Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun, Bygglov,
155 80 Nykvarn
Ange
fastighetsbeteckning och diarienr.

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

Bygglovsassistent nås dagligen
Bygglovshandläggare

Telefontid
måndag, tisdag onsdag, torsdag 10-11
onsdag även 15-16. 

Handlingar i pågående och nya ärenden skickar du i första hand digitalt till bygglov@nykvarn.se ange fastighetsbeteckning och diarienr.

Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus på tomten får bygga ett attefallshus utan bygglov. Du behöver däremot lämna in en anmälan och invänta beslut om startbesked innan du börjar bygga.

Attefallshus är ett komplement till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Om det finns ett en- eller tvåbostadshus på tomten får du i de flesta fallen bygga ett attefallshus.

Attefallshuset kan uppföras som garage, förråd, gäststuga eller liknande, så kallad komplementbyggnad eller som självständig bostad, så kallat komplementbostadshus.

 • Högsta tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnad är 30 kvadratmeter. Byggnadsarean kan delas upp i flera mindre byggnader men får sammantaget inte överstiga 30 kvadratmeter.
 • Högsta tillåtna byggnadsarea för komplementbostadshus är 30 kvadratmeter. Befintliga komplementbostadshus som understiger 30 kvadratmeter får du bygga till så att den totala byggnadsarean blir maximalt 30 kvadratmeter.

Storlek och placering

För att en byggnad ska vara ett bygglovsbefriat attefallshus ska det:

 • finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • som komplementbyggnad vara högst 30 kvadratmeter
 • som komplementbostadshus vara högst 30 kvadratmeter
 • ha taknockshöjd på maximalt 4 meter
 • vara fristående
 • placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus
 • placeras minst 4,5 meter från gräns
 • placeras minst 30 meter från järnväg
 • inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • vara befriat från krav på bygglov enligt den detaljplan som gäller för området
 • inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Mer information om attefallshus hittar du på Boverkets hemsida.

Hur går det till?

Du lämnar in en anmälan med de ritningar och övriga handlingar som behövs för prövningen till kommunen. Du får börja bygga när kommunen gett ett startbesked. När bygget är klart ska du skicka in en begäran om slutbesked till kommunen, som då beslutar om slutbesked. Ett slutbesked ges om byggherren har visat att alla krav är uppfyllda och är något som ofta efterfrågas vid försäljning.

Vilka handlingar behövs?

 • Situationsplan som ska grundas på en förenklad nybyggnadskarta.
 • Fasadritningar
 • Planritningar
 • Sektionsritning
 • Konstruktionsritning grund till takfot
 • Förslag till kontrollplan
 • Grannemedgivande om närmare tomtgräns än 4,5 m.

Vad kostar det?

Avgift tas ut enligt taxa. Läs mer i menyn under "Avgifter, taxor".

När får jag börja bygga?

Du får börja bygga när kommunen gett ett startbesked..

I anmälningsärenden ska beslut om startbesked tas inom fyra veckor. Tiden får förlängas en gång med högst fyra veckor. Om tiden förlängs ska ett beslut om förlängd handläggningstid tas.

Hur länge gäller en anmälan?

Ett startbesked upphör att gälla två år efter att startbeskedet gavs.

Detta innebär att byggnadsarbetena både måste påbörjas och avslutas inom två år.

Kontrollansvarig, kontrollplan och tekniskt samråd?

Om du ska bygga ett komplementbostadshus krävs normalt en certifierad kontrollansvarig.

Om du vill läsa mer om kontrollplan kan du klicka på länken "bygglovsprocessen" i relaterad informationsrutan. Scrolla sedan ned en bit på den sidan så hittar du information om kontrollplan.

Ett tekniskt samråd behövs normalt inte, men kan komma att krävas om byggnaden ska innehålla våtutrymmen. Bedömning görs i varje enskilt fall.

Vilka övriga tillstånd kan behövas?

Tillstånd kan krävas för enskilt VA eller ändring av enskilt VA eller ytterligare anslutning till kommunalt VA.

Byggnaden kan behöva strandskyddsdispens, kontakta gärna Samhällsbyggnadsavdelningen innan du lämnar in anmälan.

Generellt sett krävs ofta tillstånd enligt väglagen för åtgärder i anslutning till en allmän väg. Inom ett avstånd av tolv meter från ett vägområde får bland annat inte byggnader uppföras som kan inverka menligt på trafiksäkerheten utan länsstyrelsens tillstånd. Länsstyrelsen kan utöka avståndet till högst 50 m (75 m i vissa korsningar). Bestämmelserna om krav på tillstånd gäller inte inom områden med detaljplan eller när åtgärden kräver bygglov.

Fornlämningar och fornlämningsområden är skyddade enligt kulturmiljölagen. Detta innebär att det är förbjudet att förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning. Ingrepp kräver tillstånd från länsstyrelsen.

Kan startbesked överklagas?

Enligt 13 kap. 15 § plan- och bygglagen kan ett beslut om startbesked i ett anmälningsärende inte överklagas. Om kommunen trots det får in en överklagan, så prövar kommunen bara om överklagan skickats in i rätt tid och skickar sedan överklagan vidare till länsstyrelsen. Det är länsstyrelsen uppgift att avgöra vem som får överklaga beslutet. Till skillnad från ett bygglov kan ett startbesked aldrig vinna laga kraft.

Vilka krav gäller enligt byggreglerna?

På samma sätt som övriga byggnader ska dessa byggnader uppfylla alla berörda delar av Boverkets Byggregler (BBR) bl.a.:

 • Tillfredsställande skydd mot brandspridning erhålls om avståndet mellan byggnader är mer än 8 meter.
 • Avståndet mellan småhus (bostadshus) eller mellan komplementbyggnader eller mellan komplementbyggnad och småhus (bostadshus) kan vara mindre än 8 meter om de uppförs enligt BBR 20, tabell 5:611.

För komplementbostadshus ska kraven på tillgänglighet uppfyllas på samma sätt som andra bostäder.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.