan

Handlingar som behövs för att ansöka om planbesked är:

  • Ansökningsblankett med en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden
  • En karta som visar det område som berörs
  • Om åtgärden avser ett byggnadsverk ska ansökan också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning.

Avgift för planbesked

Kommunstyrelsen tar ut en avgift för att lämna planbesked enligt kommunens plantaxa, oavsett om det är positivt eller negativt. Kostnad för planbesked kategoriseras i tre kategorier, enkel, medelstor och stor åtgärd.
 
Taxan fastställdes 2017-10-26 av Kommunfullmäktige och började gälla 2018-01-01.


Enkel åtgärd

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:

  • Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m² bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2000 m² eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
  • Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär.
  • Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt planförfarande.  Kostnad enligt fastställd taxa: 10 000 kr

Medelstor åtgärd

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.
Kostnad enligt fastställd taxa: 15 000 kr

Stor åtgärd

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:

  • Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5000 m² bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 m² markarea eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
  • Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.
    Kostnad enligt fastställd taxa: 20 000 kr

Avgift för detaljplanearbete

Kostnad för detaljplanearbete efter positivt planbesked baseras på timtaxan. Timtaxan indexregleras varje år. Timtaxan för 2019 är 1 123 kr per timme för nedlagt arbete.

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.