Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun, Bygglov,
155 80 Nykvarn
Ange
fastighetsbeteckning och diarienr.

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

Bygglovsassistent nås dagligen
Bygglovshandläggare

Telefontid
måndag, tisdag onsdag, torsdag 10-11
onsdag även 15-16. 

Handlingar i pågående och nya ärenden skickar du i första hand digitalt till bygglov@nykvarn.se ange fastighetsbeteckning och diarienr.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Dåligt inomhusklimat har under senare år orsakat hälsoproblem i bostäder och på arbetsplatser. I bland har problemen varit så allvarliga att man med rätta talat om "sjuka hus".

Idag finns bra kunskaper om varför det blir problem

Hälsofarliga ämnen som avges från olika byggmaterial, mögel och allmänna luftföroreningar är huvudorsakerna. En bidragande orsak är också höga fukthalter i själva byggnaden och i inomhusluften.   Den viktigaste åtgärden för att komma tillrätta med problemen är i allmänhet att förbättra ventilationen. Undersökningar visar att bristande skötsel och underhåll i många fall har försämrat funktionen i ventilationssystemen.

Om vi i framtiden inte sköter ventilationssystemen riktigt och anpassar drift och underhåll till våra vanor, kommer fler hus att bli problemhus. Fler människor kommer i onödan att drabbas av hälsoproblem.   Detta är i korthet bakgrunden till att riksdag och regering, i stor politisk enighet, tagit beslut om att införa regler om obligatorisk ventilationskontroll.

Fastighetsägare har skyldighet att låta genomföra funktionskontrollen

Om ägare till byggnad som ska kontrolleras inte följer reglerna om funktionskontroll, eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan stadsbyggnadsförvaltningen med stöd av bestämmelserna i Plan- och Bygglagen (PBL) 10 kap bl.a. förlägga ägaren att vidta åtgärder och vid behov förena föreläggandet med vite. Det bör också påpekas att kommunen kan ingripa även med stöd av miljöhänvisning till Miljöbalken, om det föreligger olägenhet för människas hälsa.

Byggnader som ska kontrolleras

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande samt flerbostadshus och kontorsbyggnader med FT- och FTX-ventilation ska kontrolleras var tredje (3) år   Flerbostadshus, kontorsbyggnader F-, FX och S-ventilation ska kontrolleras var sjätte (6) år   För en- och tvåbostadshus med mekanisk till- och frånluftsventilation skall endast första besiktning utföras innan ventilationssystemet tas i bruk.   Förklaring:

FT = från- och tilluftsventilation

FTX = från- och tilluftsventilation med värmeväxlare

F = frånluftsventilation

FX = frånluftsventilation med värmeväxlare

S = självdrag

Med FT-ventilation avses fläktventilation där både frånlufts- och tilluftsflödena är fläktstyrda. Med F-ventilation avses fläktventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyrt. Med S-ventilation avses självdragsventilation. Med FTX- och FX-ventilation avses FT- respektive F-ventilation med värmeåtervinning.

Undantag från kontrollen är:

  • en- och tvåbostadshus med självdrag eller mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning.
  • ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller jämförlig näring.
  • industribyggnader.
  • byggnader avsedda för totalförsvaret som är av hemlig natur.

Ventilationskontrollen ska utföras av sakkunnig som fått godkännande (riksbehörighet) av Boverket eller godkännande av kommunen (lokal behörighet).

Informationsmaterial kan beställas hos Boverket. Genom att följa länken i relaterad information rutan kommer du till Boverkets hemsida.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.