Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Riktlinjer för exploateringsavtal

Kommunfullmäktige i Nykvarns kommun beslutade den 17 september 2015 att aktualitetsförklara kommunens översiktsplan från år 2014. Beslutet innebär även att kommunfullmäktige gav förvaltningen uppdrag att påbörja arbetet med följduppdrag till översiktsplanen. Ett sådant uppdrag är att ta fram riktlinjer för exploateringsavtal. Riktlinjerna antogs av kommunfullmäktige 2017-09-13 §67.

Syfte

Syftet med riktlinjerna för exploateringsavtal är att tydliggöra hur Nykvarns kommun ska arbeta med exploateringsavtal.

Utgångspunkt för exploateringsavtal

Enligt Översiktsplan 2014 ska kommunen byggas ut genom ekologisk, social och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Utbyggnaden ska samlas i stråk som ska försörjas med infrastruktur. Bebyggelseutvecklingen i kommunen ska i första hand ske i och kring tätorten men även ut på landsbygden i utpekade stråk.

Befolkningen och antal arbetstillfällen i kommunen ska öka. Samverkan ska ske med näringslivet om hållbar näringsutveckling i hela kommunen.

Utgångspunkt för exploateringsavtal

Plan- och bygglagen (2010:900) definierar ett exploateringsavtal som ett avtal om genomförande av en detaljplan mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen. Ett exploateringsavtal är inte ett avtal mellan en kommun och staten om utbyggnad av statlig infrastruktur.

Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal, ska kommunen anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal. Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal.

Exploateringsavtal får avse åtaganden för en byggherre eller en fastighetsägare att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser och av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder. Åtgärderna ska vara nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras. De åtgärder som ingår i byggherrens eller fastighetsägarens åtaganden ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta av planen.

Ett exploateringsavtal får inte innehålla ett åtagande för en byggherre eller en fastighetsägare att helt eller delvis bekosta byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg som kommunen har en skyldighet enligt lag att tillhandahålla.

Ett exploateringsavtal får inte avse ersättning för åtgärder som har vidtagits före avtalets ingående i andra fall än när detaljplanen avser ett steg i en etappvis utbyggnad.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.