Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun, Bygglov,
155 80 Nykvarn
Ange
fastighetsbeteckning och diarienr.

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

Bygglovsassistent nås dagligen
Bygglovshandläggare

Telefontid
måndag, tisdag onsdag, torsdag 10-11
onsdag även 15-16. 

Handlingar i pågående och nya ärenden skickar du i första hand digitalt till bygglov@nykvarn.se ange fastighetsbeteckning och diarienr.

Utstakning och lägeskontroll

Det är viktigt att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning uppförs på exakt rätt plats. Om placeringen eller höjdläget blir fel kan det leda till stora kostnader eller skadeståndsanspråk. Därför måste en utstakning göras vid behov.

Nykvarns kommun har ingen egen mät- och kartavdelning utan tillhandahåller dessa tjänster genom Södertälje kommun och enheten Geografisk Information. Du kan även beställa dessa tjänster av en extern aktör.

Detta är utstakning

Utstakning innebär att det som finns inritat på situationsplanen märks ut på marken. Utstakningen visar alltså var den planerade åtgärden kommer att hamna på tomten. Utstakning kallas ibland för utsättning.

En situationsplan är en handling som upprättas i samband med ny- eller ombyggnad av byggnader. Den är en del av underlaget vid ansökan om bygglov och visar vad som planerar att göras på fastigheten. När ditt bygglov är godkänt och du har fått ett startbesked behöver du en utstakning för att kunna bygga.

Det finns två sorters utstakning, grovutstakning och finutstakning.

Grovutstakning

Grovutstakning görs oftast före sprängning, schaktning eller fyllning och innebär att den blivande byggnadens hörn markeras grovt. Vid enkla byggnationer och vid tillbyggnader kan det räcka med en grovutstakning. Då markeras med pinnar de brytpunkter och hörn som du som beställare eller som byggherren vill ha utsatta.

Finutstakning

Finutstakning innebär att byggnadens hörn och eventuellt planerad höjd markeras med pinnar eller på profiler. Profiler är en konstruktion som du bygger vid de hörn du vill ha utsatta vid finutstakningen. Vid en finutstakning markerar vi med färgpenna eller spik på profilerna. Utstakning sker normalt genom finutstakning. Ibland görs först en grovutstakning och sedan en finutstakning. I vissa fall till exempel då en byggnad ligger långt från tomtgränserna kan det räcka med en grovutstakning.

Mer information om utstakning kan läsas på Boverkets hemsida, boverket.se

Detta är en lägeskontroll

De flesta bygglovsbeslut kräver en lägeskontroll. Det innebär att en mätningsingenjör kontrollmäter att huset står där det ska enligt bygglovet. Det som kontrolleras är om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet. Vid nybygge är det oftast lämpligast att göra mätningen på grunden eller gjutformen.

Om en lägeskontroll utförs i tid finns möjligheter att rätta till eventuella fel.

Mer information om lägeskontroll kan läsas på Boverkets hemsida, boverket.se

Beställ utstakning och lägeskontroll

Du kan välja om du ska beställa din utstakning och lägeskontroll av Geografisk Information, Södertälje kommun eller ett externt företag med grundläggande mätningsteknisk färdighet.

Oavsett vem du väljer att beställa tjänsten hos måste du skicka in dokumentationen till bygglovsavdelningen i Nykvarn i form av PDF-fil. Beställer du tjänsten externt ska du även skicka en DWG-fil till Geografisk information i Södertälje kommun.

Om du vill göra en beställning av utstakning eller lägeskontroll hos enheten Geografisk Information, använd dig av deras e-tjänster https://www.sodertalje.se/bo-ochbygga/kartor/Utsattning_och_lageskontroll/

Krav på lägeskontroll för externa företag

Om du beställer lägeskontroll av en extern utövare ska denne följa följande riktlinjer:

 1. Måttsättning ska vara enligt situationsplan, det vill säga måttsättning ska utgå från samma hörn och mot samma gräns som i situationsplanen. Måttsättningen ska vara vinkelrätt mot gräns.
 2. Uppgift om utförare och kontaktuppgifter ska finnas (företag)
 3. Fastighetsbeteckning ska tydligt framgå.
 4. Vad lägeskontrollen gäller (bostadshus, garage etc.)
 5. Var på byggnaden man har mätt: grund, form, fasad eller dylikt.
 6. Lägesosäkerhet (Yttre) +/- xx mm.
 7. Mätmetod som använts, t.ex. Nätverks-RTK.
 8. Bygglovets diarienummer ska framgå.
 9. Koordinatsystem och höjdsystem ska framgå och vara Sweref 99 18 00 och RH2000.
 10. Skala (format t.ex. A4) och skalstock.
 11. Byggareal och sockelhöjd / färdigt golv ska framgå.

Ett lägeskontrollintyg (i pdf-format) skickas till bygglov@nykvarn.se. Ett lägeskontrollintyg (i dwg format) skickas till sbk.geoinfo@sodertalje.se

Kostnad

Du hittar aktuella taxor på Södertälje kommuns hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mapp Storlek på filen Knapp för att expandera beskrivning
72.3 kB
Utstakning och lägeskontroll.pdf
Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.