Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Tomträtter

Genom tomträtt upplåter Nykvarns kommun mark för olika ändamål. För rätten att använda marken betalar tomträttsinnehavaren en viss årlig avgäld.

Allmänt om tomträtt

Institutet om tomträtt infördes 1907. Avsikten med tomträtt var att ge städerna rätt att upplåta mark för bebyggelse på betydligt längre tid än den vanliga nyttjanderätten. Regler för tomträtt finns i lagboken 13:e kapitlet jordabalken.

För äldre tomträtter upplåtna 1907-1953 är avtalstiden oftast 60 år. Då tiden för dessa går ut erbjuds tomträttshavaren som regel ett nytt tomträttsavtal. I samband med detta sker en övergång till nyare lagstiftning och villkoren blir desamma som vid modern tomträtt.

Nyare tomträtter från och med 1953 och framåt, så kallad modern tomträtt, har ingen bestämd avtalstid utan löper på tillsvidare. Avgälden är här oförändrad under en bestämd tid om 10 eller 20 år.

Uppsägning

Tomträttshavaren kan inte säga upp tomträtten, men han kan sälja tomträtten när han vill. Tomträtten går även att belåna. Kommunen har rätt att säga upp tomträtten om marken skulle behöva användas på annat sätt. Detta kan tidigast ske 60 år efter upplåtelsedagen.

Tomträttsavgäld

Nykvarns kommunfullmäktige fattar beslut om avgäldens storlek. Enligt kommunfullmäktiges beslut den 17 juni 1999 § 11 så gäller att avgäldsunderlaget (markvärdet) för respektive tomträtt sätts i nivå med gällande marktaxeringsvärde. Avgäldsräntan ska utgå med 3,25% på markvärdet vid 10-åriga avgäldsperioder.

Avgälden är avdragsgill i självdeklarationen på samma sätt som räntor och lån i tomträtten. Innehavare av tomträtt får varje år en kontrolluppgift där det framgår hur stor avgäld som betalats in under föregående år.

Då avgäldsperioden går ut så erbjuder kommunen dig att skriva på ett tilläggsavtal om ny avgäld för den kommande avgäldsperioden. Om avtal inte kan träffas kan avgälden endast ändras om någon av parterna väcker talan vid fastighetsdomstolen om omprövning av avgälden. Förloraren av målet blir normalt skyldig att även betala den andra partens kostnad i domstolen.

Inskrivning

Tomträttsavtal och tilläggsavtal ska skrivas in hos inskrivningsmyndigheten i Norrtälje. De tar ut en avgift då tomträtten skrivs in för första gången. Kommunen ombesörjer att inskrivning av tilläggsavtal sker.

Friköp av tomträtt

Kommunfullmäktige har beslutat att ge tomträttshavare av småhus rätt att friköpa tomträtten. Friköpspriset är 50% av fastighetens marktaxeringsvärde. Det nya marktaxeringsvärdet för 2009 börjar gälla från och med den 1 januari 2009. Det går även i vissa fall att friköpa tomträtten till kommersiella fastigheter.

Kontakt

För information och friköp av tomträtt samt tomträttsavgäld kontakta kommunens mark- och exploateringsingenjör Georg Akkaya på telefon 08-555 014 64.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.