Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun, Bygglov,
155 80 Nykvarn
Ange
fastighetsbeteckning och diarienr.

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

Bygglovsassistent nås dagligen
Bygglovshandläggare

Telefontid
måndag, tisdag onsdag, torsdag 10-11
onsdag även 15-16. 

Handlingar i pågående och nya ärenden skickar du i första hand digitalt till bygglov@nykvarn.se ange fastighetsbeteckning och diarienr.

Tillbyggnad

Bygglovsbefriad tillbyggnad, max 15 kvadratmeter bruttoarea.

Det krävs i de flesta fall bygglov för tillbyggnad. Det krävs dock inte alltid bygglov för att göra högst en tillbyggnad på max 15,0 kvadratmeter på en- eller tvåbostadshus.

Med tillbyggnad menas åtgärder som syftar till att öka en byggnads volym, oavsett i vilken riktning detta sker. Det kan vara uppåt, nedåt eller åt sidan.

Tillbyggnad 15 kvadratmeter bruttoarea

Från och med den 2 juli 2014 behövs inte bygglov för att bygga till ett en- eller tvåbostadshus med 15 kvadratmeter bruttoarea. Däremot behöver du lämna in en anmälan till kommunen och få ett startbesked innan du börjar bygga. Tillbyggnaden behöver inte följa detaljplanen. Någon avsevärd förenkling av byggprocessen för byggherren innebär inte förslaget, utan förenklingen ligger snarare i möjligheten att avvika från detaljplanen.

Bruttoarean kan något förenklat beskrivas som ytan i varje plan inklusive ytterväggarna. En tillbyggnad i ett plan med yttermåtten 3 x 5 meter som ger 15 kvadratmeter bruttoarea blir dubbelt så stor om den utförs i två plan och kan då inte utföras enligt dessa regler.

Vilka är grundkraven för att få bygga?

Möjligheten att få göra en tillbyggnad utan bygglov gäller bara om du har ett en- eller tvåbostadshus. Även fritidshus/sommarstugor omfattas av förenklingen.

Fortsatt krav på bygglov

I följande situationer ställs fortfarande krav på bygglov:

 • Om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i ett sådant område.
 • Om kommunen i detaljplan kräver bygglov för ett område som utgör en värdefull miljö.

Kulturhistorisk byggnad eller miljö? 

I relaterad information rutan, hittar du en karta över områden där det, enligt Boverkets riktlinjer, inte går att utföra dessa åtgärder.

Hur får tillbyggnaden se ut?

En bygglovsfri tillbyggnad till ett en- och tvåbostadshus får göras med 15 kvadratmeter bruttoarea. Tillbyggnaden kan vara i två våningar och då till exempel med 7,5 kvadratmeter i varje våningsplan. Tillbyggnaden får inte vara högre än nockhöjden, det vill säga den högsta nivån på taket, på bostadshuset.

Om byggnaden ska byggas närmare tomtgräns än 4,5 meter måste grannarna godkänna. Godkännandet ska vara skriftligt och framgå både på situationsplanen och fasadritningarna och omfatta alla lagfarna ägare till grannfastigheten.

Om grannarna inte medger en placering nära tomtgräns, får du ansöka om bygglov i vanlig ordning, vilket innebär att prövning görs mot byggrätten i detaljplanen.

Placeringen måste också vara minst 4,5 meter från gräns mot väg, gata, park eller naturmark, så kallad allmän plats. I dessa fall spelar det ingen roll om ägaren, förvaltaren etcetera av marken har godkänt en placering närmare gräns än 4,5 meter.

Precis som i ett bygglovsärende gäller att tillbyggnaden ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Placering och utformning får inte ske så att det medför påverkan på grundvattnet eller på omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. Tillbyggnaden får inte heller medverka till brandspridning eller olyckshändelser och ska utföras varsamt så att kulturhistoriska värden tas till vara.

Kan jag göra flera mindre tillbyggnader?

Nej, om du har ett en- och tvåbostadshus får du bara göra högst en tillbyggnad på max 15 kvadratmeter. Det går alltså inte att göra två eller flera mindre tillbyggnader på sammanlagt 15 kvadratmeter bruttoarea.

Behöver det stämma med detaljplanen?

Nej. Tillbyggnaden kan till exempel placeras på sådan mark som enligt en detaljplan utgörs av så kallas prickmark, det vill säga mark som inte får bebyggas. Tillbyggnaden kan uppföras även om det inte finns någon byggrätt kvar i detaljplanen.

Hur går det till?

Du lämnar in en anmälan med de ritningar och övriga handlingar som behövs för prövningen till kommunen. Du får börja bygga när kommunen gett ett startbesked. Vanligtvis behövs inget tekniskt samråd. När bygget är klart ska du skicka in en begäran om slutbesked till kommunen, som då beslutar om slutbesked. Ett slutbesked ges om byggherren har visat att alla krav är uppfyllda, något som ofta efterfrågas vid försäljning.

Vilka handlingar behövs?

 • Situationsplan
 • Fasadritningar
 • Planritningar
 • Sektionsritning
 • Konstruktionsritning grund till takfot
 • Förslag till kontrollplan
 • Grannemedgivande om närmare tomtgräns än 4,5 m.

Vad kostar det?

Avgift tas ut enligt taxa. Läs mer under "Avgifter, taxor" i menyn.

När får jag börja bygga?

När kommunen gett ett startbesked. Det går inte att ange exakt hur lång tid det tar att få startbesked, eftersom detta inte är lagreglerat. Är anmälan du lämnar in komplett går handläggningen snabbare.

Hur länge gäller en anmälan?

Ett startbesked upphör att gälla två år efter att startbeskedet gavs. Detta innebär att byggnadsarbetena både måste påbörjas och avslutas inom två år.

Kontrollansvarig, kontrollplan och tekniskt samråd?

En kontrollansvarig behövs normalt inte när du ska bygga till ditt en- eller tvåbostadshus med 15 kvadratmeter. Ett tekniskt samråd behövs normalt inte heller om du ska bygga till ditt hus med 15 kvadratmeter. Kommunen får dock besluta att en kontrollansvarig och tekniskt samråd behövs.

Vilka övriga tillstånd kan behövas?

Generellt sett krävs ofta tillstånd enligt väglagen för åtgärder i anslutning till en allmän väg. Inom ett avstånd av tolv meter från ett vägområde får bland annat inte byggnader uppföras som kan inverka menligt på trafiksäkerheten utan Länsstyrelsens tillstånd. Länsstyrelsen kan utöka avståndet till högst 50 meter (75 meter i vissa korsningar). Bestämmelserna om krav på tillstånd gäller inte inom områden med detaljplan eller när åtgärden kräver bygglov.

Kan startbesked överklagas?

Enligt 13 kap. 15 § plan- och bygglagen kan ett beslut om startbesked i ett anmälningsärende inte överklagas. Om kommunen trots det får in en överklagan, så prövar kommunen bara om överklagan skickats in i rätt tid och skickar sedan överklagan vidare till Länsstyrelsen. Det är Länsstyrelsen uppgift att avgöra vem som får överklaga beslutet.

Till skillnad från ett bygglov kan ett startbesked aldrig vinna laga kraft.

Vilka brandkrav gäller?

På samma sätt som övriga byggnader ska dessa byggnader uppfylla alla berörda delar av Boverkets Byggregler (BBR) bl.a.:

 • I varje lägenhet i ett småhus (bostadshus) ska det finnas minst en brandvarnare på varje våningsplan (lämpligen seriekopplade).
 • Småhus (bostadshus) med fler än ett våningsplan ska ha minst en utrymningsväg från varje plan där personer vistas mer än tillfälligt. Vid fönsterutrymning där fönsteröppningens underkant ligger mer än 5,0 meter över marknivån krävs även en fast stege på fasad.
Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.