Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2
155 30 Nykvarn

Nykvarns kommun, Bygglov,
155 80 Nykvarn
Ange
fastighetsbeteckning och diarienr.

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

Bygglovsassistent nås dagligen
Bygglovshandläggare
Telefontid måndag 10-11
tisd-torsdag 10-11, onsdag även 15-16. 

Handlingar i pågående och nya ärenden skickar du i första hand digitalt till bygglov@nykvarn.se ange fastighetsbeteckning och diarienr.
Telefon: 08-555 01000


FAQ

Behöver jag söka bygglov eller göra en anmälan?

Altan

Bygglov krävs om det är tillräckligt med utrymme under som gör att altanen då kan räknas som tillbyggnad. Finns inga exakta mått, men enligt praxis närmar man sig bygglovsplikt om altangolvet på något ställe är högre än 1,2 m. Storlek, höjd och utformning avgör. Räknas inte altanen som en tillbyggnad, exempelvis ligger i direkt anslutning till marken, krävs inget bygglov. Får byggas var som helst på tomten, och till och med fram till tomtgräns utan medgivande från grannar.

Brygga

En brygga med plats för 10 båtar eller fler bedöms som småbåtshamn och behöver bygglov. För mindre bryggor behövs inte bygglov. Ofta finns dock strandskydd, vilket gör att man behöver dispens från strandskyddet.

Byta ut fönster/sätta in ett takfönster/dörrar

Endast byte av fönster/dörr mot likvärdigt kräver inget bygglov. Insättning av fönster/dörr på nytt ställe på fasaden eller taket kräver bygglov inom planlagt område.

Friggebod

När det gäller en-och tvåbostadshus har man rätt att utan bygglov, sätta upp en friggebod om max 15 kvm i omedelbar närhet till bostadshuset. Man kan om så vill, sätta upp flera friggebodar, dessa får då tillsammans inte överstiga 15 kvm. Friggeboden får max vara 3 m från mark till taknock. Om friggeboden ska placeras närmare tomtgräns än 4,5 m behövs grannes medgivande. Bör helst vara skriftligt. Fås inte medgivande kan bygglov sökas. Friggeboden får även användas exempelvis som gäststuga eller bastu.

Glasa in en veranda/balkong

Bygglov krävs. Räknas som tillbyggnad.

Häck

Det krävs inte bygglov för att plantera en häck eller ett träd oavsett höjd.

Kamin

Bygglov krävs inte, men däremot en anmälan. Detta gäller även om man vill installera en kamin i befintlig skorsten.

Lekstuga

Är lekstugan anpassad endast för barn kräver den inget bygglov. Större lekstugor kan räknas som en byggnad och kan då kräva bygglov om inte friggebodsregler kan användas.

Markis

En fällbar markis behöver inget bygglov. Finns reklam på markisen vid nerfällt läge räknas det som skylt och bygglov krävs då, gäller främst affärsverksamhet. Korgmarkiser kräver bygglov då de påverkar fasaden i stor utsträckning (har alltid nerfällt läge).

Mur

Bygglov krävs normalt inte för mur som är max 50 cm hög. Murar över 50 cm kräver bygglov. Vid närmre avstånd till tomtgräns än 4,5 m krävs grannens medgivande. Mot gata, väg eller park krävs däremot alltid minst 4,5 m för att muren ska vara bygglovsbefriad.

Måla om fasad/byta fasadbeklädnad/byta tak

Bygglov krävs för att byta kulör om byggnaden ligger inom detaljplanelagt område och byggnadens yttre utseende avsevärt ändras. Byte av fasadklädnad från exempelvis puts till trä kräver också bygglov. Byte av takmaterial från t ex tegel till plåt kräver bygglov inom planlagt område.

Plank

Plank är i stort sett täta och inte genomsiktliga det vill säga består till mindre än hälften luft. Bygglov krävs normalt. Man får dock utan bygglov göra en skyddad uteplats inom 3,6 m från en- och tvåbostadshuset. Planket får ej vara högre än 1,8 m. Ligger uteplatsen närmare tomtgräns än 4,5 m krävs grannes medgivande. Mot gata, väg eller park krävs däremot alltid minst 4,5 m för att planket ska vara bygglovbefriad. Plank i gatukorsningar bör av siktskäl inte vara högre än 0,8 m.

Pool

Att anlägga en pool kräver normalt inget bygglov. Men andra saker kring anläggandet kan kräva marklov eller bygglov. Pooltak, altan eller plank runt poolen kan kräva bygglov. Pooltak under 1,2 m kräver normalt inget bygglov. Se även regler kring altan och plank. Marklov kan behövas om markläget avsevärt förändras (mer än 50 cm över befintlig marknivå).

Riva hus eller delar av hus

Du måste ha rivningslov för att riva en hel eller delar av en byggnad inom planlagt område. Det gäller även utanför planlagt område, om det finns bestämmelser om detta i områdesbestämmelserna. Utanför planlagt område behöver du göra en anmälan när du ska riva. Rivningslov krävs dock inte för byggnader som inte är anmälningspliktiga eller bygglovspliktiga som t ex friggebod.

Schakta och fylla

Inom detaljplanelagt område krävs marklov för att ändra höjdläget avsevärt (mer än 50 cm). Det kan också behövas marklov för trädfällning och skogsplantering om kommunen bestämt detta i detaljplanen eller i områdesbestämmelser. Utanför ett område med detaljplan behövs marklov i närheten av vissa anläggningar, till exempel flygplatser. Om ett visst höjdläge är bestämt i detaljplanen behövs inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån.

Skylt

Bygglov krävs för att sätta upp eller väsentligt ändra skyltar inom områden med detaljplan. Skyltar utanför detaljplan får inte sättas upp utan tillstånd av Länsstyrelsen. Tillfälliga skyltar mot allmän plats kräver tillstånd från polisen.

Skärmtak

Krävs inget bygglov för att anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 m².

Solfångare/solceller/solpanel

Solfångare på tak eller vägg påverkar avsevärt byggnaders yttre utseende. Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus. Om du däremot sätter en ställning på huset där solcellerna placeras, krävs lov. Solfångare på marken eller på bygglovsfri byggnad, till exempel friggebod, behöver inget bygglov.

Spaljé

En inhägnad som har en genomsiktlighet på mer än 50 % kallas för spaljé. Spaljéer kräver inget bygglov oavsett höjd. Inhägnader och mycket genomsiktliga avskärmningar bestående av 50 % luft eller mer - staket, spaljé, stängsel eller pergola behöver inget bygglov.

Staket

Staket är en lätt avskärmning som är genomsiktlig från alla håll och ska ha minst 50 % luft mellan plankorna. Staket kräver inte bygglov oavsett höjd. Staketet ska placeras på ens egen fastighet och ska kunna underhållas utan att man behöver gå in på sin grannes fastighet. Staketet kan även placeras i tomtgräns men kräver då grannens medgivande som helst bör vara skriftligt. I vissa fall kan ett avtalsservitut vara lämpligt. Servitutet reglerar framtida underhåll och följer med fastigheten även om den byter ägare.

Tak över altan

Bygglov krävs om det inte är skärmtak över uteplats i närhet (3,6 m) av bostadshuset. Skärmtaken på fastigheten får inte överstiga 15 kvm.

Vedeldad bastu

Anmälningspliktig åtgärd då det kommer rökgaser som eventuellt kan störa grannar.

Växthus

Ett växthus kräver bygglov om inte friggebodsreglerna eller Attefallsreglerna kan nyttjas.

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.