Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun, Bygglov,
155 80 Nykvarn
Ange
fastighetsbeteckning och diarienr.

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

Bygglovsassistent nås dagligen
Bygglovshandläggare

Telefontid
måndag, tisdag onsdag, torsdag 10-11
onsdag även 15-16. 

Handlingar i pågående och nya ärenden skickar du i första hand digitalt till bygglov@nykvarn.se ange fastighetsbeteckning och diarienr.

Ytterligare bostad

Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Du som har ett enbostadshus får inreda ytterligare en bostad. För att det ska vara bygglovsfritt får du inte göra några yttre ändringar på byggnaden.

Ny bostad i enbostadshus

Från och med den 2 juli 2014 behövs inte bygglov för att inreda ytterligare en bostad om du har ett enbostadshus. Däremot behöver du lämna in en anmälan till kommunen och få ett startbesked innan du börjar bygga. Den nya bostaden behöver inte följa detaljplanen. Någon avsevärd förenkling av byggprocessen för byggherren innebär inte förslaget, utan förenklingen ligger snarare i möjligheten att avvika från detaljplanen.

Vilka är grundkraven för att få bygga?

Möjligheten att få inreda ytterligare en bostad gäller bara om du har ett enbostadshus. Även fritidshus omfattas av förenklingen. Tvåbostadshus eller komplementbostadshus omfattas däremot inte.

Fortsatt krav på bygglov

I följande situationer ställs fortfarande krav på bygglov:

  • Om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i ett sådant område.
  • Om kommunen i detaljplan kräver bygglov för ett område som utgör en värdefull miljö.

Behöver det stämma med detaljplanen?

Nej. Den nya bostaden behöver inte följa detaljplanens bestämmelse om eventuellt högsta antal bostäder.

Hur går det till?

Du lämnar in en anmälan med de ritningar och övriga handlingar som behövs för prövningen till kommunen. Du får börja bygga när kommunen gett ett startbesked. Vanligtvis behövs inget tekniskt samråd. När bygget är klart ska du skicka in en begäran om slutbesked till kommunen, som då beslutar om slutbesked. Ett slutbesked ges om byggherren har visat att alla krav är uppfyllda och är något som ofta efterfrågas vid försäljning.

Ett startbesked upphör att gälla två år efter att startbeskedet gavs. Detta innebär att byggnadsarbetena både måste påbörjas och avslutas inom två år.

Får jag ändra fönster eller dörrar?

Yttre ändringar kräver fortfarande bygglov, till exempel nya dörrar eller fönster.

Vilka handlingar behövs?

  • Situationsplan
  • Planritning
  • Fasadritning
  • Förslag till kontrollplan
  • Grannemedgivande om närmare tomtgräns än 4,5 m.

Vad kostar det?

Avgift tas ut enligt taxa.

Läs mer under rubriken "Avgifter, taxor" i menyn.

När får jag börja bygga?

När kommunen gett ett startbesked. Det går inte att ange exakt hur lång tid det tar att få startbesked, eftersom detta inte är lagreglerat. Är den anmälan du lämnar in komplett, går handläggningen snabbare.

Hur länge gäller en anmälan?

Ett startbesked upphör att gälla två år efter att startbeskedet gavs. Detta innebär att byggnadsarbetena både måste påbörjas och avslutas inom två år.

Kontrollansvarig, kontrollplan och tekniskt samråd?

Normalt krävs inte en kontrollansvarig för bygglovsfria byggnationer, men när en ny bostad ska inredas är kommunens bedömning att det ofta är ett så komplext projekt, att en certifierad kontrollansvarig behövs.

Kan startbesked överklagas?

Enligt 13 kap. 15 § plan- och bygglagen kan ett beslut om startbesked i ett anmälningsärende inte överklagas. Om kommunen trots det får in en överklagan, så prövar kommunen bara om överklagan skickats in i rätt tid och skickar sedan överklagan vidare till Länsstyrelsen. Det är Länsstyrelsen uppgift att avgöra vem som får överklaga beslutet.

Till skillnad från ett bygglov kan ett startbesked aldrig vinna laga kraft.

Vilka brandkrav gäller?

I varje lägenhet i ett småhus (bostadshus) ska det finnas minst en brandvarnare på varje våningsplan (lämpligen seriekopplade).

Småhus (bostadshus) med fler än ett våningsplan ska ha minst en utrymningsväg från varje plan där personer vistas mer än tillfälligt. Vid fönsterutrymning där fönsteröppningens underkant ligger mer än 5,0 meter över marknivån krävs även en fast stege på fasad.   Vid inredning av en ny lägenhet ska lägenheten utföras som en egen brandcell och den avskiljande konstruktionen mellan bostadslägenheterna ska utformas i lägst brandklass EI 60.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.