Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2
155 30 Nykvarn

Nykvarns kommun, Bygglov,
155 80 Nykvarn
Ange
fastighetsbeteckning och diarienr.

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

Bygglovsassistent nås dagligen
Bygglovshandläggare
Telefontid måndag 10-11
tisd-torsdag 10-11, onsdag även 15-16. 

Handlingar i pågående och nya ärenden skickar du i första hand digitalt till bygglov@nykvarn.se ange fastighetsbeteckning och diarienr.
Telefon: 08-555 01000


Attefallshus, komplementbostadshus, komplementbyggnad

Ett komplementbostadshus/komplementbyggnad är en mindre byggnad som är ett komplement till en större huvudbyggnad.

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggeboden på maximalt 15 kvadratmeter, även uppföra ett så kallat Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter.

Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till Samhällsbyggnadsavdelningen och få ett startbesked.

Attefallshus, komplementbostadshus, komplementbyggnad om högst 25 kvadratmeter byggnadsarea.

Från och med den 2 juli 2014 behövs inte bygglov för att bygga ett 25 kvm byggnadsarea stort komplementbostadshus eller komplementbyggnad, om du har ett en- eller tvåbostadshus. Däremot behöver du lämna in en anmälan till kommunen och få ett startbesked innan du börjar bygga. Byggnaden behöver inte följa detaljplanen. Någon avsevärd förenkling av byggprocessen för byggherren innebär inte förslaget, utan förenklingen ligger snarare i möjligheten att avvika från detaljplanen eller att denna typ av komplementbyggnad får innehålla kök ifall startbesked har givits för komplementbostadshus.

Vilka är grundkraven för att få bygga?

Möjligheten att få bygga ett komplementbostadshus alternativt komplementbyggnad utan bygglov, gäller bara om du har ett en- eller tvåbostadshus. Även fritidshus/sommarstugor omfattas av förenklingen. För att få utnyttja lovfriheten måste tomten vara bebyggd med en huvudbyggnad och byggnaden placeras i omedelbar närhet av bostadshuset. Med omedelbar närhet avses i huvudsak att hemfridszonen inte får utökas.

Fortsatt krav på bygglov

I följande situationer ställs fortfarande krav på bygglov:

 • Om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i ett sådant område.
 • Om kommunen i detaljplan kräver bygglov för ett område som utgör en värdefull miljö.

Kulturhistorisk byggnad eller miljö? 

Om en befintlig byggnad är särskilt värdefull ur kulturmiljösynpunkt eller om fastigheten ingår i ett särskilt värdefullt område ställs däremot fortfarande krav på bygglov. Om fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område måste komplementbyggnaden då prövas mot bestämmelserna i detaljplanen och den byggrätten som bestämts där.

Vad som är särskilt värdefull byggnad från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt går inte alla gånger i förväg att avgöra, men kontakta gärna Samhällsbyggnadsavdelningen innan du gör en anmälan.

Boverket skriver i sin vägledning

Om det av en planbestämmelse i detaljplanen framgår att ett område är särskilt värdefullt så får frågan anses vara avgjord. Detsamma gäller om en byggnad eller ett bebyggelseområde omfattas av bestämmelser om skydd av kulturvärden eller rivningsförbud, då sådana bestämmelser enbart får omfatta sådan särskilt värdefull bebyggelse. I övriga situationer kan kommunen utnyttja olika typer av material som till exempel kulturmiljöprogram, byggnadsinventeringar eller ställningstaganden i översiktsplanen som underlag för sin bedömning. Om ett område är av riksintresse för kulturmiljövården tyder det på att området är ett särskilt värdefullt område.

Vad får byggnaden användas till?

Byggnaden får användas till permanentbostad (komplementbostadshus), men också som till exempel garage, förråd eller gäststuga (komplementbyggnad). Byggnaden medför ingen rätt att bilda ytterligare fastighet.

Behöver det stämma med detaljplanen?

Nej. Byggnaden kan placeras på sådan mark som enligt en detaljplan utgörs av så kallas prickmark, det vill säga mark som inte får bebyggas. Komplementbyggnaden kan uppföras även om det inte finns någon byggrätt kvar i detaljplanen.

Utformning, storlek, höjd och placering?

Komplementbyggnaden får inte ha en större byggnadsarea än 25,0 kvadratmeter och taknockshöjden får inte överstiga 4,0 meter. Taknockshöjden beräknas utifrån markens medelnivå invid byggnaden. Placeringen ska vara i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshuset. Med omedelbar närhet avses i huvudsak att hemfridszonen inte får utökas.

Om byggnaden ska byggas närmare tomtgräns än 4,5 meter måste grannarna godkänna. Godkännandet ska vara skriftligt och framgå både på situationsplanen och fasadritningarna och omfatta alla lagfarna ägare till grannfastigheten.

Om grannarna inte medger en placering nära tomtgräns måste komplementbyggnaden flyttas in på den egna tomten så att avståndet blir minst 4,5 meter. Om inte det är möjligt får du ansöka om bygglov i vanlig ordning, vilket innebär att prövning görs mot byggrätten i detaljplanen.

Placeringen måste också vara minst 4,5 meter från gräns mot väg, gata, park eller naturmark, så kallad allmän plats. I dessa fall spelar det ingen roll om ägaren, förvaltaren etc. av marken har godkänt en placering närmare gräns än 4,5 meter.

Precis som i ett bygglovsärende gäller att byggnaden ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Lokalisering, placering och utformning får inte ske så att det medför påverkan på grundvattnet eller på omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. Byggnaden får inte heller medverka till brandspridning eller olyckshändelser.

Antal byggnader? Friggebodar?

Arean för komplementbyggnad/komplementbostadshus kan delas upp i delar, det vill säga till exempel 20 kvadratmeter bostad och 5 kvadratmeter förråd på ett annat ställe på tomten. Den sammanlagda byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter.

Nuvarande regler om friggebodar behålls. Det är alltså möjligt att bygga både 25 kvadratmeter komplementbostadshus och 15 kvadratmeter friggebodar i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus.

Friggebodar kräver dock varken bygglov eller anmälan/startbesked.

Hur går det till?

Du lämnar in en anmälan med de ritningar och övriga handlingar som behövs för prövningen till kommunen. Du får börja bygga när kommunen gett ett startbesked. När bygget är klart ska du skicka in en begäran om slutbesked till kommunen, som då beslutar om slutbesked. Ett slutbesked ges om byggherren har visat att alla krav är uppfyllda och är något som ofta efterfrågas vid försäljning.

Vilka handlingar behövs?

 • Situationsplan som ska grundas på en förenklad nybyggnadskarta.
 • Fasadritningar
 • Planritningar
 • Sektionsritning
 • Konstruktionsritning grund till takfot
 • Förslag till kontrollplan
 • Grannemedgivande om närmare tomtgräns än 4,5 m.

Vad kostar det?

Avgift tas ut enligt taxa. Läs mer i menyn under "Avgifter, taxor".

När får jag börja bygga?

Du får börja bygga när kommunen gett ett startbesked.

Det går inte att ange exakt hur lång tid det tar att få startbesked, eftersom detta inte är lagreglerat. Är den anmälan du lämnar in komplett, går handläggningen snabbare.

Hur länge gäller en anmälan?

Ett startbesked upphör att gälla två år efter att startbeskedet gavs.

Detta innebär att byggnadsarbetena både måste påbörjas och avslutas inom två år.

Kontrollansvarig, kontrollplan och tekniskt samråd?

Om du ska bygga ett komplementbostadshus krävs normalt en certifierad kontrollansvarig.

Om du vill läsa mer om kontrollplan kan du klicka på länken "bygglovsprocessen" i relaterad informationsrutan. Scrolla sedan ned en bit på den sidan så hittar du information om kontrollplan.

Ett tekniskt samråd behövs normalt inte, men kan komma att krävas om byggnaden ska innehålla våtutrymmen. Bedömning görs i varje enskilt fall.

Vilka övriga tillstånd kan behövas?

Tillstånd kan krävas för enskilt VA eller ändring av enskilt VA eller ytterligare anslutning till kommunalt VA.

Byggnaden kan behöva strandskyddsdispens, kontakta gärna Samhällsbyggnadsavdelningen innan du lämnar in anmälan.

Generellt sett krävs ofta tillstånd enligt väglagen för åtgärder i anslutning till en allmän väg. Inom ett avstånd av tolv meter från ett vägområde får bland annat inte byggnader uppföras som kan inverka menligt på trafiksäkerheten utan länsstyrelsens tillstånd. Länsstyrelsen kan utöka avståndet till högst 50 m (75 m i vissa korsningar). Bestämmelserna om krav på tillstånd gäller inte inom områden med detaljplan eller när åtgärden kräver bygglov.

Fornlämningar och fornlämningsområden är skyddade enligt kulturmiljölagen. Detta innebär att det är förbjudet att förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning. Ingrepp kräver tillstånd från länsstyrelsen.

Kan startbesked överklagas?

Enligt 13 kap. 15 § plan- och bygglagen kan ett beslut om startbesked i ett anmälningsärende inte överklagas. Om kommunen trots det får in en överklagan, så prövar kommunen bara om överklagan skickats in i rätt tid och skickar sedan överklagan vidare till länsstyrelsen. Det är länsstyrelsen uppgift att avgöra vem som får överklaga beslutet. Till skillnad från ett bygglov kan ett startbesked aldrig vinna laga kraft.

Vilka krav gäller enligt byggreglerna?

På samma sätt som övriga byggnader ska dessa byggnader uppfylla alla berörda delar av Boverkets Byggregler (BBR) bl.a.:

 • Tillfredställande skydd mot brandspridning erhålls om avståndet mellan byggnader är mer än 8 meter.
 • Avståndet mellan småhus (bostadshus) eller mellan komplementbyggnader eller mellan komplementbyggnad och småhus (bostadshus) kan vara mindre än 8 meter om de uppförs enligt BBR 20, tabell 5:611.

För komplementbostadshus ska kraven på tillgänglighet uppfyllas på samma sätt som andra bostäder.

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.