Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun, Bygglov,
155 80 Nykvarn
Ange
fastighetsbeteckning och diarienr.

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

Bygglovsassistent nås dagligen
Bygglovshandläggare

Telefontid
måndag, tisdag onsdag, torsdag 10-11
onsdag även 15-16. 

Handlingar i pågående och nya ärenden skickar du i första hand digitalt till bygglov@nykvarn.se ange fastighetsbeteckning och diarienr.

Takkupa

Du behöver göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked innan du börjar bygga.

Du behöver inte bygglov för att på ett en- eller tvåbostadshus bygga högst två kupor.

Takkupor

Från och med den 2 juli 2014 behövs inte bygglov för att på ett en- eller tvåbostadshus, som saknar takkupor, bygga högst två kupor. Däremot behöver du göra en anmälan till kommunen och få startbesked.

Om bostadshuset redan har en takkupa får du bygga ytterligare en takkupa. Takkuporna får uppta högst halva takfallet och får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen.

Till skillnad mot de tre övriga Attefallsåtgärderna är det inte takkupan i sig som kräver anmälan och startbesked utan på grund av att bärande delar i befintlig byggnad berörs. Det vill säga arbete i bärande delar av befintlig takkonstruktion får inte påbörjas utan startbesked.

Fortsatt krav på bygglov

I följande situationer ställs fortfarande krav på bygglov:

  • Om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i ett sådant område.
  • Om kommunen i detaljplan kräver bygglov för ett område som utgör en värdefull miljö.

Möjligheten att bygga takkupor gäller inte på så kallade Attefallshus.

Kulturhistorisk byggnad eller miljö? 

I relaterad information rutan, hittar du en karta över områden där det, enligt Boverkets riktlinjer, inte går att utföra dessa åtgärder.

Hur får takkupan/takkuporna se ut?

Om takkupan ska byggas närmare tomtgräns än 4,5 meter måste grannarna godkänna. Godkännandet ska vara skriftligt och framgå på fasadritningarna och omfatta alla lagfarna ägare till grannfastigheten.

Placeringen måste också vara minst 4,5 meter från gräns mot väg, gata, park eller naturmark, så kallad allmän plats. I dessa fall spelar det ingen roll om ägaren, förvaltaren etc. av marken har godkänt en placering närmare gräns än 4,5 meter.

Precis som i ett bygglovsärende gäller att takkupan ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Placering och utformning får inte ske så att det medför påverkan på omgivningen som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. takkupan får inte heller medverka till brandspridning eller olyckshändelser och ska utföras varsamt så att kulturhistoriska värden tas till vara.

Behöver det stämma med detaljplanen?

Nej.

Vad menas med halva takfallet?

Regeringen anser att det är takfallets längd som ska vara avgörande, det vill säga den sträcka som på ett hus med ett traditionellt sadeltak i huvudsak sträcker sig från gavel till gavel.

Hur går det till?

Du lämnar in en anmälan med de ritningar och övriga handlingar som behövs för prövningen till kommunen. Du får börja bygga när kommunen gett ett startbesked. Vanligtvis behövs inget tekniskt samråd. När bygget är klart ska du skicka in en begäran om slutbesked till kommunen, som då beslutar om slutbesked. Ett slutbesked ges om byggherren har visat att alla krav är uppfyllda, något som ofta efterfrågas vid försäljning.

Vilka handlingar behövs?

  • Fasadritningar
  • Planritningar
  • Sektionsritning
  • Konstruktionsritning
  • Förslag till kontrollplan
  • Grannemedgivande om närmare tomtgräns än 4,5 m.

Vad kostar det?

Avgift tas ut enligt taxa och du hittar information om detta genom att klicka på "Avgifter, taxor" i menyn.

När får jag börja bygga?

När kommunen gett ett startbesked. Det går inte att ange exakt hur lång tid det tar att få startbesked, eftersom detta inte är lagreglerat. Är den anmälan du lämnar in komplett, går handläggningen snabbare.

Hur länge gäller en anmälan?

Ett startbesked upphör att gälla två år efter att startbeskedet gavs. Detta innebär att byggnadsarbetena både måste påbörjas och avslutas inom två år.

Kontrollansvarig, kontrollplan och tekniskt samråd?

Ett tekniskt samråd eller en kontrollansvarig behövs normalt inte om du ska bygga takkupor som får plats mellan befintliga takstolar. I övriga fall är det komplexiteten som får avgöra om tekniskt samråd och/eller kontrollansvarig behövs.

Vilka brandkrav gäller?

Tänk på att vid uppförande av takkupor, där man samtidigt inreder vinden för bostadsändamål, krävs två av varandra oberoende utrymningsvägar. För utrymningsväg via fönster, där fönsteröppningens underkant ligger mer än 5,0 meter över marknivån, krävs även en fast stege på fasad.

Kan startbesked överklagas?

Enligt 13 kap. 15 § plan- och bygglagen kan ett beslut om startbesked i ett anmälningsärende inte överklagas. Om kommunen trots det får in en överklagan, så prövar kommunen bara om överklagan skickats in i rätt tid och skickar sedan överklagan vidare till länsstyrelsen. Det är länsstyrelsen uppgift att avgöra vem som får överklaga beslutet.

Till skillnad från ett bygglov kan ett startbesked aldrig vinna laga kraft.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.