Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2
155 30 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.


Telefon: 08-555 01000


Värmepump

Här hittar du information om vad du ska tänka på när du ska anmäla installation av anläggning för bergvärme, ytjordvärme, ytvattenvärme eller grundvattenvärme.

När ska jag anmäla?

Du bör skicka in din anmälan minst sex veckor innan du tänker installera anläggningen. Luftvärmepumpar behöver du inte anmäla.

När får jag installera?

Du får börja installera din värmepump tidigast sex veckor efter att Miljö-och samhällsbyggnadsavdelningen har tagit emot din anmälan eller när du får vårt skriftliga beslut om att din anmälan är godkänd. Om du börjar installera innan du fått vårt beslut finns det risk för att du behöver göra om anläggningen.

Situationsplan

Du måste bifoga en situationsplan till anmälan. Situationsplanen ska vara i lämplig skala, helst skala 1:400. Beroende på vilken typ av anläggning du vill installera behöver du redovisa olika saker på situationsplanen:

Situationsplan för bergvärme

  • Var du vill placera borrhålet.
  • Bergvärmebrunnar inom 30 meter från borrhålet. Rita in dessa på situationsplanen. Ange om borrhålet är vinklat och ange i så fall dess djup och vinkel.
  • Om borrhålet ska vinklas, markera det på situationsplanen. Ange vinkeln.
  • Dricksvattenbrunnar och enskilda avloppsanläggningar inom 50 meter från borrhålet. Ange på situationsplanen om brunnarna är grävda eller borrade och vad det är för typ av avloppsanläggning (slamavskiljare, infiltrationsanläggning eller annat).
  • Gödselplattor eller andra föroreningskällor inom 50 meter från borrhålet.
  • Avståndet från borrhålet till fastighetsgräns.

Situationsplan för ytjordvärme

  • Var du vill placera kollektorslangen.
  • Dricksvattenbrunnar inom 30 meter från kollektorslangen. Ange på situationsplanen om brunnarna är grävda eller borrade.
  • Avståndet från kollektorslangen till fastighetsgräns.

Situationsplan för ytvattenvärme

  • Var du vill placera kollektorslangen. Ange även på vilket djup och hur slangen ska förankras.

Placering av bergvärme och jordvärme

Sveriges geologiska undersökning, SGU, är Sveriges expertmyndighet på geologi och har skrivit en handbok om bland annat borrning av bergvärmebrunnar. Handboken heter Normbrunn -07 och går att ladda ner gratis på SGU:s webbplats www.sgu.se. Handboken vänder sig både till dig som ska skaffa bergvärme och till din brunnsborrare. I Normbrunn -07 ger SGU rekommendationer för hur bergvärmebrunnar bör placeras för att minska risken för att grundvatten och dricksvatten förorenas. Det finns också en rekommendation om lämpligt avstånd till andra bergvärmebrunnar, för att anläggningen ska fungera så bra som möjligt. Miljö-och samhällsbyggnadsavdelningen utgår från rekommendationerna när vi bedömer anmälningar om att installera värmepump.

Avståndsrekommendationer

Bergvärmebrunn och annan bergvärmebrunn - Minst 20 meter

Bergvärmebrunn och grävd dricksvattenbrunn - Minst 20 meter

Bergvärmebrunn och borrad dricksvattenbrunn - Minst 30 meter

Bergvärmebrunn och avloppsanläggning - Minst 30 meter samt att bergvärmebrunnen bör ligga högre upp i terrängen än avloppsanläggningen

Kollektorslang för ytjordvärme och dricksvattenbrunn - Minst 20 meter

Grannyttrande

Om du vill borra närmare än tio meter från din fastighetsgräns behöver du låta ägaren till den aktuella grannfastigheten ta del av din anmälan innan du skickar den till oss.

Om grannen har något emot dina planer kan han/hon skriva ner dem på en blankett för grannyttrande som du sedan bifogar anmälan. Om grannen inte har något emot dina planer bör han/ hon ange det på blanketten. Blankett för medgivande från grannar finns på kommunens webbplats

Vill du lägga din värmepumpanläggning helt eller delvis på någon annans mark behöver du också visa för oss att fastighetsägaren har lämnat sitt medgivande till detta. Om grannyttrande saknas kan handläggningen av ditt ärende ta längre tid.

Bor du inom område med större dricksvattentäkter/skyddsområden eller inom sjön Yngerns nederbördsområde Inom dessa områden krävs tillstånd vid installation av bergvärme, jordvärme, grundvattenvärme eller ytvattenvärme. Miljö-och samhällsbyggnadsavdelningen meddelar dig vid handläggning om tillstånd krävs. Du använder samma blankett för att göra en ansökan som för en anmälan.

Du får inte påbörja installationen innan du har fått Miljö-och samhällsbyggnadsavdelningen skriftliga tillstånd. Handläggningsavgiften är högre för ansökningar än för anmälningar.

Övriga tillstånd och ledningar

Du ansvarar för att kontrollera om det finns ledningar (vatten, avlopp, el, tele) som kan skadas av installationen. Du ansvarar också för att reda på om du behöver tillstånd från andra än Miljö-och samhällsbyggnadsavdelningen för att installera din anläggning. Att borra eller gräva på ett område där det finns fornminnen kan kräva länsstyrelsens tillstånd enligt Fornminneslagen. Kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län på telefon 08-785 40 00 (växel). Det kan finnas fler tillstånd än dessa som du behöver skaffa.

Certifierade borrare

Miljö-och samhällsbyggnadsavdelningen ställer krav på att du anlitar en certifierad borrare för din installation. En dåligt utförd borrning kan bland annat medföra skador på fastigheter, att utlovade energibesparingar uteblir och i värsta fall betydande miljöproblem. Som uppdragsgivare kan du få del av ansvaret för vad din borrare har orsakat. SGU har tillsammans med certifieringsorganet SITAC och borrarnas branschorganisationer tagit fram en certifiering för brunnsborrare.

Borrkax

Borrvatten bör hanteras i slutet system / avslammas i container eller liknande. Avslammat vatten bör infiltreras på grönyta. Vattnet får inte släppas till kommunens dagvattennät eller till vattendrag. Vid behov ska åtgärder vidtas för att förhindra att avslammat borrvatten transporteras till intilliggande fastigheter.

För att komma till Sveriges geologiska undersökning SGU klickar du här!länk till annan webbplats

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.