Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Rektorer och förskolechefer

Namn och kontaktuppgifter till rektorer och förskolecheferna finns på respektive skola.

Tilläggsbelopp

Enskilda förskolor och skolor samt andra kommunala skolhuvudmän som har elever från Nykvarn inskrivna i sina verksamheter har möjlighet att söka tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till eleven.

Skollagen 16 kap. 54 §
Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande

behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet
för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov.
Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt
stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen.

Exempel på extraordinärt stöd är:

 • tekniska hjälpmedel (t.ex. hörseltekniska hjälpmedel)
 • särskilda läromedel
 • assistenthjälp
 • anpassning av skollokal.
 • stöd för inlärningssvårigheter beroende på språkliga eller sociala faktorer
 • stöd till elever med olika förståelsenivå och kunskapsprofiler

Särskilt stöd och åtgärdsprogram leder inte automatiskt till rätt till tilläggsbelopp. Extra
undervisning och andra lösningar ska normalt täckas av det grundbelopp som skolor får för
varje elev. Det är bara när behovet är extraordinärt som man har möjlighet att beviljas
tilläggsbelopp.

Tilläggsbeloppet är individuellt och en prövning görs av varje individuellt fall.

Ansökan

Det är rektor på förskolan eller skolan där eleven är placerad som ansöker om Tilläggsbelopp.
För att de förskolor och skolor som ansöker ska få svar inom rimlig tid ska ansökningarna skickas in.
(I nuläget finns ingen särskild blankett för ansökan utan sökande förskola/skola skriver sin ansökan i fritext.)

-för vårterminen senast den 15/4
-för höstterminen senast den 15/10

Retroaktiv utbetalning för innevarande termin kan ske förutsatt att ansökan har kommit in senast ovanstående datum. Fattat beslut om tilläggsbelopp är tidsbegränsat. En förnyad ansökan om fortsatt tilläggsbelpp ska då också innehålle en utvärdering av tidigare extraordinära insatser som förskolan/skolan beviljats tilläggsbelopp för.

Ansökan om tilläggsbelopp ska innehålla

 • Person- och kontaktuppgifter till eleven och dess vårdnadshavare samt till förskolan/skolan som ansöker
 • Pedagogisk utredning av barnets/elevens behov (för förskola även handlingsplan)
 • Annan dokumentation och handlingar som styrker behoven
 • Aktuellt åtgärdsprogram
 • Redogörelse för varför processen exta anpassningar och särskilt stöd är uttömd.
 • Utvärdering av de insatser som gjorts
 • En beskrivningav behovet av extraordinära stödåtgärder samt vilken skillnad de skulle utgöra för barnet/eleven
 • Beräknad kostnad för de planerade extraordinära stödåtgärderna
 • En beskrivning av de mål barnet/eleven förväntas nå med nämnda insatser.

Ansökan ska skickas till:
Nykvarns kommun

Utbildningskontoret Tilläggsbelopp
155 80 Nykvarn

Märk kuvertet "konfidentiellt"

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.