Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun, Bygglov,
155 80 Nykvarn
Ange
fastighetsbeteckning och diarienr.

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

Bygglovsassistent nås dagligen
Bygglovshandläggare

Telefontid
måndag, tisdag onsdag, torsdag 10-11
onsdag även 15-16. 

Handlingar i pågående och nya ärenden skickar du i första hand digitalt till bygglov@nykvarn.se ange fastighetsbeteckning och diarienr.

Komplementbyggnader

Komplementbyggnad är en byggnad som är ett komplement (tillägg) till en annan.

I den svenska Plan- och bygglagen definieras komplementbyggnad som "fristående uthus, garage och andra mindre byggnader". Små växthus, friggebodar och liknande räknas också dit.

Eftersom en komplementbyggnad är just ett komplement krävs det att det finns en större byggnad (huvudbyggnad) på fastigheten.

Fler bygglovsbefriade åtgärder

Riksdagen har beslutat att vissa åtgärder ska få utföras utan krav på bygglov.

Man får utan krav på bygglov:

  • Bygga ett 30 kvadratmeter stort komplementbostadshus i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Byggnaden får användas som till exempel en självständig bostad, garage, förråd eller gäststuga. Högst 4 meters nockhöjd.
  • Göra en tillbyggnad av huvudbyggnad på 15 kvadratmeter bruttoarea till ett en- eller tvåbostadshus.
  • Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus
  • Bygga två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor. Bygglov krävs dock fortfarande för takkupor som innebär ingrepp i husets bärande konstruktion. Om inte ingrepp görs i bärande konstruktion, men där bärande delar berörs, är åtgärden anmälningspliktig.

Krav på anmälan

Istället för bygglov måste en anmälan göras till kommunen, med undantag för takkuporna som varken kräver bygglov eller anmälan under förutsättning att inga ingrepp görs i bärande konstruktion och att inga bärande delar berörs. Fortfarande gäller att kommunen ska ha fattat ett beslut om startbesked innan du får börja bygga. Bygglovfriheten gäller inte för byggnader som är kulturhistoriskt särskilt värdefulla eller ingår i ett sådant område.

Trots att bygglov inte krävs är det i stort sett samma handlingar som ska inlämnas som vid en vanlig bygglovsprövning.

I de fall ansökan gäller en självständig bostad (komplementbostadshus) med kök och badrum kommer en certifierad kontrollansvarig att begäras.

Avgift kommer att tas ut enligt taxa för kommunens handläggning av "Anmälningsplikt åtgärd".

Kommunen kan kräva bygglov i vissa fall

Bygglovsfriheten gäller inte om byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område.

Vad som är en särskilt värdefull byggnad eller särskilt värdefull miljö går inte alla gånger att avgöra på förhand. I vissa detaljplaner finns planbestämmelser som anger att hela eller delar av planområdet är särskilt värdefulla, enligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen eller 3 kap. 12 § i den äldre plan- och bygglagen. De byggnader och miljöer som finns med i kommunens bevarandeprogram bedöms vara särskilt värdefulla.

Mer information

Observera att tidigare regler om redan bygglovsbefriade åtgärder, till exempel friggebodar, fortsätter att gälla även i fortsättningen.

Tänk också på att reglerna om strandskydd fortfarande gäller. Ligger fastigheten inom strandskyddat område ska dispens sökas.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.